Danske foreldrepenger

Færøske barselsdagpenge
Her kan du lese om de danske reglene for foreldrepermisjon og foreldrepenger.

Hvis du jobber i Danmark, vil det i de langt fleste tilfeller være de danske reglene for foreldrepermisjon som gjelder for deg. Hvis du er i tvil om du har rett til foreldrepermisjon (orlov) og foreldrepenger (barselsdagpenge) etter danske regler, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Nye regler trådte i kraft 2. august 2022. Hvis barnet ditt er født før denne datoen, hører du inn under de gamle reglene, som du kan lese om på borger.dk.

Permisjonens forløp

I familier der foreldrene bor sammen ved fødselen, har moren rett til 4 ukers permisjon før fødselen, og hver forelder har i utgangspunktet rett til 24 ukers permisjon etter fødselen. Altså 52 uker til sammen. Det er mulig for den ene av foreldrene å overdra noen av permisjonsukene til den andre.

Mor kan som utgangspunkt ta:

 • graviditetspermisjon med foreldrepenger 4 uker før forventet fødsel.
 • 2 ukers permisjon med foreldrepenger rett etter fødselen. Denne skal tas i forlengelse av fødselen.
 • 8 ukers permisjon med foreldrepenger ved fødselen som skal tas før barnet er 10 uker gammelt. Permisjonen kan imidlertid forlenges hvis arbeidet gjenopptas delvis, etter avtale med arbeidsgiveren.
 • 14 ukers permisjon med foreldrepenger som skal tas før barnet er 1 år gammelt. Permisjonen kan imidlertid forlenges eller utsettes fram til barnet fyller 9 år, hvis betingelsene er oppfylt. Hvis mor er lønnsmottaker, skal 9 av ukene tas før barnet er 1 år, med mindre hun på grunn av særskilte forhold er forhindret i å ta permisjonen.

De 2 ukenes permisjon starter alltid dagen etter fødselen. De 4 ukenes graviditetspermisjon før fødselen blir altså kortere hvis mor føder før forventet fødsel, og graviditetspermisjonen blir lengre hvis mor føder etter forventet fødsel.

Far eller medmor kan ta:

 • 2 ukers permisjon med foreldrepenger ved fødselen eller etter avtale med arbeidsgiver før barnet er 10 uker gammelt. Permisjonen kan imidlertid forlenges hvis arbeidet gjenopptas delvis, etter avtale med arbeidsgiveren.
 • 22 ukers permisjon med foreldrepenger som skal tas før barnet er 1 år gammelt. Permisjonen kan imidlertid forlenges eller utsettes fram til barnet fyller 9 år, hvis betingelsene er oppfylt. Hvis far eller medmor er lønnsmottaker, skal 9 av ukene tas før barnet er 1 år, med mindre de på grunn av særskilte forhold er forhindret i å ta permisjonen.

Hvis foreldrene ikke bor sammen ved fødselen, eller hvis en forelder er aleneforelder eller er i en annen spesiell situasjon, har forelderen rett til en annen fordeling av permisjonen som tar høyde for situasjonen forelderen er i.

Du kan overføre permisjon

Som foreldre har dere mulighet for å overføre permisjonsuker med rett til foreldrepenger til hverandre så permisjonen passer best til arbeids- og familielivet deres.

Hver av foreldrene har i utgangspunktet 24 ukers permisjon med rett til foreldrepenger etter fødselen. Noen av disse ukene kan ikke overføres til den andre forelderen.

Hvis foreldrene er lønnsmottakere, kan de for eksempel ikke overføre 9 av ukene da ukene skal tas av lønnsmottakeren selv før barnet fyller 1 år, med mindre foreldrene på grunn av særskilte forhold er forhindret i å ta permisjonen. Hvis de 9 ukene ikke blir tatt før barnet har fylt 1 år, går de i utgangspunktet tapt.

Det betyr at en forelder kan ta mer enn 24 ukers permisjon med foreldrepenger etter fødselen hvis den andre forelderen har overdratt permisjon til ham eller henne.

Hvis du ikke oppfyller betingelsene for rett til foreldrepermisjon, for eksempel hvis du får kontanthjelp, kan du ikke ta permisjon med foreldrepenger. Du vil imidlertid ha mulighet for å overdra noen permisjonsuker med foreldrepenger til den andre forelderen hvis den andre oppfyller betingelsene.

Du kan lese mer om overføring på borger.dk.

Har du rett til foreldrepenger i forbindelse med graviditet, fødsel og adopsjon?

Hvis du er lønnsmottaker

Hvis du er lønnsmottaker, kan du få foreldrepenger hvis du oppfyller disse betingelsene om sysselsetting ved starten av den enkelte fraværsperiode:

 • Du må være sysselsatt senest dagen før permisjonen eller på første dag i permisjonsperioden.
 • Du må ha minst 160 timer i løpet av de siste fire hele månedene før permisjonen.
 • Du må ha minst 40 timer i måneden i minst tre av de fire månedene.

I tillegg må du også være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk tilbringe tid med barnet under permisjonen.

Udbetaling Danmark får automatisk opplysningene om din sysselsetting når arbeidsgiveren innrapporterer lønnen din.

Hvis du får full lønn i en del av permisjonsperioden, skal du først søke foreldrepenger når arbeidsgiveren ikke utbetaler lønn lenger. Du kan også søke foreldrepenger hvis en del av lønnen stopper under permisjonen, ettersom du i noen tilfeller kan få et beløp i foreldrepenger ved siden av lønnen.

Hvis du får full lønn under hele permisjonen, skal du ikke søke foreldrepenger.

Hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for deg, kan du kontakte arbeidsgiveren eller fagforeningen din for å høre mer om reglene i din overenskomst.

Hvordan søker du?

Som lønnsmottaker må du be arbeidsgiveren din om å gå på virk.dk/barselsdagpenge og opplyse Udbetaling Danmark om at du skal ha permisjon.

Når arbeidsgiveren har gitt beskjed om permisjonen, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til å søke foreldrepenger. Du kan ikke søke på forhånd.

Hvis du har flere arbeidsgivere, må du gi beskjed til hver enkelt av dem.

Du må søke om foreldrepenger senest 8 uker etter fødsel eller mottakelse. Hvis du har fått full lønn under en del av permisjonen, må du søke om foreldrepenger seneste 8 uker etter lønnsopphør.

Du kan lese mer på borger.dk. Her kan du også lese om permisjon ved adopsjon og om muligheter for å forlenge foreldrepermisjonen eller å utsette deler av den.

Vær oppmerksom på at det gjelder andre regler for foreldrepenger hvis barnet ditt er født før 1. juli 2018. Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende

Du kan få foreldrepenger som selvstendig hvis du oppfyller disse tre betingelsene ved starten av den enkelte fraværsperiode:

 • Du har arbeidet minst 18,5 timer i uka i minst 6 måneder i løpet av de siste 12 månedene.
 • Du har arbeidet den siste måneden før du går i foreldrepermisjon.
 • Det er overskudd i virksomheten din.

I tillegg må du også være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk samvær med barnet.

Hvis du har arbeidet som selvstendig i mindre enn 6 måneder, kan du ta med perioder du har arbeidet som lønnsmottaker.

Perioder du har fått sykepenger, foreldrepenger eller lignende ytelser, teller imidlertid ikke med som arbeid.

Er du ansatt i ditt eget andels- eller aksjeselskap, er du lønnsmottaker og ikke selvstendig. Se under “Hvis du er lønnsmottaker”.

Du søker om foreldrepenger fra Udbetaling Danmark på virk.dk. Du må søke om foreldrepenger senest 8 uker etter fødsel eller mottakelse. Hvis fraværsperioden din starter på et senere tidspunkt, må du søke om foreldrepenger senest 8 uker etter første fraværsdag i denne perioden.

Du kan lese mer på borger.dk. Her kan du også lese om permisjon ved adopsjon og om muligheter for å forlenge eller utsette foreldrepermisjonen.

Vær oppmerksom på at det gjelder andre regler for foreldrepenger hvis barnet ditt er født før 1. juli 2018. Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du er arbeidsledig

Hvis du er medlem av en a-kasse

Du kan få foreldrepenger i permisjonsperioden hvis du er berettiget til dagpenger, altså hvis du har meldt deg arbeidsledig i en a-kasse og har stilt deg til disposisjon som jobbsøkende på jobbsenteret ditt.

Du må være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk tilbringe tid med barnet under permisjonen.

Dessuten er det en god idé at du forhører deg hos jobbsenteret eller a-kassen din om betingelsene for å stå til disposisjon for arbeidsmarkedet i forbindelse med fødselen.

Som arbeidsledig må du senest 8 uker etter fødselen eller mottakelse opplyse arbeidsledighetskassen din om at du skal ta permisjon. Deretter må a-kassen din gå på virk.dk/barselsdagpenge og opplyse Udbetaling Danmark om at du skal ha permisjon.

Når a-kassen din har gitt beskjed om permisjonen, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til å søke foreldrepenger. Du kan ikke søke på forhånd.

Du må søke om foreldrepenger senest åtte uker etter at du har mottatt brevet med Digital Post fra Udbetaling Danmark. Les mer på borger.dk.

Hvis du mottar kontanthjelp eller ledighetsytelse

Du kan ikke få foreldrepenger hvis du mottar kontanthjelp eller ledighetsytelse. Du kan imidlertid fortsette å få kontanthjelp eller ledighetsytelse når du har foreldrepermisjon.

Du må kontakte kommunen din for mer informasjon.

Du har mulighet for å søke om å få overdra noen permisjonsuker med rett til foreldrepenger til den andre forelderen hvis den andre oppfyller betingelsene.

Les mer om muligheten for å overdra permisjon på borger.dk.

Hvis du er student

Du kan få foreldrepenger som student hvis du er sammen med barnet ditt daglig, det vil si at du fysisk skal tilbringe tid sammen med barnet under permisjonen, og du er i én av disse situasjonene:

 • Du er selvstendig eller har fast jobb ved siden av utdanningen din: Du kan få foreldrepenger hvis du har fast jobb ved siden av utdanningen din der du har vært ansatt den første dagen i permisjonen eller dagen før. I tillegg må du ha hatt minst 160 timer i løpet av de siste fire hele månedene før permisjonen, og minst 40 timer i måneden i minst tre av de fire månedene. Du kan også få foreldrepenger hvis du er selvstendig ved siden av utdanningen din og har jobbet minst 18,5 timer i uka i minst 6 måneder i løpet av de siste 12 månedene, har jobbet den siste måneden før du tar permisjon, og har overskudd i virksomheten.
 • Du er elev i lønnet praksis: Du kan få foreldrepenger hvis du er elev i lønnet praksis på den første permisjonsdagen eller dagen før. Du kan derfor ikke få foreldrepenger hvis den første permisjonsdagen din er i en periode med undervisning på utdanningsstedet.
 • Du tar permisjon fra utdanningen og melder deg arbeidsledig i arbeidsledighetskassen din: Når du har permisjon fra utdannelsen din, kan du får foreldrepenger hvis du stopper din SU (Statens Uddannelsesstøtte), melder deg ledig i a-kassen din og stiller deg til disposisjon for arbeidsmarkedet på jobbsenteret ditt, altså blir dagpengeberettiget fra a-kassen din. Vær oppmerksom på at du må orientere utdanningsstedet ditt om permisjonen så du kan dokumentere permisjonen når du søker om foreldrepenger.

Hvis du går på en utdannelse der du mottar SU, kan du få ekstra SU-klipp når du får et barn. Som forelder under utdanning kan du også ha rett til barnetilskudd. Det kan du lese om på su.dk og borger.dk. På borger.dk kan du også lese om reglene for foreldrepenger ved adopsjon.

Hvis du er nyutdannet

Du kan få foreldrepenger som nyutdannet hvis du er sammen med barnet ditt daglig, det vil si fysisk tilbringer tid sammen med barnet under permisjonen, og du oppfyller ett av følgende krav:

 • Hvis du har avsluttet utdanningen din den siste måneden før permisjonen begynner: Du kan få foreldrepenger hvis du i løpet av den siste måneden før permisjonen begynner, har avsluttet en yrkesrettet utdanning på minst 18 måneder. Retten til foreldrepenger fra Udbetaling Danmark kan tidligst gjelde fra dagen da utdanningen ble avsluttet. Det skal dreie seg om en yrkesrettet utdanning på minst 18 måneder som enten er SU-berettiget eller omfattet av lov om yrkesutdanninger. Det gjelder ikke videregående opplæring som for eksempel hhx og htx.
 • Hvis du har avsluttet utdanningen din etter at barnet ble født: Du kan få foreldrepenger hvis du avslutter utdanningen etter at du har født og før barnet ditt er 1 år. Du må imidlertid være meldt arbeidsledig i arbeidsledighetskassen din og stå til disposisjon for arbeidsmarkedet, det vil se ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet.

Hvordan søker du?

Hvis du som nyutdannet ikke er medlem av en a-kasse, må du kontakte Udbetaling Danmark for å få et søknadsskjema for foreldrepenger.

Du fyller ut skjemaet og sender det sammen med dokumentasjon tilbake til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Er du medlem av en a-kasse og har rett til dagpenger ved arbeidsledighet fra en a-kasse, må du kontakte a-kassen din og fortelle at du skal ha foreldrepermisjon. Du må huske å melde deg arbeidsledig i a-kassen din og stille deg til disposisjon for arbeidsmarkedet via jobbsenteret ditt.

A-kassen gir beskjed til Udbetaling Danmark, som sender deg et brev med Digital Post. Du bekrefter digitalt at opplysningene fra a-kassen er riktige, og sender samtidig dokumentasjon til Udbetaling Danmark.

Som dokumentasjon skal du sende en kopi av eksamensbevis eller forhåndsgodkjenning fra veilederen din til Udbetaling Danmark, der det skal framgå hvilken dato du avsluttet utdanningen eller forventer å avslutte den.

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du flytter til Danmark før permisjonen begynner

Som statsborger i et EU- eller EØS-land kan du motta foreldrepenger fra Danmark hvis du oppfyller disse tre betingelsene:

 • Du må være ansatt i Danmark den første dagen i permisjonsperioden eller dagen før.
 • Du må ha jobbet minst 160 timer i løpet av de siste fire hele månedene før permisjonen.
 • Du må ha jobbet minst 40 timer i måneden i minst tre av de fire månedene.

I tillegg må du også være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk tilbringe tid med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk opplysningene om din ansettelse og timer fra ditt arbeid i Danmark når arbeidsgiveren din innrapporterer lønnen din.

Hvis du flytter til Danmark når det er mindre enn fire hele måneder til permisjonen, kan du bruke timene dine før flyttingen hvis du har vært ansatt i et annet EU/EØS-land. Du må sende inn dokumentasjon til Udbetaling Danmark for ansettelse, jobb og lønnsutbetaling i utlandet, for eksempel arbeidskontrakt og lønnsslipper.

Hvis du ikke har jobbet før permisjonsperioden, må du ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet fra en dansk a-kasse for å være berettiget til danske foreldrepenger.

Hvis du flytter til et annet nordisk land under permisjonen

Du kan få danske foreldrepenger i utlandet hvis du:

 • reiser eller flytter til utlandet under permisjonsperioden, og du fortsetter permisjonen uten å avbryte den
 • jobber i Danmark, men bor i et annet EU-/EØS-land og er omfattet av det danske trygdesystemet og berettiget til foreldrepenger etter de danske reglene

Du må ha en NemKonto i Danmark og gi Udbetaling Danmark beskjed om adressen din og eventuelt telefonnummeret så de kan få tak i deg i utlandet.

Du kan som hovedregel ikke få danske foreldrepenger hvis du bor i Danmark og har jobb i utlandet. Det er i utgangspunktet loven i landet du jobber i, som bestemmer reglene for foreldrepenger.

Du kan lese mer på Info Nordens side om hvilket lands trygdesystem du er omfattet av.

Meld ifra hvis du flytter til utlandet

Hvis du flytter til utlandet med barnet ditt under permisjonsperioden og får andre ytelser enn foreldrepengene, må melde fra til de rette myndighetene, for eksempel Udbetaling Danmark International Sygesikring, eller kommunen.

Selv om du kan få med deg foreldrepengene, kan flyttingen ha betydning for din rett til blant annet familieytelser (barnetrygd, barnetilskudd og forskuddsvist bidrag), sykeforsikring, dagpenger under sykdom og ytelser ved arbeidsskade.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.