Danske foreldrepenger

Færøske barselsdagpenge
Her kan du lese om de danske reglene for foreldrepermisjon og foreldrepenger.

Hvis du jobber i Danmark, vil det i de langt fleste tilfeller være de danske reglene for foreldrepermisjon som gjelder for deg. Hvis du er i tvil om du har rett til foreldrepermisjon (barselsorlov) og foreldrepenger (barselsdagpenge) etter danske regler, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

  Foreldrepermisjonens forløp

  En dansk permisjon med foreldrepenger er delt inn i fire stadier:

  • Graviditetspermisjon til moren 4 uker før forventet fødsel
  • Foreldrepermisjon for moren i 14 uker etter fødselen
  • Fedrepermisjon til faren eller medmoren i 2 uker etter fødselen eller etter avtale med arbeidsgiver innen barnet blir 14 uker
  • Foreldrepermisjon i 32 uker som foreldrene kan dele

  Hvis du, og ikke barnets andre forelder, har rett til foreldrepenger fra Danmark, har du som utgangspunkt rett til 16 ukers foreldrepermisjon med foreldrepenger. Du kan imidlertid ha rett til foreldrepenger i alle de 32 ukene hvis du bor alene med barnet, eller hvis dere kan dokumentere at barnets andre forelder ikke mottar ytelser fra et annet land i samme periode.

  Du kan lese mer om fødselspermisjonsreglene for EU- og EØS-borgere som flytter til Danmark, på borger.dk.

  Har du rett til foreldrepenger i forbindelse med graviditet, fødsel og adopsjon?

  Hvis du er lønnsmottaker

  Hvis du er lønnsmottaker, kan du få foreldrepenger hvis du oppfyller disse betingelsene om sysselsetting:

  • Du må være sysselsatt senest dagen før permisjonen eller på første dag i permisjonsperioden.
  • Du må ha minst 160 timer i løpet av de siste fire hele månedene før permisjonen.
  • Du må ha minst 40 timer i måneden i minst tre av de fire månedene.

  I tillegg må du også være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk tilbringe tid med barnet under permisjonen.

  Udbetaling Danmark får automatisk opplysningene om din sysselsetting når arbeidsgiveren innberetter lønnen din.

  Hvis du får full lønn i en del av permisjonsperioden, skal du først søke foreldrepenger når arbeidsgiveren ikke utbetaler lønn lenger. Du kan også søke foreldrepenger hvis en del av lønnen stopper under permisjonen, ettersom du i noen tilfeller kan få et beløp i foreldrepenger ved siden av lønnen.

  Hvis du får full lønn under hele permisjonen, skal du ikke søke foreldrepenger.

  Hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for deg, kan du kontakte arbeidsgiveren eller fagforeningen din for å høre mer om reglene i din overenskomst.

  Hvordan søker du?

  Som lønnsmottaker må du be arbeidsgiveren din om å gå på virk.dk/barselsdagpenge og opplyse Udbetaling Danmark om at du skal ha permisjon.

  Når arbeidsgiveren har gitt beskjed om permisjonen, får du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med adgang til å søke foreldrepenger. Du kan ikke søke på forhånd.

  Hvis du har flere arbeidsgivere, må du gi beskjed til hver enkelt av dem.

  Du kan lese mer på borger.dk. Her kan du også lese om permisjon ved adopsjon og om muligheter for å forlenge foreldrepermisjonen eller å utsette deler av den.

  Vær oppmerksom på at det gjelder andre betingelser for å kunne få foreldrepenger hvis du har gått i permisjon før 1. juli 2018. Du kan lese mer på borger.dk.

  Hvis du er selvstendig næringsdrivende

  Du kan få foreldrepenger som selvstendig hvis du oppfyller disse fem betingelsene:

  • Du har arbeidet i minst 6 måneder i løpet av de siste 12 månedene.
  • Du har arbeidet den siste måneden før du går i foreldrepermisjon.
  • Det er overskudd i virksomheten din.
  • Du har arbeidet minst halv tid (18,5 timer i uka) i virksomheten din.
  • Du har fysisk samvær med barnet daglig i permisjonsperioden.

  Hvis du har arbeidet som selvstendig i mindre enn 6 måneder, kan du ta med perioder du har arbeidet som lønnsmottaker.

  Perioder du har fått sykepenger, fødselspenger eller lignende ytelser, teller imidlertid ikke med som arbeid.

  Er du ansatt i eget ApS eller A/S, er du lønnsmottaker og ikke selvstendig. Se under “Hvis du er lønnsmottaker”.

  Du søker om fødselspenger fra Udbetaling Danmark på virk.dk. Du kan lese mer på borger.dk. Her kan du også lese om permisjon ved adopsjon og om muligheter for å forlenge foreldrepermisjonen eller å utsette deler av den.

  Hvis du er arbeidsledig

  Hvis du er medlem av en a-kasse

  Du kan få foreldrepenger i permisjonsperioden hvis du er berettiget til dagpenger, altså hvis du har meldt deg arbeidsledig i en a-kasse og har stilt deg til rådighet som jobbsøkende på jobbsenteret ditt.

  Du må være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk tilbringe tid med barnet under permisjonen.

  Dessuten er det en god idé at du forhører deg hos jobbsenteret eller a-kassen din om betingelsene for å stå til rådighet for arbeidsmarkedet i forbindelse med fødselen.

  Les mer på borger.dk.

  Hvis du mottar kontanthjelp eller ledighetsytelse

  Du kan ikke få foreldrepenger hvis du mottar kontanthjelp eller ledighetsytelse. Du kan imidlertid fortsette å få kontanthjelp eller ledighetsytelse når du har foreldrepermisjon.

  Du må kontakte kommunen din for mer informasjon.

  Les mer på borger.dk.

  Hvis du er student

  Du kan få foreldrepenger som student hvis du er sammen med barnet ditt daglig, det vil si at du fysisk skal tilbringe tid sammen med barnet under permisjonen, og du er i én av disse situasjonene:

  • Du må være sysselsatt senest dagen før permisjonen eller på første dag i permisjonsperioden. I tillegg må du ha minst 160 timer i løpet av de siste fire hele månedene før permisjonen, og du må ha minst 40 timer i måneden i minst tre av de fire månedene.
  • Du er elev i lønnet praksis under utdannelsen din. Les mer under "Hvis du er lønnsmottaker".
  • Du har permisjon fra utdannelsen din, stopper din SU (Statens Uddannelsesstøtte), melder deg ledig i a-kassen din og stiller deg til rådighet for arbeidsmarkedet på jobbsenteret ditt, altså blir dagpengeberettiget. Les mer under "Hvis du er arbeidsledig".

  Hvis du går på en utdannelse der du mottar SU, kan du få ekstra SU-klipp når du får et barn. Som forelder under utdanning kan du også ha rett til barnetilskudd. Det kan du lese om på borger.dk. På borger.dk kan du også lese om reglene for foreldrepenger ved adopsjon.

  Hvis du er nyutdannet

  Du kan få foreldrepenger som nyutdannet hvis du er sammen med barnet ditt daglig, det vil si fysisk tilbringer tid sammen med barnet under permisjonen, og du oppfyller ett av følgende krav:

  • Du har avsluttet en yrkesrettet utdanning på minst 18 måneder i løpet av den siste måneden fram til fødselen hvis du er mor, og fram til du holder permisjon hvis du er barnets andre forelder. Det må være en utdanning som kvalifiserer deg til jobb rett etter endt utdanning.
  • Du avslutter utdanningen etter at du har født, men i løpet av 46 uker etter fødselen. Samtidig må du være meldt arbeidsledig i a-kassen din, stå til rådighet og være dagpengeberettiget. Les mer under "Hvis du er arbeidsledig".

  Vær oppmerksom på at du ikke kan ta permisjon etter at barnet har fylt 46 uker.

  Hvordan søker du?

  Hvis du som nyutdannet ikke er medlem av en a-kasse, må du kontakte Udbetaling Danmark for å få et søknadsskjema for foreldrepenger.

  Du fyller ut skjemaet og sender det sammen med dokumentasjon tilbake til Udbetaling Danmark via Digital Post.

  Er du medlem av en a-kasse og har rett til dagpenger ved arbeidsledighet fra en a-kasse, må du kontakte a-kassen din og fortelle at du skal ha foreldrepermisjon. Du må huske å melde deg arbeidsledig i a-kassen din og stille deg til rådighet for arbeidsmarkedet via jobbsenteret ditt.

  A-kassen gir beskjed til Udbetaling Danmark, som sender deg et brev med Digital Post. Du bekrefter digitalt at opplysningene fra a-kassen er riktige, og sender samtidig dokumentasjon til Udbetaling Danmark.

  Som dokumentasjon skal du sende en kopi av eksamensbevis eller forhåndsgodkjenning fra veilederen din til Udbetaling Danmark, der det skal framgå hvilken dato du avsluttet utdanningen eller forventer å avslutte den.

  Du kan lese mer på borger.dk.

  Hvis du flytter til Danmark før permisjonen begynner

  Som statsborger i et EU- eller EØS-land kan du motta danske foreldrepenger hvis du oppfyller disse tre betingelsene:

  • Du må være ansatt i Danmark den første dagen i permisjonsperioden eller dagen før.
  • Du må ha minst 160 timer i løpet av de siste fire hele månedene før permisjonen.
  • Du må ha minst 40 timer i måneden i minst tre av de fire månedene.

  I tillegg må du også være sammen med barnet daglig, det vil si fysisk tilbringe tid med barnet.

  Udbetaling Danmark får automatisk opplysningene om din ansettelse og timer fra ditt arbeid i Danmark når arbeidsgiveren din innberetter lønnen din.

  Hvis du flytter til Danmark når det er mindre enn fire hele måneder til permisjonen, kan du bruke timene dine før flyttingen hvis du har vært ansatt i et annet EU/EØS-land. Du må sende inn dokumentasjon til Udbetaling Danmark for ansettelse, jobb og lønnsutbetaling i utlandet, for eksempel arbeidskontrakt og lønnsslipper.

   Hvis du ikke har jobbet før permisjonsperioden, må du ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet fra en dansk a-kasse for å være berettiget til danske foreldrepenger.

   Du kan lese mer på borger.dk.

    Hvis du flytter til et annet nordisk land under permisjonen

    Du kan få foreldrepenger i utlandet hvis du:

    • reiser eller flytter til utlandet under permisjonsperioden, og du fortsetter permisjonen uten å avbryte den
    • jobber i Danmark, men bor i et annet EU- eller EØS-land, er omfattet av det danske trygdesystemet og berettiget til foreldrepenger etter danske regler

    Du må ha en NemKonto i Danmark og gi Udbetaling Danmark adressen din og eventuelt telefonnummeret så de kan få tak i deg i utlandet.

    Du kan ikke få foreldrepenger hvis du bor i Danmark og har jobb i utlandet. Det er loven i landet du jobber i, som bestemmer reglene for foreldrepenger.

    Meld ifra hvis du flytter til utlandet

    Hvis du flytter til utlandet med barnet ditt under permisjonsperioden og får andre ytelser enn foreldrepengene, må melde fra til de rette myndighetene, for eksempel Udbetaling Danmark International Sygesikring, eller kommunen.

    Selv om du kan få med deg foreldrepengene, kan flyttingen ha betydning for din rett til blant annet familieytelser (barnetrygd, barnetilskudd og forskuddsvist bidrag). Flytting til utlandet kan også ha betydning for andre ytelser, for eksempel sykeforsikring, sykepenger og ytelser ved arbeidsskade.

    Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

    Kontakt myndighet
    Spør Info Norden

    Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.