Dansk föräldrapenning

Færøske barselsdagpenge
Här kan du läsa om de danska reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning.

Om du arbetar i Danmark är det i de flesta fall de danska reglerna för föräldraledighet som gäller för dig. Om du är osäker på huruvida du har rätt till föräldraledighet och föräldrapenning enligt danska regler kan du kontakta Udbetaling Danmark.

Nya regler trädde i kraft den 2 augusti 2022. Om ditt barn är fött före detta datum omfattas du av de gamla reglerna, som du kan läsa om på borger.dk.

Föräldraledighet

I familjer där föräldrarna bor tillsammans när barnet föds har mamman rätt till 4 veckors föräldraledighet före förlossningen, och varje förälder har i regel rätt till 24 veckors föräldraledighet efter förlossningen. Det blir totalt 52 veckor. Den ena föräldern kan överföra några av föräldraledighetsveckorna till den andra.

Mamman kan i princip ta ut

 • graviditetsledighet med föräldrapenning 4 veckor före beräknad förlossning
 • 2 veckors föräldraledighet med föräldrapenning direkt efter förlossningen
 • 8 veckors föräldraledighet med föräldrapenning som ska tas ut innan barnet är 10 veckor. Ledigheten kan dock förlängas om arbetet återupptas på deltid efter överenskommelse med arbetsgivaren
 • 14 veckors föräldraledighet med föräldrapenning som ska tas ut innan barnet fyllt 1 år. Ledigheten kan dock förlängas eller skjutas upp tills barnet fyller 9 år om villkoren är uppfyllda. Om mamman är anställd ska 9 av veckorna tas ut innan barnet fyllt 1 år, såvida hon inte är förhindrad att ta ut ledigheten på grund av särskilda omständigheter.

2-veckorsledigheten börjar alltid dagen efter förlossningen. Graviditetsledigheten 4 veckor före beräknad förlossning blir alltså kortare om mamman föder före beräknad förlossning, och graviditetsledigheten blir längre om mamman föder efter beräknad förlossning.

Pappan eller medmamman kan ta ut

 • 2 veckors föräldraledighet med föräldrapenning efter förlossningen eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren innan barnet är 10 veckor. Ledigheten kan dock förlängas om arbetet återupptas på deltid efter överenskommelse med arbetsgivaren
 • 22 veckors föräldraledighet med föräldrapenning som ska tas ut innan barnet fyllt 1 år. Ledigheten kan dock förlängas eller skjutas upp tills barnet fyller 9 år om villkoren är uppfyllda. Om pappan eller medmamman är anställd ska 9 av veckorna tas ut innan barnet fyllt 1 år, såvida de inte är förhindrade att ta ut ledigheten på grund av särskilda omständigheter.

Om föräldrarna inte bor tillsammans när barnet föds, eller om den ena föräldern är ensamstående förälder eller befinner sig i en annan speciell situation, har föräldern rätt till en annan fördelning av föräldraledigheten som tar hänsyn till den situation föräldern befinner sig i.

Du kan överlåta föräldraledighet

Som föräldrar har ni möjlighet att överlåta föräldraledighet med rätt till föräldrapenning till varandra så att ledigheten passar ert arbets- och familjeliv bäst.

Föräldrar har i princip rätt till 24 veckors föräldraledighet med föräldrapenning efter förlossningen. Vissa av dessa veckor kan inte överlåtas till den andra föräldern. 

Om föräldrarna är anställda kan de till exempel inte överlåta 9 av veckorna eftersom de ska tas ut av den anställda själv innan barnet fyllt 1 år, såvida föräldrarna inte är förhindrade att ta ut ledigheten på grund av särskilda omständigheter. Om de 9 veckorna inte tas ut innan barnet fyller 1 år är de i princip förbrukade. 

Det innebär att en förälder efter förlossningen kan ta ut mer än 24 veckors föräldraledighet med föräldrapenning om den andra föräldern har överlåtit ledigheten till honom eller henne.

Om du inte uppfyller villkoren för rätt till föräldrapenning, till exempel om du får ekonomiskt bistånd (kontanthjælp), kan du inte ta ut föräldraledighet med föräldrapenning. Men du kan överlåta föräldraledighetsveckor med föräldrapenning till den andra föräldern om han eller hon uppfyller villkoren.

Du kan läsa mer om överlåtelse på borger.dk.

Har du rätt till föräldrapenning i samband med graviditet, förlossning och adoption?

Om du är anställd

Om du är anställd kan du få föräldrapenning om du uppfyller dessa villkor om sysselsättning i början av en frånvaroperiod:

 • Du måste vara sysselsatt senast dagen före din föräldraledighet eller på första dagen av ledigheten.
 • Du måste ha arbetat minst 160 timmar under de senaste fyra hela månaderna före ledigheten.
 • Du måste ha arbetat minst 40 timmar per månad under minst tre av de fyra månaderna.

Dessutom måste du vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet under ledigheten.

Udbetaling Danmark får automatiskt uppgifter om din sysselsättning när din arbetsgivare rapporterar in din lön.

Om du får full lön under en del av din föräldraledighet ska du ansöka om föräldrapenning först när din arbetsgivare inte längre betalar ut lön. Du kan också ansöka om föräldrapenning om en del av din lön inte betalas ut under föräldraledigheten, eftersom du i vissa fall kan få ett belopp som föräldrapenning vid sidan av lönen.

Om du får full lön under hela din föräldraledighet ska du inte ansöka om föräldrapenning.

Är du osäker på vilka regler som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackförening för att få veta mer om reglerna i ditt avtal.

Hur ansöker du?

Som anställd ska du be din arbetsgivare att gå in på virk.dk/barselsdagpenge och meddela Udbetaling Danmark att du ska gå på föräldraledighet.

När din arbetsgivare har anmält din föräldraledighet får du ett brev med Digital Post från Udbetaling Danmark. I brevet får du åtkomst till att ansöka om föräldrapenning. Du kan inte söka i förväg.

Om du har flera arbetsgivare måste du informera var och en.

Du måste ansöka om föräldrapenning senast 8 veckor efter förlossning eller mottagande. Om du har fått full lön under en del av din föräldraledighet ska du ansöka om föräldrapenning senast 8 veckor efter det att löneutbetalningen upphört.

Du kan läsa mer på borger.dk. Här kan du också läsa om föräldraledighet vid adoption och möjligheterna att förlänga föräldraledigheten eller skjuta upp delar av den.

Observera att andra regler gäller för föräldrapenning om ditt barn föddes före den 2 augusti 2022. Du kan läsa mer på borger.dk.

Om du är egenföretagare

Du kan få föräldrapenning som egenföretagare om du uppfyller dessa tre villkor i början av en frånvaroperiod:

 • Du har arbetat minst 18,5 timmar i veckan i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna.
 • Du har arbetat den senaste månaden innan du går på föräldraledighet.
 • Det finns ett överskott i ditt företag.

Dessutom måste du vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet.

Om du har arbetat som egenföretagare i mindre än 6 månader kan du räkna med perioder du arbetat som anställd.

Perioder med sjukpenning, föräldrapenning eller liknande förmåner räknas dock inte som arbete.

Om du är anställd i eget bolag med begränsat ansvar (ApS) eller aktiebolag (A/S) räknas du som anställd och inte som egenföretagare. Läs mer under ”Om du är anställd”.

Du ansöker om föräldrapenning från Udbetaling Danmark på virk.dk. Du måste ansöka om föräldrapenning senast 8 veckor efter förlossning eller mottagande. Om din frånvaroperiod börjar senare ska du ansöka om föräldrapenning senast 8 veckor efter första frånvarodagen under perioden.

Du kan läsa mer på borger.dk. Här kan du också läsa om föräldraledighet vid adoption och möjligheterna att förlänga eller skjuta upp föräldraledigheten.

Observera att andra regler gäller för föräldrapenning om ditt barn föddes före den 2 augusti 2022. Du kan läsa mer på borger.dk.

Om du är arbetslös

Om du är medlem i en a-kassa

Du kan få föräldrapenning under din föräldraledighet om du har rätt till arbetslöshetsersättning. Och det har du om du har anmält dig som arbetslös hos din a-kassa och står till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande på din arbetsförmedling (jobcenter).

Du ska vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet under ledigheten.

Dessutom bör du höra med ditt jobcenter eller din a-kassa om villkoren för att stå till arbetsmarknadens förfogande under din föräldraledighet.

Som arbetslös ska du senast 8 veckor efter förlossning eller mottagande meddela din a-kassa att du går på föräldraledighet. Därefter ska din a-kassa gå in på virk.dk/barselsdagpenge och meddela Udbetaling Danmark att du ska gå på föräldraledighet.

När din a-kassa har anmält din föräldraledighet får du ett brev med Digital Post från Udbetaling Danmark. I brevet får du åtkomst till att ansöka om föräldrapenning. Du kan inte söka i förväg.

Du måste ansöka om föräldrapenning senast 8 veckor efter att du fått brevet med Digital Post från Udbetaling Danmark.

Läs mer på borger.dk.

Om du får ekonomiskt bistånd eller arbetslöshetsersättning

Du kan inte få föräldrapenning om du får ekonomiskt bistånd (kontanthjælp) eller arbetslöshetsersättning (ledighedsydelse). Men du kan fortsätta med att få ekonomiskt bistånd eller arbetslöshetsersättning när du är föräldraledig.

Kontakta din kommun för mer information.

Du kan ansöka om att få överlåta föräldraledighetsveckor med föräldrapenning till den andra föräldern om han eller hon uppfyller villkoren.

Läs mer om möjligheten att överlåta föräldraledighet på borger.dk.

Om du är studerande

Du kan få föräldrapenning som studerande om du är tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet under ledigheten, och om du är i en av följande situationer:

 • Du är egenföretagare eller har fast anställning vid sidan av din utbildning: Du kan få föräldrapenning om du vid sidan av din utbildning har en fast anställning där du var anställd första föräldraledighetsdagen eller dagen innan. Dessutom måste du ha arbetat minst 160 timmar under de senaste fyra hela månaderna före ledigheten och minst 40 timmar i månaden under minst tre av dessa fyra månader. Du kan också få föräldrapenning om du är egenföretagare vid sidan av din utbildning och har arbetat minst 18,5 timmar i veckan i minst 6 månader de senaste 12 månaderna, har arbetat den senaste månaden innan du går på föräldraledighet och har överskott i företaget.
 • Du är avlönad praktikant: Du kan få föräldrapenning om du är avlönad praktikant på din första föräldraledighetsdag eller dagen innan. Du kan därför inte få föräldrapenning om din första föräldraledighetsdag är under en undervisningsperiod på läroanstalten.
 • Du är föräldraledig från din utbildning och anmäler dig som arbetslös hos din a-kassa: När du är föräldraledig från din utbildning kan du få föräldrapenning om du avbryter ditt studiestöd (SU), anmäler dig som arbetslös hos din a-kassa och ställer dig till arbetsmarknadens förfogande på ditt jobcenter, det vill säga blir berättigad till arbetslöshetsersättning från din a-kassa. Tänk på att du ska informera din läroanstalt om din föräldraledighet så att du kan dokumentera ledigheten när du ansöker om föräldrapenning.

Om du går på en utbildning som ger dig SU kan du få extra SU-klipp när du får barn. Som förälder under utbildning kan du även ha rätt till barntillägg (børnetilskud). Det kan du läsa om på su.dk och borger.dk. På borger.dk kan du också läsa om reglerna för föräldraledighet vid adoption.

Om du är nyutexaminerad

Du kan få föräldrapenning som nyutexaminerad om du är tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt tillbringar tid med barnet under ledigheten, och om du uppfyller ett av följande krav:

 • Om du har slutfört din utbildning den senaste månaden innan föräldraledigheten börjar: Du kan få föräldrapenning om du har slutfört en yrkesinriktad utbildning på minst 18 månader under den senaste månaden före föräldraledighetens början. Rätten till föräldrapenning från Udbetaling Danmark kan gälla tidigast från den dag då utbildningen är slutförd. Det ska handla om en yrkesinriktad utbildning på minst 18 månader som antingen är SU-berättigad eller omfattas av lagen om yrkesinriktad utbildning. Det gäller inte gymnasieutbildningar som högre handelsexamen (hhx) och teknisk studentexamen (htx).
 • Om du har slutfört din utbildning efter förlossningen: Du kan få föräldrapenning om du slutför din utbildning efter att du har fött barn och innan barnet fyllt 1 år. Du måste dock vara inskriven som arbetslös hos din a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga ha rätt till arbetslöshetsersättning.

Hur ansöker du?

Om du som nyutexaminerad inte är med i en a-kassa ska du kontakta Udbetaling Danmark för att få ett ansökningsformulär för föräldrapenning.

Du fyller i formuläret och skickar det tillsammans med handlingar till Udbetaling Danmark via Digital Post.

Om du är med i en a-kassa och har rätt till arbetslöshetsersättning från en a-kassa ska du kontakta din a-kassa och berätta att du ska gå på föräldraledighet. Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös hos din a-kassa och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande på ditt jobcenter.

A-kassan meddelar Udbetaling Danmark, som skickar dig ett brev med Digital Post. Du bekräftar digitalt att uppgifterna från din a-kassa är riktiga och skickar samtidigt handlingar till Udbetaling Danmark.

Handlingarna du ska skicka till Udbetaling Danmark är en kopia av ditt examensbevis eller förhandsgodkännande från din handledare där det framgår vilket datum du slutför utbildningen eller förväntas göra det.

Du kan läsa mer på borger.dk.

Om du flyttar till Danmark innan din föräldraledighet börjar

Som medborgare i ett EU- eller EES-land kan du få föräldrapenning från Danmark om du uppfyller dessa tre villkor:

 • Du måste vara anställd i Danmark på den första dagen av din föräldraledighet eller dagen innan.
 • Du måste ha arbetat minst 160 timmar under de senaste fyra hela månaderna före ledigheten.
 • Du måste ha arbetat minst 40 timmar per månad under minst tre av de fyra månaderna.

Dessutom måste du vara tillsammans med ditt barn på daglig basis, det vill säga fysiskt umgås med barnet.

Udbetaling Danmark får automatiskt uppgifter om din anställning och arbetade timmar när din arbetsgivare rapporterar in din lön.

Om du flyttar till Danmark när det är mindre än fyra hela månader till din föräldraledighet kan du använda dina timmar innan flytten om du har varit anställd i ett annat EU-/EES-land. Du måste lämna in handlingar till Udbetaling Danmark om din anställning, arbete och löneutbetalningar i utlandet, till exempel i form av anställningsavtal och lönebesked.

Om du inte har arbetat före föräldraledigheten måste du ha rätt till arbetslöshetsersättning från en dansk a-kassa för att vara berättigad till dansk föräldrapenning.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land under föräldraledigheten

Du kan få dansk föräldrapenning utomlands om du

 • reser eller flyttar utomlands under föräldraledigheten och fortsätter din föräldraledighet utan avbrott
 • arbetar i Danmark men bor i ett annat EU-/EES-land, omfattas av dansk socialförsäkringslagstiftning och har rätt till föräldrapenning enligt de danska föräldraledighetsreglerna.

Du måste ha ett NemKonto i Danmark och meddela Udbetaling Danmark din adress och eventuellt ditt telefonnummer så att de kan nå dig utomlands.

Du kan i regel inte få dansk föräldrapenning om du bor i Danmark och arbetar utomlands. Det är i princip lagen i det land du arbetar i som avgör reglerna för föräldrapenning.

Du kan läsa mer på Info Nordens sida om vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av.

Anmäl utlandsflytt

Om du flyttar utomlands med ditt barn under föräldraledigheten och får andra förmåner än din föräldrapenning måste du anmäla det till rätt myndighet, till exempel Udbetaling Danmark, internationell sjukförsäkring, eller kommunen.

Även om du kan ta med din föräldrapenning kan flytten påverka din rätt till bland annat familjeförmåner (barn- och ungdomsbidrag, barntillägg och förskottsbidrag), sjukförsäkring, sjukpenning och förmåner vid arbetsskada.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.