Toimeentulotuki Ruotsissa

Hus og nøgler
Photographer
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
Täältä selviää, miten voit hakea toimeentulotukea Ruotsissa ja mitkä ovat tuen myöntämisen edellytykset.

Voit joutua taloudellisesti ahtaalle, jos et pysty elättämään itseäsi työttömyydestä, sairaudesta tai muista syistä johtuen. Taloudellisten ongelmien syynä voi olla myös velkaantuminen, joka vaikeuttaa päivittäisen talouden hallintaa.

Jos olet suomalainen, norjalainen, tanskalainen tai islantilainen, oleskelet Ruotsissa laillisesti etkä pysty elättämään itseäsi ja perhettäsi, olet oikeutettu ruotsalaisen asuinkuntasi maksamaan taloudelliseen tukeen.

Tukea kutsutaan toimeentulotueksi (ekonomiskt bistånd), ja voit hakea sitä asuinkuntasi sosiaalitoimesta (socialtjänsten). Toimeentulotuen vanha nimitys on socialbidrag, ja puhekielessä sitä kutsutaankin monesti yhä tällä nimellä tai sanalla försörjningsstöd.

Kunnan sosiaalitoimi voi tarjota myös talous- ja velkaneuvontaa.

Mitä toimeentulotuella tarkoitetaan?

Toimeentulotuki on kunnan myöntämää tilapäistä taloudellista tukea, jota voit saada, jos et pysty elättämään itseäsi. Kunnan sosiaalitoimi harkitsee sen myöntämistä tapauskohtaisesti, ja tuki myönnetään kuukaudeksi kerrallaan.

Ruotsin toimeentulotuki on kaksiosainen. Se koostuu perustoimeentulotuesta (försörjningsstöd) ja muihin elinkustannuksiin tarkoitetusta tuesta (bistånd för livsföringen i övrigt). Perustoimeentulotuki on tarkoitettu kotitalouden toistuviin menoihin.

Perustoimeentulotuen ensimmäinen osa kattaa ravinnosta, vaatteista ja jalkineista, leikistä ja vapaa-ajasta, hygieniasta, lapsi- ja nuorisovakuutuksesta, kulutustavaroista, päivälehdistä ja puhelimesta aiheutuvat menot. Toinen osa kattaa puolestaan asumisesta, taloussähköstä, kotivakuutuksesta, ammattiliiton jäsenmaksuista ja työttömyysvakuutuksesta aiheutuvat menot.

Muihin elinkustannuksiin tarkoitettu tuki on tarkoitettu satunnaisiin menoihin. Se kattaa esimerkiksi silmälaseista, hammashoidosta, lääkärinhoidosta ja lääkkeistä aiheutuvat menot, lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot sekä muutto- ja hautajaiskulut. Menojen kohtuullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti hakijan elämäntilanteen pohjalta.

Sosiaalitoimi ottaa huomioon taloudellisen tilanteesi ja arvioi sen perusteella, oletko oikeutettu toimeentulotukeen. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Se on tarkoitettu todelliseen taloudelliseen tarpeeseen henkilöille, joilla ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta selvitä välttämättömistä menoistaan.

Toimeentulotuki on väliaikainen tuki, jota voit saada, kunnes kykenet taas elättämään itsesi. Toimeentulosta säädetään Ruotsin sosiaalipalvelulaissa (Socialtjänstlagen, SoL). Laissa painotetaan hakijan vastuuta omasta tilanteestaan.

Mitä ehtoja sinun tulee täyttää, jotta voisit saada toimeentulotukea Ruotsissa?

Ruotsissa kaikilla on velvollisuus elättää itsensä ja perheensä.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille. Toimeentulotuen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jokaisella on lähtökohtaisesti vastuu omasta elämästään. Olet oikeutettu apuun vasta silloin, kun tulosi ja varasi eivät enää mitenkään riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi.

Työkykyisellä toimeentulotuen hakijalla on velvollisuus olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Sairaus ja työkyvyttömyys tulee todistaa lääkärintodistuksella. Ota yhteyttä sosiaalitoimeen, jos sinulla on muita ongelmia, jotka estävät työllistymisen tai tukitoimiin osallistumisen.

Ennen toimeentulotuen hakemista sinun tulee hakea Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiselta eli vakuutuskassasta kaikkia muita etuuksia, kuten sairauspäivärahaa (sjukpenning), vanhempainpäivärahaa (föräldrapenning), asumistukea (bostadsbidrag) ja elatustukea (underhållsstöd).

Toimeentulotuen tarkoituksena on taata kohtuullinen elintaso, jos et pysty saavuttamaan sitä omien tulojesi ja muiden sosiaalietuuksien avulla. Toimeentulotuen tarkoituksena on auttaa sinua tulemaan jatkossa toimeen omillasi.

Et ole oikeutettu toimeentulotukeen, jos pankkitililläsi on rahaa tai sinulla on muuta omaisuutta.

Sosiaalitoimi voi myöntää sinulle toimeentulotukea vasta, kun olet parhaan kykysi mukaan yrittänyt tulla toimeen muulla tavoin:

  • Jos olet työtön, sinun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työnvälityksessä ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Sinun tulee aktiivisesti hakea työtä ja ottaa vastaan sopivaa työtä, jota sinulle tarjotaan. Jos et kykene työnhakuun terveydellisistä syistä, tarvitset lääkärintodistuksen.
  • Jos olet opiskelija, sinun tulee hakea opintotukea.
  • Sinun tulee hakea ensin kaikkia muita etuuksia, joihin voit olla oikeutettu. Ensisijaisia etuuksia ovat esimerkiksi asumistuki, eläke, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, elatusapu ja työkyvyttömyyseläke. Vakuutuskassasta saat lisätietoja ja apua etuuksien hakemiseen.
  • Sinulla on velvollisuus hakea muita etuuksia, kuten työttömyyspäivärahaa.
  • Sinun tulee käyttää säästöjäsi elämiseen tai myydä omaisuuttasi. Auto katsotaan omaisuudeksi, jos et tarvitse sitä työntekoon tai sairauden tai vamman takia.
  • Sinun ja kumppanisi tulee auttaa toinen toisianne taloudellisesti, jos olet naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.
  • Sinun ja kumppanisi tulee suunnitella, miten toimitte taloudellisesti mahdollisessa avioerotilanteessa. Jos sinulla on lapsia, sinun tulee varata rahaa lasten elatukseen (underhållsskydd, underhållsstöd), jos lapset asuvat luonasi kokoaikaisesti tai osan ajasta.

Kun haet toimeentulotukea, kunnan sosiaalitoimi selvittää, oletko oikeutettu etuuteen. Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon taloudellinen tilanteesi sekä se, täytätkö sosiaalitoimen asettamat vaatimukset.

Sinun tulee toimittaa tietoja esimerkiksi asumis- ja perhetilanteestasi ja taloudellisesta kokonaistilanteestasi, kuten tuloista, omaisuudesta ja menoista.

Kunnan sosiaalitoimi voi vaatia sinua todistamaan antamiesi tietojen oikeellisuuden esimerkiksi näyttämällä vuokrasopimuksen tai tiliotteen.

Miten määritellään kohtuullinen elintaso Ruotsissa?

Ruotsin hallitus vahvistaa vuosittain valtakunnallisen kulutusnormin (riksnorm) ruoasta, vaatteista ja kengistä, terveydenhuollosta ja hygieniasta, leikistä ja vapaa-ajasta, lapsivakuutuksesta, päivälehdestä ja puhelimesta aiheutuville menoille. Samoin hallitus vahvistaa, mitä asuminen, kotitaloussähkö, työmatkat, kotivakuutus, ammattiliiton jäsenmaksut sekä muun muassa reseptilääkkeet voivat kohtuudella maksaa. Valtakunnallinen normi määrittää toimeentulotuen perustason.

Valtakunnallisessa normissa otetaan huomioon myös se, montako henkeä ruokakuntaan kuuluu, minkä ikäisiä perheen lapset ovat, syövätkö he lounasta kotona ja ovatko ruokakuntaan kuuluvat täysi-ikäiset henkilöt yksinhuoltajia vai parisuhteessa.

Toimeentulotuki pohjautuu hallituksen vahvistamaan valtakunnalliseen normiin, ja se on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Miten haet toimeentulotukea Ruotsissa?

Kaikilla Ruotsissa asuvilla on oikeus hakea toimeentulotukea ja saada tukipäätös. Toimeentulotukihakemukset on käsiteltävä viipymättä, mutta missään ei määritellä, miten monta päivää niiden käsittely voi kestää.

Ota yhteyttä ruotsalaisen asuinkuntasi sosiaalitoimeen, jos haluat hakea toimeentulotukea. Kunnan sosiaalityöntekijä antaa alustavan arvion oikeudestasi toimeentulotukeen. Tämän jälkeen hän laatii kanssasi suunnitelman siitä, mitä toimia tarvitaan, jotta pystyt taas elättämään itsesi.

Sosiaalihallituksen verkkosivuilla on laskuri, jolla voit alustavasti selvittää, oikeuttaako taloudellinen tilanteesi toimeentulotukeen. Laskelman tulos ei ole tae sen paremmin myönteisestä kuin kielteisestäkään päätöksestä.

Miten valitat toimeentulotukipäätöksestä Ruotsissa?

Jos toimeentulotukihakemuksesi hylätään joko osittain tai kokonaan, hylkäyspäätös ja sen perustelu lähetetään sinulle kirjallisesti. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä Ruotsin hallinto-oikeuteen.

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla virkailija käsittelee asiaasi, voit ottaa yhteyttä asiasta vastaavan yksikön johtajaan ruotsalaisen asuinkuntasi sosiaalitoimessa. Jos haluat valittaa sosiaalitoimesta, ota yhteyttä Hoidon ja hoivan tarkastuslaitokseen (Inspektionen för vård och omsorg).

Mistä saat lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asuinkuntaasi.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.