Kontanthjælp i Sverige

Hus og nøgler
Photographer
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
Her kan du læse om hvordan du søger svensk kontanthjælp og hvad der kræves for at få kontanthjælp i Sverige.

Hvis du har økonomiske problemer, kan det skyldes at du ikke kan forsørge dig selv på grund af arbejdsløshed, sygdom eller andre hindringer. Økonomiske problemer kan også skyldes at du har en gæld, der gør det vanskeligt at få den daglige økonomi til at hænge sammen.

Hvis du er dansker, finne, islænding eller nordmand og opholder dig lovligt i Sverige og ikke kan forsørge dig selv og din familie, kan du have ret til en ydelse fra din svenske kommune for at hjælpe dig igennem de økonomiske problemer.

Ydelsen kaldes kontanthjælp (ekonomiskt bistånd) og du kan søge om den hos socialtjenesten (socialtjänsten) i din kommune. Tidligere hed kontanthjælp ”socialbidrag” og i daglig tale kalder svenskerne det stadig for det eller for ”försörjningsstöd”.

Socialtjenesten i din kommune kan også hjælpe dig med rådgivning vedrørende budget og gæld.

Hvad er kontanthjælp i Sverige?

Kontanthjælp er en midlertidig økonomisk støtte fra kommunen som du kan få hvis du ikke kan forsørge dig selv. Socialtjenesten tager stilling i hvert konkret tilfælde og kontanthjælpen gives for en måned ad gangen.

Den svenske kontanthjælp består af to dele – en underholdsydelse (försörjningsstöd) og økonomisk støtte (bistand) til livsførelsen i øvrigt. Underholdsydelsen skal dække husholdets faste udgifter.

En del af underholdsydelsen skal dække omkostninger til mad, tøj og sko, fritid og leg, hygiejne, børne- og ungdomsforsikring, forbrugsvarer og aviser og telefonafgift. Mens en anden del af underholdsydelsen skal dække udgifter for bolig, elektricitet, hjemmeforsikring, fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring.

Økonomisk støtte til den øvrige livsføring skal dække omkostninger til behov, der opstår fra tid til anden som for eksempel briller, tandpleje, lægebehandling og medicin, kontakt med barn og udgifter til flytning og begravelse. Der foretages en individuel vurdering af hvad der er rimeligt for ansøgeren i dennes livssituation.

Socialtjenesten lægger vægt på din indkomst og undersøger ud fra den om du har ret til kontanthjælp. For at få udbetalt kontanthjælp skal du have et faktisk behov for økonomisk hjælp og alle andre muligheder for at klare din forsørgelse skal være udtømt.

Det er meningen at kontanthjælpen skal være midlertidig og støtte dig så du kan komme til at forsørge dig selv igen. Loven på området, Socialtjänstlagen, understreger dit eget ansvar for din situation.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få kontanthjælp i Sverige?

I Sverige er alle forpligtede til at forsørge sig selv og sin familie.

Kontanthjælp fungerer som en sidste udvej for dem, der har midlertidige økonomiske problemer. Når du ansøger om kontanthjælp, foretages en individuel vurdering. Først og fremmest har du et eget ansvar for dit liv. Det betyder at du selv skal prøve at bidrage til din forsørgelse før du er berettiget til hjælp.

For at have ret til underholdsydelse, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis du kan arbejde.

Hvis du er syg og ikke er i stand til at arbejde, skal du bevise det med en lægeerklæring om nedsat arbejdsevne. Hvis du har andre problemer der forhindrer dig i at arbejde eller deltage i aktiviteter, skal du drøfte det med socialtjenesten.

Du skal desuden ansøge om generelle bidrag og ydelser som for eksempel sygedagpenge (sjukpenning), barselsdagpenge (föräldrapenning), boligstøtte (bostadsbidrag) og bidragsforskud (underhållsstöd) hos den svenske socialsikringsmyndighed Försäkringskassan.

Kontanthjælp skal garantere at du får en rimelig levestandard hvis du ikke kan opnå en sådan gennem din egen indkomst og andre sociale ydelser. Hjælpen skal gives så du kan klare dig selv i fremtiden.

Du har ikke ret til kontanthjælp hvis du har penge i banken eller andre aktiver.

For at socialtjenesten skal kunne bevilge kontanthjælp, skal du efter bedste evne gøre hvad du kan for at forsørge dig selv:

  • Du skal være registreret hos Arbetsförmedlingen fra starten af arbejdsløsheden hvis du er arbejdsløs. Du skal aktivt søge arbejde, og du skal tage passende arbejde. Hvis du ikke kan søge visse job af medicinske årsager, skal en læge bekræfte dette.
  • Du skal ansøge om studiestøtte hvis du studerer.
  • Du skal ansøge om alle ydelser som du er i stand til at modtage, såsom boligydelse, pension, sygedagpenge, barselsorlov, børnepenge og førtidspension. Hos Försäkringskassan kan du få mere information og hjælp til, hvordan du ansøger om disse ydelser.
  • Du har en forpligtelse til at ansøge om andre ydelser såsom arbejdsløshedsforsikring.
  • Du skal bruge din opsparingskapital til din forsørgelse eller sælge dine aktiver for at bidrage til din forsørgelse. Din bil ses som et aktiv hvis du ikke har brug for den til dit arbejde eller på grund af en funktionsnedsættelse eller sygdom.
  • Du og din partner skal hjælpe hinanden økonomisk hvis I er samboende, gifte eller registrerede partnere.
  • Du og din partner skal planlægge, hvordan I vil håndtere en skilsmisse økonomisk hvis I skal separere. Hvis du har børn, er du ansvarlig for at fastsætte børnepenge (underhållsskydd och underhållsstöd) hvis børnene bor hos dig på fuld tid eller deltid.

Når du ansøger om kontanthjælp, foretager socialtjenesten en undersøgelse for at vurdere om du har ret til ydelsen. Din ansøgning vurderes på baggrund af din økonomiske situation og om du opfylder de krav socialtjenesten stiller til dig.

Du skal give oplysninger om for eksempel bolig- og familieforhold og om alle økonomiske forhold såsom indkomst, aktiver og udgifter.

Socialtjenesten kan kræve at du beviser at de oplysninger du giver, er korrekte ved for eksempel at vise lejekontrakt eller kontoudtog.

Hvad er en rimelig levestandard i Sverige?

Hvert år fastlægger regeringen en national standard (riksnorm) for mad, tøj og sko, hygiejne og sundhed, leg og fritid, børneforsikring, forbrugsvarer, avis og telefonafgift. Samt individuelle udgifter for boliger, elektricitet, jobrejser, hjemmeforsikring og fagforeningsafgifter samt blandt andet receptpligtige medicinske udgifter. Den nationale standard danner grundlaget for niveauet for kontanthjælp.

Riksnormen tager desuden hensyn til hvor mange der bor i et hushold, børn og unges alder, om børn og unge spiser frokost hjemme og om de voksne i husholdet er enlige forsørgere eller samboende.

Størrelsen på den kontanthjælp du kan modtage er fælles for alle kommuner og er baseret på riksnormen.

Hvordan ansøger jeg om kontanthjælp i Sverige?

Alle i Sverige har ret til at ansøge om kontanthjælp og få en beslutning. Ansøgningen skal behandles snarest, men der er ingen regler for hvor mange dage sagsbehandlingen kan tage.

Du skal kontakte socialtjenesten i din svenske kommune for at ansøge om kontanthjælp. Her får du kontakt med en socialsekretær som gør en foreløbig vurdering af din ret til kontanthjælp. Efter det vil en socialsekretær sammen med dig undersøge og planlægge hvordan du bliver i stand til at forsørge dig selv igen.

Du kan lave en forenklet beregning i Socialstyrelsens udregningsværktøj for at se om din økonomi er over eller under niveauet for kontanthjælp. Resultatet er dog ingen garanti for om du kan eller ikke kan modtage kontanthjælp.

Hvordan klager jeg over afgørelse om kontanthjælp i Sverige?

Hvis din ansøgning afvises helt eller delvist, skal du modtage en skriftlig beslutning med en begrundelse for hvorfor du ikke får kontanthjælp. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage til forvaltningsretten i Sverige.

Hvis du er utilfreds med, hvordan sagsbehandleren håndterer din sag, kan du kontakte den ansvarlige virksomhedschef på socialtjenesten i din svenske kommune. Hvis du vil klage over socialtjenesten, skal du henvende dig til Inspektionen för vård och omsorg i Sverige.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din kommune.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.