Ekonomiskt bistånd i Sverige

Hus og nøgler
Photographer
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
Här kan du läsa om hur du ansöker om svenskt ekonomiskt bistånd och vad som krävs för att få det i Sverige.

Ekonomiska problem kan bero på att man inte kan försörja sig på grund av arbetslöshet, sjukdom eller andra hinder. Ibland kan ekonomiska problem bero på att man har skulder som gör det svårt att få vardagsekonomin att gå ihop.

Om du är dansk, finländsk, isländsk eller norsk, vistas lagligt i Sverige och inte kan försörja dig och din familj, kan du ha rätt till ett bidrag från din svenska kommun för att hjälpa dig få ordning på ekonomin.

Bidraget kallas ekonomiskt bistånd och du kan ansöka om det hos socialtjänsten i din kommun. Tidigare kallades det socialbidrag, som fortfarande används i dagligt tal, likaså försörjningsstöd.

Hos socialtjänsten i din kommun kan du även få hjälp med budget- och skuldrådgivning.

Vad är ekonomiskt bistånd i Sverige?

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig. Socialtjänsten avgör om du kan få ekonomiskt bistånd och det betalas ut för en månad i taget.

Det svenska ekonomiska biståndet består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter.

En del av försörjningsstödet ska tillgodose kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Försörjningsstödets andra del ska tillgodose kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa.

Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som uppstår då och då. Exempel är kostnader för tandvård, glasögon, sjukvård och medicin, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. Det görs en individuell bedömning av vad som är skäligt för den som söker.

Socialtjänsten utgår från din ekonomiska situation och bedömer utifrån den om du har rätt till ekonomiskt bistånd. För att få ekonomiskt bistånd ska du ha ett verkligt behov av ekonomisk hjälp och ha uttömt alla andra möjligheter för att klara av din försörjning.

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd som ska hjälpa dig att försörja dig själv igen. Socialtjänstlagen understryker ditt eget ansvar för din situation.

Vilka villkor måste du uppfylla för att få ekonomiskt bistånd i Sverige?

I Sverige är var och en i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj.

Ekonomiskt bistånd fungerar som en sista utväg för dem som har tillfälliga ekonomiska problem. När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en individuell bedömning. Först och främst har du ett eget ansvar för ditt liv. Det innebär att du själv ska försöka bidra till din försörjning innan du är berättigad till hjälp.

Om du kan arbeta måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd.

Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. Om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter kan du ta upp det med socialtjänsten.

Dessutom ska du alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd hos Försäkringskassan, den svenska socialförsäkringsmyndigheten.

Ekonomiskt bistånd ska garantera att du får en skälig levnadsstandard om du inte kan uppnå en sådan genom din egen inkomst och andra sociala bidrag och ersättningar. Biståndet ges för att du ska kunna klara dig själv i framtiden.

Du har inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar.

För att socialtjänsten ska kunna bevilja ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att försörja dig själv:

  • Du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen vid arbetslöshetens början om du är arbetslös. Du ska aktivt söka arbete och du måste ta lämpligt arbete. Om du inte kan söka vissa arbeten av medicinska skäl ska en läkare intyga detta.
  • Du ska ansöka om studiestöd om du studerar.
  • Du ska söka alla bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd och sjukersättning. Hos Försäkringskassan kan du få mer information och hjälp med hur du ansöker om dessa bidrag och ersättningar.
  • Du har en skyldighet att ansöka om andra bidrag såsom arbetslöshetsersättning.
  • Du ska använda ditt sparkapital till din försörjning eller sälja dina tillgångar för att bidra till din försörjning. Din bil ses som en tillgång om du inte behöver den för ditt arbete eller på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.
  • Du och din partner ska hjälpa varandra ekonomiskt om ni är sammanboende, gifta eller registrerade partner.
  • Du och din partner ska planera hur ni ska hantera en separation ekonomiskt om ni ska separera. Om ni har barn ansvarar du för att underhållskydd och underhållsstöd fastställs om barnen bor hos dig på heltid eller deltid.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till biståndet. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de villkor som socialtjänsten ställer.

Du behöver lämna uppgifter om till exempel boende och familjeförhållanden och om alla ekonomiska förhållanden som inkomster, tillgångar och utgifter.

Socialtjänsten kan kräva att du styrker uppgifterna du lämnar genom att till exempel visa hyreskontrakt eller kontoutdrag.

Vad är en rimlig levnadsstandard i Sverige?

Varje år fastställer regeringen en riksnorm som ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Den ska också täcka skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa samt bland annat receptbelagda läkemedel. Riksnormen avgör nivån på försörjningsstödet.

Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch hemma och om de vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Storleken på det ekonomiska biståndet du kan få är lika för alla kommuner och baseras på riksnormen.

Hur ansöker du om ekonomiskt bistånd i Sverige?

Alla i Sverige har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och få ett beslut. Ansökan ska handläggas skyndsamt, men det finns ingen regel om exakt hur många dagar handläggningen får ta.

Kontakta socialtjänsten i din svenska kommun för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Du får träffa en socialsekreterare som gör en preliminär bedömning av din rätt till ekonomiskt bistånd. Efter det kommer socialsekreteraren tillsammans med dig att undersöka och planera hur du kommer att kunna försörja dig igen.

Du kan göra en förenklad beräkning i Socialstyrelsens beräkningsverktyg för att se om din ekonomi är över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet är dock ingen garanti för om du får eller inte får ekonomiskt bistånd.

Hur överklagar du ett beslut om ekonomiskt bistånd i Sverige?

Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan ska du få ett skriftligt beslut med en motivering till varför du inte beviljas biståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten i Sverige.

Om du är missnöjd med hur handläggaren sköter ditt ärende kan du kontakta ansvarig verksamhetschef i din svenska kommun. Om du har allvarliga synpunkter eller klagomål på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i Sverige.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor ska du kontakta din kommun.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.