Sosialhjelp i Sverige

Hus og nøgler
Photographer
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
Hvis du har økonomiske utfordringer, kan du ha rett til svensk sosialhjelp. Undersøk hvilke krav som stilles for å få sosialhjelp i Sverige, og hvordan du søker om den økonomiske støtten.

Hvis du oppholder deg lovlig i Sverige og ikke kan forsørge deg selv, kan du ha rett til en ytelse fra kommunen din. Denne ytelsen heter sosialhjelp på norsk og “ekonomiskt bistånd” på svensk. Tidligere het sosialhjelp ”socialbidrag”, og i dagligtale kaller svenskene det fortsatt for “socialbidrag” eller for ”försörjningsstöd”.

Har du økonomiske utfordringer?

Hvis du står overfor økonomiske utfordringer som arbeidsledighet, sykdom eller gjeldsproblemer, kan du ha rett til sosialhjelp i Sverige. Dette ytes til dansker, finner, islendinger og nordmenn som oppholder seg lovlig i Sverige og har problemer med å forsørge seg selv og familien sin.

Hva er sosialhjelp i Sverige?

Du kan søke om sosialhjelp, som er en midlertidig økonomisk støtte, hos sosialtjenesten (socialtjänsten) i din kommune. Støtten gis månedlig av den svenske kommunen din når du ikke kan forsørge deg selv.

Den består av to deler: forsørgelsesstøtte (försörjningsstöd) og økonomisk støtte (bistånd) til dagliglivet.

Forsørgelsesstøtten dekker faste utgifter som bolig, strøm og forsikringer samt løpende omkostninger til mat, klær og sko, fritid og lek, hygiene, aviser og telefonabonnement.

Den økonomiske støtten dekker utgifter som oppstår fra tid til annen, som for eksempel til briller, tannpleie, legebehandling, legemidler og flytting og begravelse. Det vurderes individuelt hva som anses som rimelig, basert på din livssituasjon.

Krav til svensk sosialhjelp

I Sverige er alle forpliktet til å forsørge seg selv og sin familie. Det betyr at du må ha et reelt økonomisk behov for å motta sosialhjelp, og du må først uttømme alle andre muligheter for å opprettholde din egen forsørgelse.

Sosialhjelpen er laget for å være midlertidig og hjelpe deg med å gjenopprette din evne til å forsørge deg selv. Dette ansvaret for din egen situasjon framheves i Socialtjänstlagen.

  • Du skal stå til rådighet for arbeidsmarkedet, med mindre du er syk og kan vise en legeerklæring om nedsatt arbeidsevne.
  • Du må søke om alle andre relevante ytelser som sykedagpenger, foreldrepenger og bostøtte hos Försäkringskassan.
  • Du må bruke oppsparte midler eller selge aktiva for å bidra til at du kan forsørge deg.
  • Du og partneren din må hjelpe hverandre økonomisk hvis dere bor sammen.

For at sosialtjenesten skal kunne innvilge sosialhjelp, må du etter beste evne gjøre hva du kan for å forsørge deg selv. Kommunen din kan hjelpe deg med presis informasjon om hva som gjelder i din situasjon.

Når du søker om sosialhjelp, foretar sosialtjenesten en undersøkelse for å vurdere om du har rett til ytelsen. Søknaden vurderes på bakgrunn av din økonomiske situasjon og om du oppfyller kravene sosialtjenesten stiller til deg.

Sosialtjenesten kan kreve at du beviser at opplysningene du gir er korrekte, ved for eksempel å vise leiekontrakt eller kontoutskrift.

Hvordan søker du om svensk sosialhjelp?

Sosialhjelp er tilgjengelig for alle i Sverige. Kontakt din svenske kommune for å søke, og du vil få hjelp og rådgivning av en sosialsekretær. Det er ingen fastsatt tidsramme for saksbehandling, men søknaden behandles så raskt som mulig.

Du har mulighet for å bruke Socialstyrelsens beregningsverktøy for å beregne om økonomien din er over eller under sosialhjelpens nivå. Resultatet garanterer ikke om du kvalifiserer til å motta sosialhjelp.

Hvordan klager du over vedtak om svensk sosialhjelp?

Hvis søknaden din blir helt eller delvis avvist, kan du klage til forvaltningsretten i Sverige. Du kan også kontakte Inspektionen för vård och omsorg i Sverige hvis du er utilfreds med hvordan saksbehandlingen har blitt håndtert.

Kan du få svensk sosialhjelp under opphold i Sverige?

Hvis du er nordisk statsborger og lovlig oppholder deg midlertidig i Sverige, er du likestilt med landets egne borgere når det gjelder sosial støtte og sosiale tjenester.

Hvis du har akutt behov for sosial støtte og sosiale tjenester under et lovlig midlertidig opphold i Sverige, kan du ha rett til passende bistand ifølge svensk lovgivning og regler.

Du kan bare sendes tilbake til hjemlandet på grunn av mottak av sosial støtte hvis støtten er nødvendig for forsørgelse over en lengre periode og utgjør hoveddelen av inntekten din. Hvis du har særskilt tilknytning til Sverige, for eksempel gjennom familierelasjoner, eller hvis du har vært lovlig bosatt i Sverige i minst tre år, kan du ikke sendes tilbake på grunn av behovet for sosial støtte.

Hva er en rimelig levestandard i Sverige?

Sosialhjelp skal gi enkeltpersoner og familier en rimelig levestandard i Sverige. Årlig fastsetter regjeringen derfor en nasjonal norm (riksnorm) for utgifter til mat, klær, helse og hygiene, fritid, barneforsikring, forbruksvarer, aviser, telefonavgifter samt individuelle omkostninger ved bolig, strøm, arbeidsreiser, hjemmeforsikring, fagforeningskontingent og reseptpliktige legemidler. Denne normen danner grunnlaget for nivået på sosialhjelpen.

Riksnormen tar høyde for faktorer som husholdningsstørrelse, alderen på barn og unge samt om voksne i husstanden er aleneforsørgere eller samboende. Størrelsen på sosialhjelpen er lik for alle kommuner og baseres på denne nasjonale normen.

Mer informasjon om sosialhjelp i Sverige

Hvis du har spørsmål om svensk sosialhjelp og hvilke muligheter du har for å motta denne støtten, må du kontakte den svenske kommunen din.

Du kan lese om sosialhjelp i Sverige på kommunens nettside og på Socialstyrelsens nettside.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.