Sosialhjelp i Sverige

Hus og nøgler
Fotograf
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash
Her kan du lese om hvordan du søker om svensk sosialhjelp, og hva som kreves for å få sosialhjelp i Sverige.

Hvis du har økonomiske problemer, kan det skyldes at du ikke kan forsørge deg selv på grunn av arbeidsløshet, sykdom eller andre hindringer. Økonomiske problemer kan også skyldes at du har en gjeld som gjør det vanskelig å få den daglige økonomien til å gå rundt.

Hvis du er danske, finne, islending eller nordmann og oppholder deg lovlig i Sverige og ikke kan forsørge deg selv og familien din, kan du ha rett til en ytelse fra din svenske kommune for å hjelpe deg gjennom de økonomiske problemene.

Ytelsen kalles sosialhjelp (ekonomiskt bistånd) og du kan søke om den hos sosialtjenesten (socialtjänsten) i kommunen din.Tidligere het sosialhjelp ”socialbidrag”, og i dagligtale kaller svenskene det fortsett for det eller for ”försörjningsstöd”.

Sosialtjenesten i kommunen din kan også hjelpe deg med rådgivning når det gjelder budsjett og gjeld.

Hva er sosialhjelp i Sverige?

Sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte fra kommunen som du kan få hvis du ikke kan forsørge deg selv. Sosialtjenesten tar stilling til hvert konkrete tilfelle, og sosialhjelpen gis for en måned om gangen.

Den svenske sosialhjelpen består av to deler – forsørgelsesstøtte (försörjningsstöd) og økonomisk støtte (bistånd) til livsførselen ellers. Forsørgelsesstøtten skal dekke husholdningens faste utgifter.

En del av forsørgelsesstøtten skal dekke omkostninger til mat, klær og sko, fritid og lek, hygiene, barne- og ungdomsforsikring, forbruksvarer og aviser og telefonabonnement. Mens en annen del av forsørgelsesstøtten skal dekke utgifter til bolig, strøm, hjemforsikring, fagforeningskontingent og arbeidsledighetsforsikring.

Økonomisk støtte til øvrig livsførsel skal dekke omkostninger til behov som oppstår fra tid til annen, som for eksempel briller, tannpleie, legebehandling og medisin, kontakt med barn og utgifter til flytting og begravelse. Det foretas en individuell vurdering av hva som er rimelig for søkeren i dennes livssituasjon.

Sosialtjenesten legger vekt på inntekten din og undersøker ut fra den om du har rett til sosialhjelp. For å få utbetalt sosialhjelp må du ha et faktisk behov for økonomisk hjelp, og alle andre muligheter for å greie å forsørge deg selv, må være uttømt.

Det er meningen at sosialhjelpen skal være midlertidig og støtte deg så du etter hvert kan forsørge deg selv igjen. Loven på området, Socialtjänstlagen, understreker ditt eget ansvar for situasjonen din.

Hvilke betingelser må jeg oppfylle for å få sosialhjelp i Sverige?

I Sverige er alle forpliktet til å forsørge seg selv og sin familie.

Sosialhjelp fungerer som en siste utvei for dem som har midlertidige økonomiske problemer. Når du søker om sosialhjelp, foretas det en individuell vurdering. Først og fremst har du et eget ansvar for livet ditt. Det betyr at du selv må prøve å bidra til å forsørge deg selv før du er berettiget til hjelp.

For å ha rett til forsørgelsesstøtte må du stå til rådighet for arbeidsmarkedet hvis du kan jobbe.

Hvis du er syk og ikke er i stand til å jobbe, må du bevise det med en legeerklæring om nedsatt arbeidsevne. Hvis du har andre problemer som forhindrer deg i å jobbe eller delta i aktiviteter, må du drøfte det med sosialtjenesten.

Du må dessuten søke om generelle bidrag og ytelser som for eksempel sykepenger (sjukpenning), foreldrepenger (föräldrapenning), bostøtte (bostadsbidrag) og bidragsforskudd (underhållsstöd) hos den svenske sosialforsikringsmyndigheten Försäkringskassan.

Sosialhjelpen skal garantere at du får en rimelig levestandard hvis du ikke kan oppnå det gjennom din egen inntekt og andre sosiale ytelser. Hjelpen skal gis så du kan klare deg selv i framtiden.

Du har ikke rett til sosialhjelp hvis du har penger i banken eller andre aktiva.

For at sosialtjenesten skal kunne innvilge sosialhjelp, må du etter beste evne gjøre hva du kan for å forsørge deg selv:

  • Du må være registrert hos Arbetsförmedlingen fra starten av arbeidsledigheten hvis du er arbeidsledig. Du må aktivt søke jobb, og du må ta passende arbeid. Hvis du ikke kan søke visse jobber av medisinske grunner, må en lege bekrefte dette.
  • Du må søke om studiestøtte hvis du studerer.
  • Du må søke om alle ytelser du er i stand til å motta, som for eksempel botillegg, pensjon, sykepenger, foreldrepermisjon, barnetrygd og uføretrygd. Hos Försäkringskassan kan du få mer informasjon og hjelp til å søke om disse ytelsene.
  • Du er forpliktet til å søke om andre ytelser, som for eksempel arbeidsledighetsforsikring.
  • Du må bruke din oppsparte kapital til å forsørge deg eller selge dine aktiva for å bidra til at du kan forsørge deg. Bilen din ses som et aktivum hvis du ikke trenger den i jobben eller på grunn av en funksjonsnedsettelse eller sykdom.
  • Du og partneren din må hjelpe hverandre økonomisk hvis dere er samboere, gift eller registrerte partnere.
  • Du og partneren din må planlegge hvordan dere vil håndtere en skilsmisse økonomisk hvis dere skal separeres. Hvis du har barn, er du ansvarlig for å fastsette barnebidrag (underhållsskydd og underhållsstöd) hvis barna bor hos deg på fulltid eller deltid.

Når du søker om sosialhjelp, foretar sosialtjenesten en undersøkelse for å vurdere om du har rett til ytelsen. Søknaden vurderes på bakgrunn av din økonomiske situasjon og om du oppfyller kravene sosialtjenesten stiller til deg.

Du må gi opplysninger om for eksempel bolig- og familieforhold og om alle økonomiske forhold som inntekt, aktiva og utgifter.

Sosialtjenesten kan kreve at du beviser at opplysningene du gir, er korrekte ved for eksempel å vise leiekontrakt eller kontoutskrift.

Hva er en rimelig levestandard i Sverige?

Hvert år fastsetter regjeringen en nasjonal standard (riksnorm) for mat, klær og sko, hygiene og helse, lek og fritid, barneforsikring, forbruksvarer, avis og telefonavgift. Dessuten individuelle utgifter til bolig, strøm, jobbreiser, hjemforsikring og fagforeningskontingenter samt blant annet reseptpliktige medisinske utgifter. Den nasjonale standarden danner grunnlaget for nivået for sosialhjelp.

Riksnormen tar dessuten hensyn til hvor mange som bor i en husholdning, barn og unges alder, om barn og unge spiser lunsj hjemme, og om de voksne i husholdningen er enslige forsørgere eller samboende.

Størrelsen på sosialhjelpen du kan motta, er felles for alle kommuner og er basert på riksnormen.

Hvordan søker jeg om sosialhjelp i Sverige?

Alle i Sverige har rett til å søke om sosialhjelp og få et vedtak. Søknaden skal behandles så fort som mulig, men det finnes ingen regler for hvor mange dager saksbehandlingen kan ta.

Du må kontakte sosialtjenesten i den svenske kommunen din for å søke om sosialhjelp. Her får du kontakt med en sosialarbeider som gjør en foreløpig vurdering av din rett til sosialhjelp. Etter det vil en sosialarbeider sammen med deg undersøke og planlegge hvordan du blir i stand til å forsørge deg selv igjen.

Du kan lage en forenklet beregning i Socialstyrelsens utregningsverktøy for å se om økonomien din er over eller under nivået for sosialhjelp. Resultatet er imidlertid ingen garanti for om du kan eller ikke kan motta sosialhjelp.

Hvordan klager jeg over avgjørelse om sosialhjelp i Sverige?

Hvis søknaden din avvises helt eller delvis, skal du motta et skriftlig vedtak med en begrunnelse for hvorfor du ikke får sosialhjelp. Hvis du ikke er tilfreds med avgjørelsen, kan du klage til forvaltningsretten i Sverige.

Hvis du er utilfreds med hvordan saksbehandleren håndterer saken din, kan du kontakte den ansvarlige sosialsjefen i din svenske kommune. Hvis du vil klage på sosialtjenesten, må du henvende deg til Inspektionen för vård och omsorg i Sverige.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Hvis du har spørsmål, må du kontakte kommunen din.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.