Mobiilin työn yleistyminen tuo toivoa kuihtuville alueille

16.09.21 | Uutinen
tågendlare
Valokuvaaja
norden.org
Pandemia on ajanut ihmisiä kaupungeista maaseudulle ja lisännyt kiinnostusta etätyöhön ja maalla asumiseen. Pohjoismaiden aluekehityksestä vastaavat ministerit haluavat hyödyntää nostetta käynnistämällä selvitystyön siitä, miten Pohjola voi tukea trendiä ja luoda siten kestävää alueellista kasvua.

Monipaikkaisuuden – eli asumiseen, vapaa-ajanasumiseen, työhön ja yrittämiseen liittyvän liikkuvuuden – yleistyminen oli pääaiheena Pohjoismaiden alueministerien kokouksessa 16. syyskuuta. 

Pandemia on vauhdittanut kansalaisten, yritysten, koulutuksen ja viranomaisten digitalisaatiota ja luonut uudenlaista tietoisuutta siitä, että työn ja yrittäjyyden ei tarvitse olla paikkasidonnaista. 

 

– Monipaikkaisuuden merkitys on selkeästi korostunut pandemian aikana. Liikkuvuudesta on tullut muutoksen veturi, joka muovaa aluerakennetta ja luo uusia mahdollisuuksia alueiden taloudelle, yrittäjyydelle ja osaavan työvoiman saatavuudelle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä. Hän toimii tänä vuonna myös aluepolitiikan pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana.

Uutta elinvoimaa alueille 

Työt hoituvat kesämökiltä tai satelliittitoimistosta käsin, jolloin kaupunkitoimistojen vuokrasopimuksia voidaan irtisanoa. Oikeanlaisella tuella tämä kokemus voi synnyttää muuttoaallon maaseudulle ja antaa kuihtuville alueille uutta elinvoimaa. 

Miten sitten muutokselle luodaan poliittiset edellytykset ja edistetään samalla kestävää kehitystä? 

Monipaikkaisuuden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ei juuri ole selvitetty. Lisääntyykö liikenne vai väheneekö se? Lisääntyykö maaseutuasutus? Miten taataan hyvät työehdot ihmisille, jotka työskentelevät maalta käsin ja silloin, kun he itse haluavat? Entä miten eri kuntien välillä sukkuloiville tulisi tarjota hoitoa, vanhuspalveluita ja muita julkisia palveluita? 

Islanti panostaa etätyötiloihin

Pohjoismaiden ministerit keskustelivat näistä aiheista ja antoivat esimerkkejä kansallisesta politiikasta, joka tuottaa tuloksia maaseudulla.  Niistä voidaan mainita Islannin tavoite, jonka mukaan 10 prosenttia valtionhallinnon tehtävistä olisi mahdollista suorittaa etänä, sekä Lounais-Islantiin rakenteella oleva tähän mennessä suurin etätyötoimisto. 

– On tärkeää tarjota lisää erilaisia julkisen sektorin työtehtäviä ympäri maata, varsinkin harvaan asutuilla alueilla. ”Paikkariippumaton työ” -hanke on osa Islannin hallituksen kunnianhimoista aluekehityssuunnitelmaa, ja sen perustana oleva ideologia tarjoaa maaseudulle upeita kasvu- ja kukoistusmahdollisuuksia. Monia työtehtäviä voi suorittaa modernin viestintätekniikan avulla ongelmitta mistä tahansa. Haluammekin ihmisten voivan valita asuinpaikkansa työstä riippumatta, jotta he voisivat elää hyvinvointia ja onnellisuutta tukevassa ympäristössä, sanoo Islannin liikenne- ja kuntaministeri Sigurður Ingi Jóhannsson.

Yhteisöllisiä työtiloja valtion toimihenkilöille 

Monipaikkaisuuden poliittinen tukeminen tavalla, joka edistää alueiden kestävää kasvua, on mutkikas ja lisätietoa vaativa tehtävä. 

– Hyvä fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri lisää asukkaiden joustavuutta ja valinnanvapautta ja luo siten täysin uusia mahdollisuuksia aluepolitiikassa. Norjassa monipaikkaisuutta halutaan helpottaa esimerkiksi paikasta riippumattomien työtehtävien avulla. Valtion palveluksessa olevat voivat hoitaa niitä eri puolilla maata sijaitsevista satelliittitoimistoista käsin. Kaikki Pohjoismaat hyötyvät monipaikkaisuutta koskevan tiedon karttumisesta, joten pidän sitä koskevaa yhteistyötä tervetulleena, sanoo Norjan alue- ja digitalisaatioministeri Linda Hofstad Helleland.

Haussa toimenpide-ehdotuksia

Ministerikokouksessa päätettiin käynnistää selvitys, joka tuottaa lisätietoa liikkuvuuden ajureista, ongelmista ja vaikutuksista harvaan asutuilla alueilla. 

Ensivaiheessa analysoidaan vahvan monipaikkaisuustrendin luomia haasteita ja mahdollisuuksia maaseudulla. Toisessa vaiheessa pohditaan, millaisten uusien rakenteiden ja politiikkatoimien avulla kehitys saadaan pysymään kestävänä.