Paljon kiinnostusta pohjoismais-venäläiseen yhteistyöhön

24.08.20 | Uutinen
Unge og digitalisering
Photographer
Unsplash
Pohjoismaiden ministerineuvosto on myöntänyt rahoitusta 22 yhteistyöhankkeelle, jotka toteutetaan Itämeren alueella ja Luoteis-Venäjällä. Aiheet vaihtelevat sosiaalisesta kestävyydestä ympäristöön, ilmastoon ja terveydenhuoltoon. Koko tukipotti on yhteensä 10 miljoonaa Tanskan kruunua.

– On hienoa, että pohjoismaiset ja venäläiset kumppanit ovat näin kiinnostuneita yhteistyöstä, joka liittyy sosiaaliseen kestävyyteen, ympäristöön, ilmastoon ja muihin tärkeisiin aiheisiin, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki. – Pohjoismaiden ministerineuvoston tuki Itämeren alueen järjestöyhteistyölle auttaa lisäämään tietämystä maiden julkisesta keskustelusta ja yhteisistä haasteista ja inspiroi siten alueen tulevaa kehitystä. Pohjoismaiden ja Venäjän kansalaisjärjestöjen monet lupaavat hankkeet korostavat sitä, miten tärkeää on ylläpitää suhteita ja tukea kansalaisyhteiskunnan rajat ylittävää yhteistyötä myös silloin, kun poliittiset suhteet ovat kovilla, Paula Lehtomäki lisää ja toteaa: – On ilahduttavaa, että kansalaisyhteistyö kukoistaa yhä.

Rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja rajat ylittävää yhteistyötä sekä tukea siten alueen kehitystä. Rahoitettavat hankkeet keskittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, lapsiin ja nuoriin, koulutukseen, kulttuuriin, tasa-arvoon, ympäristöön, järjestötyöhön, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin.

On hienoa, että pohjoismaiset ja venäläiset kumppanit ovat näin kiinnostuneita yhteistyöstä, joka liittyy sosiaaliseen kestävyyteen, ympäristöön, ilmastoon ja muihin tärkeisiin aiheisiin.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaista tukea 22 hankkeelle

Pohjoismaista tukea saa 22 hanketta, jotka toteutetaan Venäjällä ja Itämeren alueella. Hankkeisiin osallistuu Pohjoismaiden ja kumppanimaiden kansalaisjärjestöjä, yliopistoja ja paikallisia viranomaisia. Pohjoismaiden ulkopuoliset kumppanit tulevat Itämeren alueelta: Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Luoteis-Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaanotti yhteensä 82 hakemusta, jotka koskivat Pohjolassa ja Luoteis-Venäjällä toteutettavia kumppanuushankkeita. 
 

Lisätietoa hankkeista

Rahoitus on myönnetty seuraaville hankkeille:

 


1.    Wind Energy: joint innovation solutions for the future energy needs of northern regions

Hankkeen tavoitteena on tarkastella tuulivoimaan liittyviä haasteita ja auttaa sen mahdollisuuksien arvioinnissa, tutkia tuulivoimaloiden toimintaedellytyksiä kylmässä ilmanalassa sekä kehittää tekniikoita, jotka minimoivat lumen ja jään vaikutukset tuuliturbiineihin ja tuulipuistoihin.

 


2.    Navigating in information: Identify, evaluate, use. Children and youth in the Baltic Sea Region in a digital world

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten media- ja informaatiolukutaitoa sekä tarjota työkaluja tiedon luotettavuuden arviointiin (faktantarkistukseen).

 

 

3.    Indigenous and non-indigenous residents of the Nordic-Russian region: Best practices for equity in healthy ageing

Hankkeen tutkijaryhmä tekee tiivistä monialaista yhteistyötä, joka liittyy vanhenemisen ja vanhuuden tutkimukseen. Hankkeessa luodaan verkosto ja järjestetään fyysisiä työpajatapaamisia. 

 

 

4.    Sustainable Working Life – Visions for wellbeing and future solutions

Hankkeen tavoitteena on pohjoismais-venäläinen tiedon- ja kokemustenvaihto, jonka aihepiireinä ovat työelämä, kestävä kehitys, osallisuus, hyvinvointi ja sukupuolten tasa-arvo. Lisäksi pyritään luomaan uusia yhteistyöverkostoja. 

 

 

5.    Climate change and youth response in Kaliningrad and other Baltic Sea regions

Hankkeen tavoitteena on lisätä Itämeren alueen nuorten ilmastovastuullisuutta. Tähän pyritään analysoimalla ja levittämällä parhaita pohjoismaisia käytäntöjä, luomalla verkostoja ja kartuttamalla sidosryhmien osaamista. 

 

 

6.    Arctic Heritage: Developing architectural solutions and conservation techniques for unique cultural objects

Hankkeen yleistavoitteena on vahvistaa akateemisen maailman, viranomaisten, puukäsityöläisten ja konservaattoreiden välistä yhteistyötä, lisätä heidän tietämystään ja kehittää asiantuntemusta Venäjän, Norjan ja Suomen yhteisistä kiinnostuksen kohteista. 

 

 

7.    Discovering Youth Perspective through Activism and Leadership: Insights from Northwest Russia and the Nordic states

Hankkeeseen osallistuu tutkijoita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä Pietarin, Kaliningradin ja Pihkovan alueilta. Hankekumppanit tutkivat haasteita, jotka liittyvät nuorten voimaannuttamiseen aktivismin ja johtajuuden avulla.

 


8.    Multi-cultural prison in Nordic countries and Russia

Hankkeessa edistetään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan kulttuurivaihtoa viranomaisten, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen välisellä yhteistyöllä. Tarkoituksena on vahvistaa ulkomaalaistaustaisten vankien sosiaalista osallisuutta.

 

 

9.    Supportive Community: Informal Care for Elderly in Russia, Finland and Denmark

Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua vaihtamalla käytäntöjä, jotka liittyvät kansalaisjärjestöjen tarjoamaan epäviralliseen vanhustenhoivaan Venäjällä, Suomessa ja Tanskassa.

 

 

10.    Indigenous Women Leaders Forum of Nordic Territories

Hankkeen yleistavoitteena on voimaannuttaa Luoteis-Venäjän alkuperäiskansojen naisia, jotta he osallistuisivat päätöksentekoon ja edistäisivät oma-aloitteisesti yhteisöjensä sosiaalista, kulttuurista ja poliittista elämää.  

 

 

11.    Citizens’ centers for grass-roots initiatives are changing the society

Hankkeessa kehitetään avointen kansalaiskeskusten valmiuksia ja edistetään niiden kestävää kehitystä. Tämä tapahtuu tarkastelemalla keskusten haasteita monikansallisessa koulutusohjelmassa, joka on suunnattu suomalaisille, ruotsalaisille ja venäläisille järjestöille.

 

 

12.    Empowerment of the indigenous peoples’ media through the cross-border cooperation

Hankkeen tavoitteena on kehittää rajat ylittävä tiedotusverkosto, jonka kautta Luoteis-Venäjän syrjäseuduilla toimivat alkuperäiskansojen järjestöt saavat moderniin journalistiikkaan liittyvää tietoa ja korkeakoulutusta.

 

 

13.    NGOs vs. Household food waste: scaling up Baltic-Nordic cooperation

Hankkeen tavoitteena on antaa kansalaisjärjestöille tietoa ja valmiuksia ruokahävikin ehkäisyyn kotitalouksissa. Tämä tapahtuu luomalla pitkäaikaista yhteistyötä, siirtämällä osaamista ja asiantuntemusta sekä kehittämällä ja käyttämällä yhteisiä työkaluja ruokahävikin ehkäisemiseksi. 

 

 

14.    Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region

Hankkeen tavoitteena on edistää Itämeren alueen kansalaisjärjestöjen kokemustenvaihtoa ja yhteistyötä, joka liittyy kestävää kehitystä edistävään koulutukseen. Hankkeessa kohdistetaan huomiota ympäristönäkökohtiin ja kehitetään nuorten voimaannuttamisen menetelmiä. 

 

 

15.    Clean Games Baltic Cup 2021

Hankkeen tavoitteena on jakaa Clean Games -menetelmäosaamista ympäristö- ja vapaaehtoistapahtumien järjestäjille Itämeren alueen maissa.

 

 

16.    Strengthening the NGO network – a tool for social security

Hankkeen yleistavoitteena on syventää ymmärrystä kansalaisyhteiskunnan roolista ja vahvistaa Itämeren alueen kansalaisjärjestöverkostoa. Näin tuetaan sosiaali- ja terveysalaa, jotta se voisi edistää yleistä sosiaaliturvaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja muiden sosiaalisten oikeuksien instrumenttien pohjalta. 

 

 

17.    Media and Dialogue for Democracy by promoting professionalism, self-regulation as well as Media and Information Literacy

Hankkeen on määrä tukea median ja toimittajien, kansalaisten, poliitikkojen ja julkisen sektorin välistä vuoropuhelua. Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään Pohjoismaiden ministerineuvoston aiemmin tukemissa hankkeissa luotuja suosituksia.

 

 

18.    Open data for civic participation (ODCP)

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että Ruotsissa, Latviassa ja Valko-Venäjällä toimivat kansalaisjärjestöt voivat vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä avoimen datan saatavuudesta ja sen käytöstä. Näin pyritään vahvistamaan kansalaisten osallistumista ja tekemään kansalaisaktivismista entistä faktapohjaisempaa ja tehokkaampaa. 

 

 

19.    Cultural crossroads: a new turn: International Olympiad on intercultural interaction

Hanke mahdollistaa Itämeren alueen nuorten yhteisten arvojen ymmärtämisen, lisää heidän tietämystään Euroopan kulttuuriarvoista ja kulttuurin ja luonnon välisestä suhteesta sekä auttaa kehittämään kansainvälistä yhteistyötä Euroopan teini-ikäisten keskuudessa. 

 

 

20.    The Traveling Democracy Lab / A Media Literacy Campaign in the Baltics and Belarus

Hankkeessa käännetään ja muokataan viron-, latvian-, liettuan- ja valkovenäjänkieliset versiot ruotsalaisesta näyttelystä ”The Traveling Democracy Lab / Facts vs. Fakes”, joka kiertää näiden neljän maan kouluissa, oppilaitoksissa, kirjastoissa ja julkisissa tiloissa. 

 

 

21.    Promoting social justice through co-operation between NGOs and legal clinics

Hankkeen yleistavoitteena on vahvistaa kansalaisjärjestöjen, oikeusapua tarjoavien järjestöjen ja muiden sidosryhmien strategista yhteistyötä ja edistää siten sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien toteutumista. 

 

 

22.    Inclusive creativity accessible to all

Hanke edistää oppimisen, osallisuuden ja esteettömyyden demokratisaatiota. Hankkeessa järjestetään kumppanien välisiä verkkotapaamisia ja kesäkoulu harjoitteluineen. Lisäksi vaihdetaan hyviä asiantuntijakäytäntöjä erityistarpeisten ihmisten luovuutta kehittävien kansalaisjärjestöjen kesken. Toiminta keskittyy Helsingissä sijaitsevaan Musiikkikeskus Resonaariin, joka antaa kehitysvammaisille ihmisille menetelmällistä musiikkikasvatusta.