Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Digitala verktyg för att kommunicera med det offentliga fungerar inte över de nordiska gränserna

Digitala verktyg som t.ex. e-legitimation eller e-signatur som används när enskilda och företag kommunicerar med det offentliga i de nordiska länderna fungerar inte över de nordiska gränserna.

Tietoja

Sarjanumero
17-010
Maat
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Övrigt
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä

I de nordiska länderna har en rad digitala verktyg för e-förvaltning utvecklats som ska underlätta mötet mellan det offentliga och enskilda och företag. Dessa verktyg kan underlätta den administrativa bördan för företagen och enskilda och spara dem värdefull tid.  Dessvärre har dessa verktyg inte tagits fram för att kunna fungera över de nordiska gränserna. Ofta krävs det dessutom ett personligt möte eller att en verksamhet ska ha en särskild juridisk status för att få tillgång till en viss tjänst. I vissa fall är det över huvud taget inte möjligt för det utländska företaget att ta del av infrastrukturen för e-förvaltning på marknaden i ett annat land.

I de nordiska länderna har en lång rad e-tjänster som e-signaturer och e-identifikation (t.ex. Nem-ID) tagits fram på ett nationellt plan för att underlätta administrativa bördor, reducera omkostnader, förkorta handläggningstid och bespara medborgare och företag värdefull tid i kontakten med det offentliga.

För enskilda som på grund av arbete eller av någon annan anledning har myndighetskontakter i ett annat land än det där de är bosatta, eller som väljer att flytta till ett annat land, kan tillgången till e-förvaltning och tjänster som e-id i det andra landet väsentligt förenkla förutsättningarna för detta.

Inom ramen för EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 vidtar Europeiska kommissionen åtgärder för att förbättra tillgången till gränsöverskridande e-tjänster för kontakten med myndigheter och även gränsöverskridande elektronisk identifiering.

Det pågår även ett arbete för att genomföra en EU-förordning om gränsöverskridande e-legitimationer, den s.k. eIDAS-förordningen, som syftar till att möjliggöra för medborgare och företag i EU att få tillgång till digitala tjänster i andra länder. Enligt förordningen ska EU- och EES-länderna erkänna varandras digitala id under år 2018.

De danska myndigheterna Erhvervsstyrelsen och Digitaliseringsstyrelsen, det norska Direktoratet for Forvaltning og IKT och det svenska Standardiseringsinstitutet ger ett finansiellt stöd till myndigheten Dansk Standard som ska leda utvecklingen av gemensamma europeiska standarder för digital upphandling. Arbetet sker i nära samarbete med Europeiska kommissionen som aktivt bidrar till arbetet, bl.a. för att säkra att det genomförs inom det europeiska upphandlingsdirektivets tidsfrist gällande krav om elektroniska anbud vid upphandlingsförfaranden. Utöver Danmark, Sverige och Norge deltar en lång rad europeiska länder i detta arbete.

Keitä asia koskee?

Företag som har för avsikt att bedriva sin verksamhet över gränserna i Norden och enskilda som har myndighetskontakter i ett annat land än bosättningslandet.

Ratkaisuehdotus

Ett ömsesidigt erkännande av ländernas olika begrepp för identifiering möjliggör för enskilda och företag att få direkt tillgång till de offentliga digitala tjänsterna i ett annat land. Därmed underlättas bl.a. mobiliteten för enskilda och företag i Norden. Nordiska medborgare ska kunna använda sina egna säkra inloggningslösningar, såsom personnummer och elektronisk legitimation, oavsett var de befinner sig.

Ministerrådet för digitalisering, MR-DIGITAL, beslutade den 8 december 2017 att starta ett treårigt projekt för att säkerställa en gemensam nordisk lösning för elektronisk identifiering för alla nordbor. Vid mötet konstaterade generalsekreteraren att elektronisk identifiering kan vara den enskilt viktigaste åtgärden sedan den nordiska passfriheten för att förenkla vardagen för invånarna i Norden när de flyttar till ett annat nordiskt land. Projektet leds av Norge och är en flera viktiga insatser på digitaliseringsområdet under det svenska ordförandeskapsåret.

Detta gränshinder har lyfts på hög politisk nivå, och är dessutom ett av de prioriterade områdena i Nordiska ministerrådets handlingsplan för mobilitet för 2019-2021.

Päivitetty
Viimeksi tarkistanut
Finansministeriet FI 24.09.2019 / Infrastrukturdepartementet SE 15.10.2019 / Digitaliseringsstyrelsen GL 20.09.2019 / IS 03.12.2019 / AX 14.10.2019
Ota yhteyttä