Deklaration från de nordiska och baltiska digitaliseringsministrarna om identitetsmatchning över gränserna i regionen

22.09.23 | Deklaration
De nordiska och baltiska länderna hör till de mest avancerade digitala samhällena i världen. Vi, de nordiska och baltiska digitaliseringsministrarna, har förbundit oss att säkerställa att vår region behåller sin ställning som ledande inom digitalisering av det offentliga, och att regionen ska vara den mest digitalt integrerade i världen fram till 2030. Det är vårt mål att alla i regionen ska gagnas av digitalisering oavsett ålder, förmögenhet, utbildning eller nivå på digitala färdigheter.

Information

Vedertaget
22.09.2023
Plats
Reykjavik, Iceland

Stor tillämpning och användning av elektronisk identitet (eID) i kombination med tillförlitliga befolkningsregister och starka identitetsförvaltningsprocesser är gemensamma drag för länderna i vår region. Dessa drag har resulterat i mogna digitala infrastrukturer. Detta ger invånarna i regionen sömlös och säker tillgång till tusentals både offentliga och privata onlinetjänster. 

För att ytterligare integrera regionen samarbetar de nationella myndigheterna med ansvar för eID för att göra det möjligt för invånarna i regionen att använda sin nationella eID för att få tillgång till digitala tjänster över nationella gränser i regionen.

Vi nordiska och baltiska digitaliseringsministrar kommer att utnyttja mognaden och styrkorna i våra länder och bygga på de befintliga ramverken för att säkerställa att det nordisk-baltiska samarbetet inom eID ska fungera som en gemensam plattform för att uppnå identitetsmatchning över gränserna i regionen.

För att möjliggöra detta ska vi nordiska och baltiska digitaliseringsministrar:

  • Konstatera att kvaliteten och likheten hos de digitala infrastrukturerna, eID-lösningarna och befolkningsregistren i våra länder utgör en gemensam styrka för att öka den digitala mobiliteten över gränserna i vår region.
  • Identifiera behovet av lösningar för identitetsmatchning och att dessa måste göras tillgängliga för digitala tjänster så att de ska kunna godkänna autentisering med eID från ett annat land i regionen.
  • Framhålla att lösningar för identitetsmatchning måste utformas och genomföras i varje land, med stöd av de avtalade standarderna och det nordisk-baltiska samarbetet som bygger på befintliga ramverk i regionen och inom EU.
  • Auktorisera det nordisk-baltiska samarbetet inom eID och digitalisering att fungera som den huvudsakliga arenan för arbetet med identitetsmatchning över gränserna i vår region, och att ta fram en vägkarta som beskriver de multilaterala åtgärderna som måste vidtas och parterna som behöver involveras.
  • Uppmuntra behöriga myndigheter i våra länder, som befolkningsregistren och leverantörer av digitala tjänster, att inbegripa målet med identitetsmatchning över gränserna i sina principer och agendor.
  • Förbinda oss att arbeta för ett multilateralt avtal mellan våra länder som ska öka riktigheten, smidigheten och säkerheten hos identitetsmatchning för fysiska personer över gränserna, och samtidigt är i linje med existerande och kommande EU-regelverk.