Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Ökad kunskap om sociala konsekvenser av människohandel behövs

27.11.14 | Uutinen
Trafficking
Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Som en del av Nordiska ministerrådets projekt för smartare, snabbare och mer effektiv bekämpning av människohandel arrangeras den 27.-28.11 ett kunskapsforum i Riga i Lettland.
Forumets huvudfokus är de sociala konsekvenserna av trafficking i Östersjöregionen, och speciellt offrens utsatta situation.

Nordiska ministerrådet vill genom sitt fortsatta stora engagemang i det här nordisk-baltiska projektet göra det mindre komplicerat för bl.a. poliser, gränsvakter, socialarbetare, jurister, frivilligorganisationer att samarbeta och att i kunskapshöjande syfte mötas och genomföra studiebesök hos varandra.

Forumet är ett konkret led i detta arbete. Under de två dagarna samlas politiker, berörda myndigheter och andra experter från de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland för att dela kunskap och erfarenheter kring människohandel i regionen.

Bristen på kunskap och avsaknaden av koordinerade processer och handlingssätt hos sociala och polisiära myndigheter, hör till de problem som har lyfts fram under projektets gång.

Till de helt centrala frågorna hör också offrens position och samhällets möjligheter att ställa inte bara dem som idkar människohandel, utan också dem som medvetet utnyttjar offer för människohandel, till svars för sina handlingar.

Läs en längre artikel om de fyra största problemen i kampen mot människohandel här.

Projektet avslutas med en expertkonferens i Vilnius i april 2015. Mera information om projektet Nordic – Baltic – North–West Russian Border Regional Cooperation Part II, Combating Trafficking in Human Beings for Forced Labour, Children and Sexual Exploitation' finns här.