Pohjoismainen vaihto-ohjelma (NORUT)

Virkamiesvaihto antaa Pohjoismaiden valtionhallinnon henkilöstölle mahdollisuuden tutustua toisen Pohjoismaan (tai toisten Pohjoismaiden) hallintoon. Vaihtostipendit myönnetään ja maksetaan ja niistä raportoidaan kansallisesti. Hakijoita pyydetäänkin kääntymään kansallisten yhteyshenkilöiden puoleen.

Vuotuinen stipendisumma jaetaan Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kesken, ja siitä päättää kunkin maan ja alueen yhteyshenkilöistä koostuva ryhmä.

Jotta hakija voisi säilyttää palkkansa virkamiesvaihdon ajan, hänen on itse haettava vaihtopaikkaa toisesta Pohjoismaasta (yhdestä tai useammasta).

Vaihto kestää yleensä 1–2 kuukautta, mutta se voi kestää enimmillään 6 kuukautta.

Näiltä sivuilta voit lukea lisää virkamiesvaihdon yleisistä säännöistä ja hyödyistä sekä muutamien osallistujien ja viranomaisten vaihtokokemuksista. Sivulta ilmenee myös, mitkä Pohjoismaiden viranomaiset antavat lisätietoja kansallisista erityissäännöistä.

Pohjoismainen yhteistyö – kansallinen kehitys – pohjoismainen vaihto

Pohjoismainen yhteistyö – kansallinen kehitys – pohjoismainen vaihto

Pohjoismainen virkamiesvaihto antaa julkishallinnon henkilöstölle mahdollisuuden tutustua Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella pohjoismaisten naapurimaiden oloihin työskentelemällä lyhyesti tai pidempään toisen Pohjoismaan hallinnossa.

Virkamiesvaihto kehittää pohjoismaista yhteistyötä, Pohjoismaiden julkishallintoa ja itse osallistujia. Usein se on myös luontevaa jatkoa pohjoismaisiin asioihin liittyvälle kiinnostukselle ja sitoutumiselle, joka on saanut alkunsa jo kouluaikana, jatko-opinnoissa, ay-toiminnassa ja viime vuosina myös Nordjobb-vaihtotoiminnassa.

Pohjoismainen virkamiesvaihto on jo lähes kolmen vuosikymmenen aikana osoittautunut toimivaksi tavaksi välittää ideoita ja antaa virikkeitä.

Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee vaihtoa 13.000 Tanskan kruunun (noin 1 500 euron) stipendillä vaihtokuukautta kohden. Ministerineuvosto korvaa myös koti- ja vaihtopaikkakunnan väliset matkakustannukset.

Lisäksi voidaan korvata mukana muuttavien perheenjäsenten matkakustannukset ja välttämättömän henkilökohtaisen irtaimiston kuljetuskustannukset, jos vaihto kestää kuusi kuukautta. Tällöin osallistujalle ja hänen perheelleen voidaan kustantaa myös vierailumatka kotimaahan ja takaisin.

Osallistuja on velvollinen laatimaan kotimaansa viranomaiselle raportin kokemuksistaan ja vastaavista seikoista kolmen kuukauden kuluessa virkamiesvaihdon päättymisestä.

Osallistumisen hyödyt

Viime vuosina on alettu tiedostaa, että julkisen sektorin uudistaminen ei voi pohjautua vain omiin kokemuksiin vaan että ulkopuolelta tulevat kokemukset ovat vähintään yhtä tärkeitä. Hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen vaatii ideoita myös omien rajojen ulkopuolelta.

 

Kansainvälisistä kokemuksista on tullut yhä tärkeämpi osa julkisen sektorin uudistamista ja parantamista.

Siten myös virkamiesvaihdon merkitys on kasvanut. Sen avulla voi saada ensi käden tietoa muiden Pohjoismaiden vastaavista toiminnoista sekä perehtyä käytännössä uudenlaisiin ratkaisuihin uudessa ympäristössä.

Pohjoismaiden yhtäläisyydet ja erot

Pohjoismailla on monestakin syystä merkittävä asema kansainvälisessä kokemustenvaihdossa.

Pohjoismaat ovat jo vuosikymmeniä kehittäneet yhteiskuntanäkemystään rinta rinnan. Yhteisen lainsäädännön ja yhteisten sopimusten ansiosta Pohjoismaiden kansalaisilla on nykyisin käytännössä samat oikeudet yhteiskunnan palveluihin kaikissa Pohjoismaissa.

Palveluiden tuottamistavat eivät kuitenkaan aina ole olleet samat. Viime vuosina tehdyt kustannus- ja laatuvertailut ovat osoittaneet huomattaviakin eroja samantyyppisissä toiminnoissa.

Erot voivat liittyä esimerkiksi palvelusuoritekohtaiseen työpanokseen, työvoimakustannuksiin tai muihin kustannus- ja laatueroihin.

Pohjoismaat ja eurooppalainen yhteistyö

Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen Etan jäsenyys ovat parantaneet mahdollisuuksia tehdä maakohtaisia vertailuja ja hyödyntää muitakin kuin perinteisiä pohjoismaisia ratkaisuja.

Pohjoismainen yhteistyö voikin saada uuden ja merkittävän roolin työssä, jossa yleiseurooppalaista kehitystyötä tuodaan pohjoismaisiin oloihin.

Pohjoismainen virkamiesvaihto voi tehokkaasti edistää yhteispohjoismaisen näkemyksen syntyä siitä, miten eurooppalaisen yhteistyön ideoita voidaan hyödyntää Pohjoismaissa.

Virkamiesvaihto tarjoaa pohjoismaalaisille mahdollisuuden osallistua yhteistyön säännösten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen muissa Pohjoismaissa.

Tämä koskee erityisesti EU-direktiivejä ja niiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Mikäli virkamiesvaihto toteutetaan oikein, sen aikana voi syventyä eurooppalaisen yhteistyön, Pohjoismaiden neuvoston ja monien ammatillisten yhteenliittymien ideoihin ja kokemuksiin.

Pohjoismaat tutuksi

Toinen tärkeä tekijä, joka tuo uutta näkökulmaa pohjoismaisen viranomaisyhteistyön tiivistämisen tarpeeseen, on Pohjoismaiden avautuminen muille kulttuureille maahanmuuton myötä.

Monet maahanmuuttajat ovat hakeutuneet julkiselle sektorille, mutta heillä ei luonnollista kyllä ole yhteistä näkemystä siitä tai tuntumaa Pohjoismaihin ja niiden valtionhallinnolliselle ominaiseen yhteisen edun käsitteeseen.

Pohjoismainen virkamiesvaihto voikin antaa tietoa Pohjoismaista ja niiden viranomaisten vuorovaikutuksesta sekä lisätä osallisuutta pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Haluatko lisätietoja?

Virkamiesvaihdon yleissääntöjen soveltamisessa on jonkin verran kansallisia eroja.

Maakohtaisesta tiedotuksesta vastaavat kunkin Pohjoismaan vaihtoa koordinoivat viranomaiset.

Jos haluat lisätietoja, ota siis yhteyttä oman maasi viranomaiseen tai tutustu sen mahdolliseen virkamiesvaihtosivustoon.