Valiokunnat

Käytännön poliittista yhteistyötä tehdään lähinnä Pohjoismaiden neuvoston viidessä valiokunnassa sekä valiokuntia johtavassa puheenjohtajistossa.

Information

Contact
Sähköposti

Valiokunnat

Tarkastuskomitea
Tarkastuskomitea on parlamentaarinen elin, joka valvoo yhteispohjoismaisin varoin rahoitettavaa toimintaa.
Siirry organisaatioon
Puheenjohtajisto
Pohjoismaiden neuvoston poliittinen johto eli puheenjohtajisto vastaa yleisistä poliittisista kysymyksistä, työsuunnitelmasta ja budjetista sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisesta yhteistyöstä.
Siirry organisaatioon
Kestävä Pohjola -valiokunta
Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät ympäristön- ja luonnonsuojeluun sekä luonnonvaroihin – esimerkiksi luonnonvarojen käyttöön maa-, metsä- ja kalataloudessa. Työhön kuuluvat oleellisesti myös ilmastoasiat ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka näkyvät etenkin Pohjoismaiden pohjoisimmissa osissa, kuten Grönlannissa mannerjään sulamisena, mutta myös kansainvälisesti esimerkiksi ilmastopakolaisuutena. Kestävä Pohjola -valiokunnan toimialaan kuuluvat lisäksi kuluttajan oikeudet, kalastushallinto, maatalous- ja elintarvikepolitiikka, ydinturvallisuus, luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys. Työssä keskitytään mainittujen aihepiirien pohjoismaisiin ja kansainvälisiin haasteisiin sekä niiden ratkaisumalleihin.
Siirry organisaatioon
Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta
Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät kulttuuriin, tutkimukseen ja koulutukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön – mukaan lukien kieliyhteistyö, uusmedia, osaamisen kehittäminen ja koulutusinnovaatiot. Koulutus ja sivistys ovat monella tapaa väyliä hyvään työelämään ja siten myös hyvään nuoruuteen, aikuisuuteen ja perhe-elämään, jossa yksilön hyvinvointia eivät uhkaa esimerkiksi työttömyys, köyhyys tai väärinkäyttö. Valiokunnan toimialaan kuuluvat myös kansalaisyhteiskunta ja kolmas sektori, koska niillä on keskeinen rooli demokraattisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Muita valiokunnan käsittelemiä aihepiirejä ovat liikunta, kielet, elokuva ja media, yleinen ja monimuotoinen taide ja kulttuuri sekä lapsi- ja nuorisokulttuuri.
Siirry organisaatioon
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta
Valiokunnan työn keskiössä on pohjoismainen hyvinvointimalli. Tavoitteenamme on löytää taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, jotka ovat myös sosiaalisesti kestäviä. Valiokunnan toimialaan kuuluvat esimerkiksi lapset, nuoret, vammaiset ja ikäihmiset sekä päihteet ja väärinkäyttö. Valiokunta käsittelee lisäksi tasa-arvokysymyksiä, kansalaisoikeuksia, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja rikollisuuden ehkäisyä. Muita valiokunnan käsittelemiä aihepiirejä ovat kotouttaminen, maahanmuutto ja pakolaiset, rakennus- ja asuntopolitiikka sekä alkuperäiskansojen edellytykset Pohjoismaissa.
Siirry organisaatioon
Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta
Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät työmarkkinoihin ja työympäristöön, elinkeinoihin, kauppaan ja teollisuuteen, energiaan, rajaesteiden torjumiseen sekä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Pohjoismaisessa yhteistyössä on paljolti kyse myös työmarkkinoiden vapaasta liikkuvuudesta, joka on samalla yksi Pohjoismaiden lippulaivoista hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän kannalta. Rajaesteiden torjuminen auttaa ylläpitämään kansainvälisesti arvostettua pohjoismaista mallia, ja se helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä yli rajojen. Valiokunnan toimialaan kuuluvat myös talous- ja rahapolitiikka – esimerkiksi tutkimuksen, tuotannon ja kaupan edellytykset sekä niihin liittyen markkinoiden ja työmarkkinoiden vapaa liikkuvuus Pohjoismaissa. Muita valiokunnan käsittelemiä aihepiirejä ovat alue- ja rakennepolitiikka, viestintä ja tietotekniikka.
Siirry organisaatioon
Vaalikomitea
Vaalikomitea valmistelee yleiskokouksen toimittamat vaalit ja tekee niihin liittyviä ehdotuksia.
Siirry organisaatioon