Utskott

Det politiska samarbetet kring konkreta frågor sker främst i Nordiska rådets fem fackutskott och i presidiet, som är utskottens ledande organ.

Information

Utskott

Kontrollkommittén
Kontrollkommittén utövar den parlamentariska kontrollen över verksamhet som finansieras med gemensamma nordiska medel.
Gå till organisation
Nordiska rådets presidium

Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet

Gå till organisation
Utskottet för ett hållbart Norden
Utskottet arbetar med ämnen och ärenden som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – härunder utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Klimatfrågor är också en viktig del av arbetet – härunder konsekvenserna av klimatförändringar som i synnerhet berör de nordligaste områdena av Norden som exempelvis Grönland och avsmältningen av inlandsisen, men som även har konsekvenser globalt och som resulterar i till exempel klimatflyktingar. Konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, lantbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet, biologisk mångfald och hållbarhet är ämnen och teman som Utskottet för ett hållbart Norden också fokuserar på. Arbetet handlar om både nordiska och globala utmaningar och lösningsmodeller inom ovannämnda områden.
Gå till organisation
Utskottet för kunskap och kultur i Norden
Utvalget arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – herunder saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene. Utdanning og opplysning er i mange henseende veien til et godt arbeidsliv, og dermed også veien til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velferd ikke er truet på grunn av f.eks. arbeidsledighet, fattigdom eller misbruk. Utvalget beskjeftiger seg også med sivilsamfunnet og frivillig arbeid, ettersom de to faktorene spiller en vesentlig rolle i et demokratisk velferdssamfunn. Idrett, språk, film og medier, generell og mangfoldig kunst og kultur, barne- og ungdomskultur hører også inn under arbeidsområdene til utvalget for kunnskap og kultur i Norden.
Gå till organisation
Utskottet för välfärd i Norden
Utskottet för välfärd i Norden har fokus på den nordiska välfärdsmodellen. Målet med vårt arbete är att hitta smarta ekonomiska lösningar som är hållbara på längre sikt. På utskottets agenda står ämnen som omsorg om barn, ungdom, funktionshindrade och äldre samt alkohol, narkotika och missbruksfrågor. Vidare handlar arbetet om jämställdhet, medborgarrättigheter, demokrati, mänskliga rättigheter och bekämpning av kriminalitet. Integration, migration och flyktingar hör också till detta utskott och det gör även bostadspolitik samt ursprungsfolkens villkor i Norden.
Gå till organisation
Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Utskottet arbetar med ämnen och frågor som handlar om arbetsmarknad och arbetsmiljö, näringsliv, handel och industri, energi, bekämpning av gränshinder, transport och transportsäkerhet. Det nordiska samarbetet handlar i hög grad även om den fria rörligheten på arbetsmarknaden, som samtidigt är ett av de nordiska flaggskeppen när det gäller upprätthållande av välfärd och näringsliv. Bekämpning av gränshinder bidrar till att upprätthålla denna modell, som beundras internationellt och gör det enklare för medborgare att studera och arbeta över gränserna. Därtill behandlar utskottet frågor inom finans- och ekonomisk politik – härunder ramvillkoren för forskning, produktion och handel och i förlängningen av det, fri rörlighet på marknaderna och arbetsmarknaderna i Norden. Regional- och strukturpolitik, kommunikation och IT hör också till arbetsområdena för Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Gå till organisation
Valkommittén

Valkommittén förbereder val som beslutas av plenarförsamlingen.

Gå till organisation