Utvalg

Det politiske samarbeidet om konkrete saker skjer først og fremst i Nordisk råds fem fagutvalg og presidiet, som er utvalgenes styrende organ.

Information

Utvalg

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen utøver den parlamentariske kontrollen over virksomhet som finansieres med felles nordiske midler
Gå til organisasjon
Presidiet
Presidiet, som utgjør Nordisk råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørsmålene, planlegging og budsjetter, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.
Gå til organisasjon
Utvalget for et bærekraftig Norden
Utvalget arbeider med temaer og saker i tilknytning til miljø- og naturvern og naturressurser – for eksempel utnytting av naturressurser i jordbruk, fiske og skogbruk. Klimaspørsmål er også en viktig del av arbeidet – blant annet konsekvensene av klimaendringer som spesielt berører de nordligste områdene av Norden, som for eksempel Grønland og avsmelting av innlandsisen, men som også har konsekvenser globalt og som resulterer i for eksempel klimaflyktninger. Forbrukerrettigheter, fiskeriforvaltning, landbrukspolitikk, mat, atomsikkerhet, biologisk mangfold og bærekraft er temaer Utvalget for et bærekraftig Norden også fokuserer på. Arbeidet handler om både nordiske og globale utfordringer og løsningsmodeller på disse områdene.
Gå til organisasjon
Utvalget for kunnskap og kultur i Norden
Utvalget arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – herunder saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene. Utdanning og opplysning er i mange henseende veien til et godt arbeidsliv, og dermed også veien til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velferd ikke er truet på grunn av f.eks. arbeidsledighet, fattigdom eller misbruk. Utvalget beskjeftiger seg også med sivilsamfunnet og frivillig arbeid, ettersom de to faktorene spiller en vesentlig rolle i et demokratisk velferdssamfunn. Idrett, språk, film og medier, generell og mangfoldig kunst og kultur, barne- og ungdomskultur hører også inn under arbeidsområdene til utvalget for kunnskap og kultur i Norden.
Gå til organisasjon
Utvalget for velferd i Norden
Utvalget for velferd i Norden har fokus på den nordiske velferdsmodellen. Vi arbeider med å finne holdbare økonomiske løsninger som også er bærekraftige. Utvalget beskjeftiger seg med emner som omsorg for barn, ungdom og eldre, funksjonshindringer og alkohol-, narkotika- og misbruksspørsmål. I tillegg er emner som likestilling, borgerrettigheter, demokrati, menneskerettigehter og bekjempelse av kriminalitet på agendaen. Integrering, migrering og flyktninger hører likeledes under dette utvalget, sammen med boligpolitikk og urbefolkningens vilkår i Norden.
Gå til organisasjon
Utvalget for vekst og utvikling i Norden
Utvalget beskjeftiger seg med emner og spørsmål som vedrører arbeidsmarked og arbeidsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekjempelse av grensehindringer, transport og transportsikkerhet. Det nordiske samarbeidet handler i høy grad også om fri bevegelse innenfor arbeidsmarkedet, noe som også er ett av de nordiske flaggskipene når det gjelder å opprettholde velferd og næringsliv. Bekjempelse av grensehindringer er med på å opprettholde denne modellen, som for øvrig er beundret internasjonalt, og gjør det enklere for innbyggerne å ta utdanning og arbeide på tvers av grensene. Dessuten behandler utvalget spørsmål innenfor finans og økonomisk politikk – herunder rammevilkårene for forskning, produksjon og handel, og i forlengelsen av dette, fri bevegelse på markedene og arbeidsmarkedene i Norden. Regional- og strukturpolitikk, kommunikasjon og IT tilhører også arbeidsområdene til utvalget for vekst og utvikling i Norden.
Gå til organisasjon
Valgkomiteen
Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til de valgene som plenumsforsamlingen avholder.
Gå til organisasjon