Arbetspraktik i ett annat nordiskt land

Arbetspraktik kan inte genomföras i ett annat nordiskt land, eftersom den nationella arbetsmarknadslagstiftningen till stor del bygger på att praktik genomförs i hemlandet. En liknande frågeställning rör rätt till arbetspraktik för personer som kommer från andra nordiska länder.

Information

Serienummer
14-002
Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Arbetsmarknad
Status
Avskrivet
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

I Sveriges fall är reglerna utformade så att arbetspraktik endast kan ske i ett annat land under förutsättning att anordnaren är en svensk juridisk person. I Sverige finns även regler om att arbetspraktiken, om det finns särskilda skäl, kan genomföras i Sveriges närområde. Med Sveriges närområde avses länder som gränsar till Sverige och länder som gränsar till Östersjön. Arbetsförmedlingens anvisning till program, såsom praktik, ska alltid vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad.

I Finland enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice finns det inte längre arbetspraktik utan arbetsprövning som syftar till att utreda den enskilda kundens alternativ för yrkesval och karriär eller stödja personens återgång till arbetsmarknaden, inte att skaffa arbetserfarenhet. Genom att erbjuda möjligheten till arbetsprövning kan man hjälpa unga i val av yrke eller vid kartläggande av kunskaperna hos dem som vill återvända till arbetsmarknaden. I arbetsprövningen bekantar sig personen med yrken och arbetsmiljön i praktiken. Vid arbetsprövning utför personen dock sådant arbete som normalt utförs på en arbetsplats i ett anställningsförhållande. Den som anordnar arbetsprövningen svarar för ledningen och övervakningen. Den finska lagstiftningen lägger inte hinder för arbetsgivarna i de andra nordiska länderna att anordna arbetsprövningen om villkoren för arbetsprövningen uppfylls liksom i Finland.

I Norge används arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ett sätt att bekämpa arbetslöshet på nationell nivå.   Arbetsmarknadslagen anger därför att arbetsmarknadspolitiska åtgärder som huvudregel ska genomföras i Norge. Åtgärderna är utformade för och anpassade till möjligheten att kunna få arbete i Norge. I praktiken godkänns också gemensamma europeiska åtgärder i andra EU/ EES-länder. Det är den norska arbetsförmedlingen som avgör vem som ska prioriteras för att få ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det finns flera orsaker till begränsningarna i Norge och Sverige. Myndigheterna måste kunna kontrollera anordnaren och förhållandena på praktikplatsen.  Om anordnaren inte är en finsk, norsk respektive svensk juridisk person och har sin verksamhet i ett annat land finns begränsade möjligheter att utöva denna kontroll. En annan anledning till begränsningen i Norge och Sverige är att försäkringsskyddet, till exempel olycksfallsförsäkringar, inte är anpassat för att gälla vid praktik utomlands.

I både Finland och Sverige finns det ett statligt försäkringsskydd om deltagaren exempelvis skulle skada sig eller om han eller hon skulle vålla skador hos anordnaren.

I Finland täcker även försäkringsskyddet som avses i Lag om olycksfallsförsäkring arbetsprövning som arrangeras på en utländsk arbetsgivares arbetsplats.  Likaså gäller en gruppansvarsförsäkring i Europa oavsett om arbetsprövningen arrangeras av en finländsk eller utländsk arbetsgivare.   I Norge finns visserligen en olycksfallsförsäkring som även gäller när åtgärder anordnas utomlands, men den gäller inte vid arbetspraktik. I Sverige kan anvisningen till arbetspraktiken under vissa omständigheter återkallas eller personen kan stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen har begränsade möjligheter att följa upp och utöva kontrollfunktionen om arbetspraktiken genomförs hos icke-svensk anordnare i annat land.

I Danmark kan personer som huvudregel inte få ersättning för att genomföra arbetspraktik i ett annat land, såvida inte särskilda skäl finns. Den enda grupp som kan få arbetspraktik i ett annat land är personer som får sjukdagpenning, och har rätt till det under vistelse i utlandet. Begränsningen beror på att de danska myndigheterna måste kunna säkerställa vissa förhållanden under praktiken, bland annat att dansk arbetsmiljölagstiftning följs och att praktiken inte bidrar till snedvridningar i företagens konkurrenssituation.

I Island har myndigheterna ingen erfarenhet av gränshindret. Arbetsmarknadsåtgärder är verktyg för att bekämpa arbetslöshet på nationell nivå, och de är därför anpassade till isländska förhållanden. Nordiska medborgare har rätt att registrera sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och har rätt att ta del av arbetsförmedlingens service och stöd för att söka arbete.  En person som är registrerad som arbetssökande kan få en anvisning av myndigheterna till arbetspraktik, precis som andra arbetssökande.

I Sverige kan Arbetsförmedlingen anvisa arbetsmarknadspolitiskt program, till exempel arbetspraktik, till en person som har rätt att arbeta i Sverige och har för avsikt att varaktigt bosätta sig i landet, efter att en arbetsmarknadspolitisk bedömning har gjorts. En anvisning får endast göras om den framstår som lämplig både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) tog 2013 initiativ till att en nordisk konsekvensanalys ska genomföras. Slutrapporten blev klar under våren 2014.

I rapporten konstateras bl.a. att det förekommer många olikheter när det gäller praktiksystemens utformning och regelverk i de nordiska länderna. Det finns ingen arbetspraktik i ett land som är utformad på samma sätt i ett annat. I Finland kallar man åtgärden arbetsprövning och den riktar sig till dem som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och på Island innebär arbetspraktiken att man har en form av subventionerad anställning. En mängd problemställningar tas upp i rapporten som Rambøll Management anser kan vara svåra att lösa. Omfattningen av antalet praktikplatser bedöms i rapporten bli begränsad och målgruppen bedöms främst omfatta arbetssökande som är relativt resursstarka. Det är dessutom högst tveksamt om de nordiska länderna kan göra en särskild överenskommelse kring detta utan att även övriga EU- och EES-länder involveras. Baserat på rapportens slutsatser har ÄK- A inställt till MR-A att gränshindret ska tas bort från A-sektorns prioriteringslista. Beslutet om ett borttagande togs av MR-A den 20 november 2014. 

Gränshindret motsvaras av nr C1 i rapporten "Gränshinder i Norden på social- och arbetsmarknadsområdet" (Nord 2012:002).

 

Vem berörs av problemet?

Nordbor som vill göra arbetspraktik i ett annat nordiskt land än sitt bosättningsland.

Hindret gäller först och främst de nordbor som lever i gränsområdena. T ex en Malmöbo inskriven som arbetssökande på svenska Arbetsförmedlingen kan beviljas arbetspraktik på ett företag i Haparanda 1600 km bort, men inte på ett företag i Köpenhamn som ingår i det naturliga pendlingsområdet.

 

 

Förslag till lösning

En nordisk expertgrupp har i rapporten Nord 2012:002 ansett att det krävs ändringar av de nationella regelverken i de olika länderna för att arbetspraktik ska kunna genomföras. I samband med eventuella regeländringar skulle ett antal frågor, såsom kontroll, uppföljning och försäkringsskydd, behöva klargöras. Vad gäller anvisningar till arbetspraktik för arbetssökande från andra länder kan arbetsförmedlingarna behöva göra vissa förtydliganden om hur regelverket ska tillämpas.

Den konsekvensanalys som genomfördes tittade närmare på dessa frågeställningar. På basis av konsekvensanalysen tog MR-A beslut om att inte arbeta vidare med att hitta en lösning på detta gränshinder och det är heller inte aktuellt att genomföra några pilotprojekt.

Gränshinderrådet har, genom sin dåvarande danske medlem, år 2020 åter prioriterat ärendet för att utreda huruvida det skulle finnas förutsättningar för att hitta en lösning till detta avskrivna gränshindret. ÄK-A 02/20 diskuterade därmed igen frågan vid sitt möte 02/20 för att stämma av om omständigheterna förandrats sedan beslutet från ÄK-A-mötet från november 2014. ÄK-A kom fram till att omständigheterna angående detta fall inte hade förändrats. 

Senast granskad av
Beskæftigelsesmin. DK 27.10.2022 / Arbets- och näringsmin. FI 06.10.2022 / Arbeids- og sosialdept. NO 06.09.2022 / Arbetsmarknadsdept. SE 06.10.2022 / IS 21.11.2022 / AX 15.10.2020 / FO 18.11.2020 / GL 12.11.2020
Contact information