Ska du ge ut en publikation?

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Billede af forskellige publikationer udgivet af Nordisk Ministerråd

Fotograf
norden.org
Material och resultat som framkommer i projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet publiceras av Nordiska ministerrådet, om inte annat bestämts i kontraktet. På den här sidan finns en sammanfattning av Nordiska ministerrådets publiceringsstrategi och riktlinjerna för produktionen av nordiska rapporter och publikationer. Innehållet på sidan riktar sig till dig som fått finansiering och nu ska ge ut en rapport eller en publikation.

Då Nordiska ministerrådet har varit med och finansierat en rapport vill vi som avsändare vara synliga genom vår logo och vår design – såsom färger, skrifter och bildpolicy med mera. I produktionsprocessen ingår inte bara design och layout av en publikation, utan också publicering på NordPub och andra digitala kanaler, vilket ger en stor spridning av våra publikationer. Vi använder oss alltid av svanmärkta tryckerier.

Redan före det blir aktuellt att göra en slutlig beställning från Nordiska ministerrådets publikationsenhet, kan du kontakta pub@norden.org för att få en realistisk uppskattning om pris och produktionstid inklusive layout, korrektur, distribution.

 

– Kontakta: pub@norden.org

Ansvarfördelning – vem gör vad?

Förvaltningsorganet ansvarar för att de nödvändiga avtalen om utgivningsrätt och copyright har gjorts med författarna, så att Nordiska ministerrådets rättigheter inte begränsas. Därtill ser förvaltningsorganet till att författargruppen känner till riktlinjerna om copyright, manuskript och beställning som finns samlat på den här websidan. Förvaltningsorganet ansvar för kostnaderna som uppkommer i samband med produktion och tryck av publikationen. Produktionspriset beror på publikationsserie, omfattning och mängden infografik. En individuell prisuppskattning kan fås direkt från publikationsenheten, pub@norden.org.

Publikationsenheten ansvarar för layout, formattering, publicering och distribution. Layouten följer Nordiska ministerrådets visuella identitet. Stor fokus ligger på att publikationen ska få en möjligast mångsidig distribution och synlighet.

Produktionstiden varierar och den kan anpassas vid behov. Om inte annat har avtalats med publikationsenheten, levereras första layoutkorrektur inom 15 arbetsdagar. Om publikationen ska tryckas bör man reservera 5–10 arbetsdagar för tryck. Publikationerna utges alltid digitalt i PDF- och i EPUB-format samt som ISSUU magasin. De trycks endast om uppdragsgivaren beställer en tryckt upplaga, men alla TemaNord gör klara för print-on-demand, dvs. att de kan beställas i tryckt form från vår web shop upp till fem år efter publicering.

Observera att riktlinjerna för Nordiska arbetspapper är avvikande, läs mera under ”Fyra publikationsserier”.

 

– Kontakta: pub@norden.org

Fyra olika publikationsserier

TemaNord är en publikationsserie för resultaten av det ofta forskningsbaserade arbetet i olika arbetsgrupper och projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet. Innehållsmässigt täcker TemaNord alla de ämnen, som det officiella nordiska samarbetet omfattar. Layouten i TemaNord följer en viss strikt schablon.

Nord innehåller debattböcker, analyser, guidelines och andra separata bokutgivningar på de områden av det nordiska samarbete, som politiskt önskas att ska framhävas.

PolitikNord kännetecknas av att de är politiskt kommunicerande publikationer som exempelvis politiska program, ramprogram, handlingsplaner, årsberättelser, budgeter, allmänna broschyrer och andra typer av informationsmaterial som Nordiska ministerrådet ger ut.

Nordiska arbetspapper omfattar typiskt dokument (working papers) av projektintern eller preliminär karaktär som därför inte lämpar sig för egentlig publicering. Som regel är målgruppen för arbetspapper intern i en nordisk kontext. Publikationsenheten sköter endast om publiceringen i NordPub (pdf), reservera 5 arbetsdagar för hantering och publicering. Nordiska Arbetspapper layoutas och trycks alltså inte, de är inte heller en del av publikationsenhetens distributionsprogram. 

Copyright och rättigheter

Nordiska ministerrådet har full copyright till alla sina publikationer. Möjliga försäljningsintäkter av publikationer tillhör Nordiska ministerrådet.

Författaren eller den person som ansvarar för beställningen av en produktion hos Nordiska ministerrådet, garanterer i samband med beställningen att alla texter, bilder, grafer, tabeller, citat etc. i publikationen som skickas in är rättighetsklarerade. Ansvaret för korrekt klarering av illustrationer i Nordiska ministerrådets publikationer ligger hos författaren (eller den person som ansvarar för beställningen) för det material som skickas in. I de fall där layoutarna på PUB letar fram bilder ligger ansvaret på publikationsenheten.

PolitikNord, Nord och Nordiska arbetspapper ges ut under en © All rights reserved licens och publikationerna är gratis. Från och med 31 mars 2017 ges alla TemaNord publikationer ut under Creative Commons licens: CC BY 4.0 International. I motsats till en © All rights reserved licens, ger CC licensen lov till alla återanvända publikationen till exempel med tanke på översättning och omarbetning. Det enda kravet är att användaren ska ge full bibliografisk referens till publikationen. 

 

– Ytterligare information om Creative Commons CC BY 4.0 International

Manuskript

Manuskriptet ska vara godkänt och korrekturläst före beställningen görs. Korrekturläsningen ska utföras av en professionell korrekturläsare och följa teckensättningsreglerna för respektive språk. TemaNord-publikationer ska genomgå peer review eller åtminstone bedömmas internt i en arbetsgrupp, programkommitté eller liknande.

För att kunna göra beställningen behöver du:

1. En god titel  – max 40 tecken. Använd undertitel för att precisera titeln vid behov.

2. Ämnesord. De är viktiga för distributionen av publikationen. Välj noggrant bland ämnesorden i beställningsformuläret.

3. En resumé, dvs. en beskrivning av publikationens innehåll (föremål, konklusioner och perspektiveringer) enkelt och kortfattat. Beskrivningen används bland annat som abstract i NordPub och på norden.org. Observera att TemaNord publikationer ska ha en resumé både på ett nordisk språk och på engelska. Tema Nord ska därtill ha kapitelresuméer. Beskriv varje kapitels innehåll enkelt och kortfattat (max. 900 tecken inkl. mellanrum). Beskrivningen använd dels i själva publikationen, dels som kapitel-abstracts på bland annat Nordic iLibrary.

4. Alla illustrationer till publikationen som skickas in i samband med beställningen, ska de vara rättighetsklarerade till både tryckt och digital publicering och levereras i originalstorlek med hög upplösning (300 dpi). Det här gäller TemaNord, eftersom bilderna till PolitikNord och Nord sköts på publikationsenheten.

5. För TemaNord ska bilderna levereras med tillhörande bildtexter (captions), som beskriver bildens innehåll och källhänvisning. Därtill ska bilderna ha alternativa texter (i bildens metadata) på publikationens språk. Det görs av hänsyn till blinda och svagtseende, för att försäkra att alla våra publikationer uppfyller kraven om tillgänglighet.

6. Bilder ska följa Nordiska ministerrådets bildpolicy som finns beskrivet i designmanualen http://design.norden.org/billeder

 

Bildpolicy

Besök NordPub

Ladda ner NordPub appen (iOS)

Ladda ner NordPub appen (Android)

Översättning

Ta hänsyn till eventuella översättningsbehov redan från starten av produktionen. Tolkenheten i Nordiska ministerrådets sekretariat koordinerer översättningen och korrektur av nordiska samarbetsprogram, strategier och andra på förhand definierade publikationer i PolitikNord och Nord -serierna. Vid andra publikationer (bl.a. TemaNord och Nordiska Arbetspapper) ska beställaren själv ta hand om en eventuell översättning. Ta vänligen hänsyn till att översättningen inte kan beställas genom publikationsenheten. Kom ihåg att beräkna extra tid till översättningen och extra språkkorrektur av språkversionerna. Gör en separat beställning för varje språkversion efter att du har översättningen klar.

Beställning av produktion

När manuskriptet är färdigt och korrekturläst kan du göra en beställning av produktionen med beställningsformuläret nedan. I beställningsformuläret ska du ladda upp manuskript och fylla i bland annat publikationsserie, titel, författare, korrekturläsare, abstract, ämnesord, upplaga  ifall publikationens ska tryckas, ansvarig fackrådgivare på Nordiska ministerrådets sekretariat och faktureringsuppgifter. Tveka inte med att ta kontakt med oss på pub@norden.org om du har frågor!

Du får ett bekräftelsemejl när beställningen har skickats. Beställningen ska godkännas av den relevanta fackavdelningen på Nordiska ministerrådets sekretariat. När beställningen godkänts tilldelar vi publikationen ett publikationsnummer, som fungerar som referens under hela processen. 

 

Beställningsformulär

– Kontakta: pub@norden.org 

Distributionsprogram

Målet med vår distributionsstrategi är att säkra att våra publikation får högsta tänkbara synlighet och bästa möjliga tillgänglighet. I distribuitonsprogrammet ingår därför många olika digitala format och kanaler, lager och distribution för de tryckta publikationerna.

Alla publikationer som finansieras och ges ut av Nordiska ministerrådet finns tillgängliga Open Access på vår publikationsplattform Nordpub, i NordPub appen, på norden.org, i GoogleBooks och till bibliotek i hela världen. TemaNord och Nord distribueras därtill som E-böcker (EPUB) bland annat via Nordic iLibrary (i samarbetet med OECD), bokhandlar i Norden, Amazon Kindle och GooglePlay.

Våra tryckta publikationer finns att köpa i vår web shop i NordPub. Observera att alla publikationer inte finns tryckta, men alla TemaNord finns tillgängliga via vår publikationsplatsform NordPub print-on-demand upp till fem år efter att de utkommit. Print-on-demand betyder att publikationen trycks upp an efter det kommer in beställningar.

I samband med publicering annonseras våra publikationer i flera olika kanaler, bland annat via nordisk nyhetsbrev, på Twitter och i bokhandelskataloger.

 

Besök NordPub

Ladda ner NordPub appen (iOS)

Ladda ner NordPub appen (Android)