Ska du ge ut en publikation?

Publikationer
Nordiska ministerrådets publikationsenhet ger ut cirka 200 publikationer per år. En del publikationer för fram resultat från forskningsprojekt som finansierats helt eller delvist av Nordiska ministerrådet, en del publikationer initieras på Nordiska ministerrådets sekretariat och består av till exempel politiska program, handlingsplaner och analyser.

Innehållet på den här sidan riktar sig till dig som fått finansiering och ska ge ut en rapport eller en publikation med Nordiska ministerrådet som utgivare. Före du påbörjar arbetet med publikationen kan det vara klokt att läsa igenom instruktionerna här och vara i kontakt med Nordiska ministerrådets publikationsenhet (pub@norden.org) för att få en realistisk uppskattning om pris och produktionstid inklusive layout, korrektur, distribution och publicering.

Observera att produktionen kan starta först när publikationsenheten har fått en beställning. Beställningsformuläret för TemaNord finns här nedan, kontakta publikationsenheten för beställning av de övriga publikationsserierna.

TemaNord beställningsformulär (på danska)

TemaNord beställningsformulär (på engelska)

– Kontakta: pub@norden.org

Ansvarfördelning – vem gör vad?

Beställaren ansvarar för att de nödvändiga avtalen om utgivningsrätt och copyright har gjorts med författarna, så att Nordiska ministerrådets rättigheter inte begränsas. Beställaren ansvarar också för kostnaderna som uppkommer i samband med produktion, distribution och tryck av publikationen. Produktionspriset beror på publikationsserie, omfattning och mängden infografik. En individuell prisuppskattning kan fås direkt från publikationsenheten, pub@norden.org.

Publikationsenheten ansvarar för layout, publicering och distribution. Layouten följer Nordiska ministerrådets visuella identitet i fråga om till exempel logo, färger, skrifter och bildpolicy. Publikationsenheten ansvarar också för att publikationen får en mångsidig distribution.

Produktionstiden varierar och anpassas enligt behov. I vanliga fall levereras första layoutkorrektur inom 15 arbetsdagar. Om publikationen ska tryckas bör man reservera 5–10 arbetsdagar för tryck. Publikationerna utges alltid digitalt. De trycks endast i undantagsfall om uppdragsgivaren beställer en tryckt upplaga. 

Observera att riktlinjerna för Nordiska arbetspapper är avvikande, läs mera under ”Fyra publikationsserier”.

– Kontakta: pub@norden.org

Fyra olika publikationsserier

TemaNord är en publikationsserie för resultaten av det forskningsbaserade arbetet i olika arbetsgrupper och projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet. Innehållsmässigt täcker TemaNord alla de ämnen, som det officiella nordiska samarbetet omfattar. Från och med januari 2020 utges alla TemaNord som responsiva onlinepublikationer. TemaNord trycks inte.

Nord innehåller debattböcker, analyser, guidelines och andra separata bokutgivningar på de områden av det nordiska samarbete, som politiskt önskas att ska framhävas.

PolitikNord innehåller politiskt kommunicerande publikationer som exempelvis politiska program, ramprogram, handlingsplaner, årsberättelser, budgeter, allmänna broschyrer och andra typer av informationsmaterial som Nordiska ministerrådet ger ut.

Nordiska arbetspapper omfattar typiskt dokument (working papers) av projektintern eller preliminär karaktär som därför inte lämpar sig för egentlig publicering. Som regel är målgruppen för arbetspapper intern i en nordisk kontext. Publikationsenheten sköter endast om publiceringen i NordPub (pdf). Nordiska Arbetspapper layoutas och trycks alltså inte, de är inte heller en del av publikationsenhetens distributionsprogram. Observera att vi på grund av webbtillgänglighetsdirektivet numera är tvungna att skicka dokumentet till en extern leverantör för konvertering till PDF/UA. Detta medför både extra kostnader och längre produktionstid.

Copyright och rättigheter

Nordiska ministerrådet har full copyright till alla sina publikationer. Möjliga försäljningsintäkter av publikationer tillhör Nordiska ministerrådet.

Författaren och/eller den person som ansvarar för beställningen av produktion hos Nordiska ministerrådet garanterer, i samband med beställningen, att alla texter, bilder, grafer, tabeller, citat etc. i publikationen är rättighetsklarerade. Ansvaret för korrekt klarering av illustrationer i Nordiska ministerrådets publikationer ligger hos författaren eller den person som ansvarar för beställningen. I de fall där layoutarna på PUB letar fram bilder ligger ansvaret på publikationsenheten.

PolitikNord, Nord och Nordiska arbetspapper ges ut under en © All rights reserved licens. Från och med 31 mars 2017 ges alla TemaNord publikationer ut under Creative Commons licens: CC BY 4.0 International. I motsats till en © All rights reserved licens, ger CC licensen lov till alla återanvända publikationen till exempel med tanke på översättning och omarbetning. Det enda kravet är att användaren ska ge full bibliografisk referens till publikationen. 

– Ytterligare information om Creative Commons CC BY 4.0 International

Manuskript

Manuskriptet ska vara godkänt och korrekturläst före beställningen görs. Korrekturläsningen ska utföras av en professionell korrekturläsare och följa teckensättningsreglerna för respektive språk. TemaNord-publikationer ska genomgå peer review eller åtminstone bedömmas internt i en arbetsgrupp, programkommitté eller liknande.

För att kunna göra beställningen behöver du:

1. En god titel. Använd undertitel för att precisera titeln vid behov.

2. Ämnesord. De är viktiga för distributionen av publikationen. Välj noggrant bland ämnesorden i beställningsformuläret.

3. En resumé, dvs. en beskrivning av publikationens innehåll (föremål, konklusioner och perspektiveringer) enkelt och kortfattat. Beskrivningen används bland annat som abstract i NordPub och på norden.org. 

4. Alla illustrationer till publikationen som skickas in i samband med beställningen, ska vara rättighetsklarerade till både tryckt och digital publicering och levereras i originalstorlek med hög upplösning (300 dpi). Det här gäller främst TemaNord, eftersom bilderna till PolitikNord och Nord sköts på publikationsenheten.

5. Bilder, grafer och tabeller ska levereras med tillhörande bildtexter (captions), som beskriver bildens innehåll och källhänvisning. Grafer ska helst levereras med tillhörande data, så att det går att producera interaktiva grafer till online publikationerna.

6. Bilder ska följa Nordiska ministerrådets bildpolicy som finns beskrivet i designmanualen http://design.norden.org/billeder

Noggrannare instruktioner om TemaNord processen och om hur manuskriptet ska byggas upp finns i författarguiden:

TemaNord guide til forfattere (på danska)

TemaNord Author's guide (på engelska)

Bildpolicy

 

Översättning

Ta hänsyn till eventuella översättningsbehov redan från starten av produktionen. Tolkenheten i Nordiska ministerrådets sekretariat koordinerer översättningen och korrektur av nordiska samarbetsprogram, strategier och andra på förhand definierade publikationer i PolitikNord och Nord -serierna. Vid andra publikationer (bl.a. TemaNord och Nordiska Arbetspapper) ska beställaren själv ta hand om en eventuell översättning. Ta vänligen hänsyn till att översättningen inte kan beställas genom publikationsenheten. Kom ihåg att beräkna extra tid till översättningen och extra språkkorrektur av språkversionerna. Gör en separat beställning för varje språkversion efter att du har översättningen klar.

Beställning av produktion

När manuskriptet är färdigt och korrekturläst kan du göra en beställning av produktionen med beställningsformuläret nedan. I beställningsformuläret ska du ladda upp manuskript och fylla i bland annat titel, författare, korrekturläsare, abstract, ämnesord, ansvarig fackrådgivare på Nordiska ministerrådets sekretariat och faktureringsuppgifter. Ifall publikationen hör till de få undantag som ska tryckas, önskar vi att du diskuterar behovet med din kommunikationsrådgivare. Tveka inte med att ta kontakt med oss på pub@norden.org om du har frågor!

Du får ett bekräftelsemejl när beställningen har skickats. Beställningen ska godkännas av den relevanta fackavdelningen på Nordiska ministerrådets sekretariat. När beställningen godkänts tilldelar vi publikationen ett publikationsnummer, som fungerar som referens under hela processen. 

TemaNord beställningsformulär (på danska)

TemaNord beställningsformulär (på engelska)

– För beställningsformulär till övriga publikationsserier, vänligen kontakta: pub@norden.org 

Distribution

Alla publikationer ges ut av Nordiska ministerrådet finns tillgängliga Open Access på vår publikationsplattform Nordpub, på norden.org och i GoogleBooks. 

Våra tryckta publikationer finns att beställa i vår webshop i NordPub. Observera att endast ett begränsat antal publikationer finns tryckta.

I samband med publicering annonseras våra publikationer bland annat på Twitter. 

Besök NordPub