Politikområden

Här kan du få inblick i ett flertal politiska områden som de nordiska länderna samarbetar om.

unge_banner

Barn och unga

”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”, det slår Nordiska ministerrådets strategi för barn och unga fast.

Byhave i Helsinki

Hållbar utveckling

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Att uppnå hållbar utveckling är ett ambitiöst, men ett nödvändigt mål.

Havvindmøller ved Samsø

Energi

De nordiska länderna har ambitiösa nationella mål för övergången till hållbar energi och Norden är världsledande inom gröna energilösningar. Det nordiska samarbetet syftar till att stödja de nationella målen så att Norden även i fortsättningen kan hålla tätpositionen i världen.

Siluett

Konst och kultur

Det nordiska kultursamarbetet utgör en stark helhet där konst och kultur utgör hörnstenen i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna.

Lærer med sin klasse

Utbildning och forskning

Nordiska ministerrådet samarbetar om att skapa en bra utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden - för barn, unga och vuxna. Det gäller såväl mobilitet, kvalitet som politiska prioriteringar.

Familieliv

Jämställdhet

Sedan mer än 40 år arbetar de nordiska länderna tillsammans för att öka jämställdheteten på alla områden i samhället. Jämställdhet mellan könen är en förutsättning för att den nordiska modellen blivit så framgångsrik, och är en grundpelare i de moderna nordiska välfärdssamhällena.

Ordbog

Språk

Ömsesidig språkförståelse främjar mobiliteten mellan länder och stärker upplevelsen av samhörighet mellan ländernas invånare.

Varme kilder ved Reykjavik

Social- och hälsopolitik

Det nordiska samarbetet inom hälsa och välfärd arbetar för att alla nordiska medborgare ska ha social trygghet och sociala rättigheter. Vi arbetar för att förebygga social ojämlikhet och undvika marginalisering av socialt utsatta och sårbara grupper i samhället.

Grensen mellom Norge og Sverige

Gränshinder

Arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden handlar om att skapa ett öppnare Norden. Det ska vara möjligt att flytta, pendla, studera och driva företag över landsgränserna i Norden utan att man riskerar att hamna i en gråzon eller hindras av otydliga lagar och regler.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbetsprogrammet ska understödja de nordiska ländernas arbete med integration genom att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap.

Person med iPad

Digitalisering

Målet med det nordiska samarbetet om digitalisering är att främja Norden och Baltikum som en sammanhängande och integrerad digital region. En gemensam nordisk insats gagnar medborgare, företag och offentliga inrättningar i hela Norden och de baltiska länderna.

Brændestabel i skov

Bioekonomi i Norden

Nordisk bioekonomi handlar om grön övergång. Den handlar om att ersätta ohållbara och fossilbaserade resurser, genom förädling av sidoströmmar och avfall samt genom att skapa cirkulära och hållbara lokala lösningar.