Politikområden

Här kan du få inblick i ett flertal politiska områden som de nordiska länderna samarbetar om.

domstol

Lag och rätt

Lika lagstiftning och rättsuppfattning är viktiga element för att nå de nordiska statsministrarnas mål om att Norden ska vara världens mest integrerade region.

Finske fodgængere

Arbetsliv

Ett bra arbetsliv spelar en central roll för utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena, för näringslivet och för individen. En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet omfattar sysselsättning och arbetsmarknad samt arbetsmiljö och arbetsrätt.

Person med iPad

Digitalisering och innovation

Målet med det nordiska samarbetet om digitalisering är att främja Norden och Baltikum som en sammanhängande och integrerad digital region. En gemensam nordisk insats gagnar medborgare, företag och offentliga inrättningar i hela Norden och de baltiska länderna.

Blind mand med hund ved togstation

Funktionshinder

Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor.

Luft skog vattendrag

Miljö och klimat

Den nordiska regionen ses som en förebild gör miljö och klimat. En viktig orsak är den långa traditionen av politiskt samarbete. Större och fler utmaningar gör att samarbetet blir ännu viktigare framöver.

Byhave i Helsinki

Hållbar utveckling

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Att uppnå hållbar utveckling är ett ambitiöst, men ett nödvändigt mål.

unge_banner

Barn och unga

”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”, det slår Nordiska ministerrådets strategi för barn och unga fast.

Havvindmøller ved Samsø

Energi

De nordiska länderna har ambitiösa nationella mål för övergången till hållbar energi och Norden är världsledande inom gröna energilösningar. Det nordiska samarbetet syftar till att stödja de nationella målen så att Norden även i fortsättningen kan hålla tätpositionen i världen.

Siluett

Kultur

Det nordiska kultursamarbetet utgör en stark helhet där konst och kultur utgör hörnstenen i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna. Kultursamarbetet har stort inflytande på sin omvärld och återspeglar den grund av gemensamma värderingar som vi i de nordiska länderna står på.

Lærer med sin klasse

Utbildning och forskning

Nordiska ministerrådet samarbetar om att skapa en bra utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden - för barn, unga och vuxna. Det gäller såväl mobilitet, kvalitet som politiska prioriteringar.

Familieliv

Jämställdhet och LGBTI

Jämställdhet är en hörnsten i de moderna nordiska välfärdssamhällena, och det nordiska samarbetet om jämställdhet har varit en förutsättning för den framgångsrika nordiska arbetslivsmodellen.

Ordbog

Språk

Ömsesidig språkförståelse främjar mobiliteten mellan länder och stärker upplevelsen av samhörighet mellan ländernas invånare.