Om Nordiska rådet

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Nordiska rådets parlamentariker drivs först och främst av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Det är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som kommer upp i Nordiska rådet.

Rådet har 87 valda medlemmar. Danmark, Finland, Norge och Sverige har 20 medlemmar vardera. Två av Danmarks representanter kommer från Färöarna och Grönland, medan två av Finlands representanter kommer från Åland. Island har sju medlemmar.

Danmark, Island, Norge och Sverige blev medlemmar i Nordiska rådet när det bildades 1952. Finland blev medlem 1955, Färöarna och Åland 1970 och Grönland 1984. Färöarna, Grönland och Åland har fått mer att säga till om i det nordiska samarbetet sedan Ålandsdokumentet antogs av samarbetsministrarna i Mariehamn på Åland den 5 september 2007.

Medlemmar, sessioner och presidentskap

Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament och utses av parlamenten efter förslag från partigrupperna. Det hålls inga direkta val till Nordiska rådet.

Nordiska rådet, som leds av presidiet, samlas till två årliga möten: temasessionen och den ordinarie sessionen, där de nordiska parlamentarikerna fattar beslut om frågor som man vill att de nordiska regeringarna ska hitta lösningar på.

På den ordinarie sessionen väljs dessutom president, vicepresident och medlemmar till presidiet för det kommande året. Presidentskapet roterar mellan länderna. Den ordinarie sessionen hålls i det land som har presidentskapet i Nordiska rådet. Temasessionen, som hålls varje vår, hålls i det land som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Utskott

Det löpande politiska arbetet i Nordiska rådet sker i utskott och partigrupper.

Nordiska rådet betjänas av ett sekretariat som är samlokaliserat med Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Dessutom finns det nationella sekretariat i de nordiska parlamenten.

Rådsdirektören

Det parlamentariska samarbetsorganet, Nordiska rådet, har en rådsdirektör som leder rådets sekretariat i Köpenhamn. Rådsdirektören assisteras av medarbetare på sekretariatet. Nuvarande rådsdirektör är Kristina Háfoss, Färöarna.

Rådsdirektören förbereder ärendena tillsammans med sitt sekretariat, Nordiska rådets nationella delegationer och partigrupper.

Rådsdirektören är föredragande i Nordiska rådets ledningsorgan, presidiet.

Dagordningen för presidiets möten tas fram tillsammans med Nordiska rådets president.

Direktören och presidenten förbereder också beslutspunkterna på dagordningen.

I ärenden på dagordningen som inte innefattar beslut ska rådsdirektören samråda med sekretariatsmötet. Detta består av cheferna för de nationella delegationssekretariaten och partigruppssekreterarna.

Presidiet kan delegera rätten att fatta beslut i olika frågor till rådsdirektören.

Tidigare rådsdirektörer

2013–2021 Britt Bohlin, Sverige

2007–2013 Jan-Erik Enestam, Finland

1999–2007 Frida Nokken, Norge

1996–1999 Berglind Ásgeirsdóttir, Island 

1994–1996 Anders Wenström, Sverige

1990–1994 Jostein Osnes, Norge

1987–1989 Gerhard af Schultén, Finland

1982–1987 Ilkka-Christian Björklund, Finland

1977–1982 Gudmund Saxrud, Norge

1973–1977 Helge Seip, Norge

1971–1973 Emil Vindestmo, Norge

Arbetsordning och riktlinjer