Om Nordiska rådet

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Overblik over Plenum, Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson
Nordiska rådets parlamentariker drivs framför allt av viljan att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Detta är också det primära målet för de samarbetsidéer och förslag som uppstår i Nordiska rådet.

Rådet har 87 valda ledamöter. Danmark, Finland, Norge och Sverige har 20 ledamöter var, varav Danmarks representanter utgörs av två från Färöarna och två Grönland, medan Finland har två representanter från Åland. Island har sju ledamöter

Danmark, Island, Norge och Sverige blev medlemmar í Nordiska rådet då rådet bildades 1952. Finland blev därefter medlem 1955, Färöarna och Åland anslöts 1970 och Grönland 1984. Färöarna, Grönland och Åland har fått mer att säga till om i det nordiska samarbetet sedan Ålandsdokumentet antogs av samarbetsministrarna i Mariehamn på Åland den 5 september 2007.

Medlemmar och presidentskap

Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament och utses av parlamenten efter förslag av partigrupperingar. Direkta val till Nordiska rådet förekommer inte.

Nordiska rådet, som leds av ett presidium, samlas till två årliga möten; temasession och ordinarie session, där de nordiska parlamentarikerna fattar beslut om sådant man vill att de nordiska regeringarna skall finna lösningar på.

På den ordinarie sessionen varje höst väljs också president, vice president och medlemmar i presidiet för nästkommande år. Presidentskapet alternerar mellan länderna. Den ordinarie sessionen hålls i det land som har presidentskapet för Nordiska rådet. Temasessionen som hålls varje vår, hålls i det land som har presidentskapet för Nordiska ministerrådet.

Utskott

Det löpande politiska arbetet i Nordiska rådet sker i utskott och partigrupper.

Nordiska rådet betjänas av ett sekretariat som är samlokaliserat med Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Det finns dessutom nationella sekretariat i de nordiska parlamenten.

Rådsdirektören

Det parlamentariska samarbetsorganet, Nordiska rådet, har en rådsdirektör i ledningen för sitt sekretariat i Köpenhamn. Rådsdirektören assisteras av medarbetare på sekretariatet. Nuvarande rådsdirektör är Kristina Háfoss, Färöarna.

Rådsdirektören förbereder tillsammans med sitt sekretariat de ärenden som behandlas av Nordiska rådet.

Förberedelserna sker i samråd och samverkan med sekretariaten för Nordiska rådets nationella delegationer och partigrupper.

Rådsdirektören är föredragande i Nordiska rådets ledningsorgan, presidiet.

Tillsammans med Nordiska rådets president utformas dagordningen för presidiets möten.

Direktören och presidenten förbereder också beslutspunkterna på dagordningen.

När det gäller icke- beslutsärenden på dagordningen skall rådsdirektören samråda med sekretariatsmötet, som består av cheferna för de nationella delegationssekretariaten och partigruppssekreterarna.

Presidiet kan överlämna rätten att fatta beslut i olika frågor till rådsdirektören.

Tidigare rådsdirektörer

2013-2021 Britt Bohlin, Sverige

2007-2013 Jan-Erik Enestam, Finland

1999-2007 Frida Nokken, Norge

1996-1999 Berglind Ásgeirsdóttir, Island

1994-1996 Anders Wenström, Sverige

1990-1994 Jostein Osnes, Norge

1987-1989 Gerhard af Schultén, Finland

1982-1987 Ilkka-Christian Björklund, Finland

1977-1982 Gudmund Saxrud, Norge

1973-1977 Helge Seip, Norge

1971-1973 Emil Vindestmo, Norge

Arbetsordning och riktlinjer