Islands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2024

Snöklädda berg vid havet i Arktis
Photographer
Unsplash.com
Fred och säkerhet i Arktis är temat för Islands presidentskapsprogram för Nordiska rådet 2024. Också miljö och jämställdhet uppmärksammas i programmet.

Säkerhetspolitik allt viktigare

Säkerhetspolitik har under de senaste åren blivit en av de viktigaste frågorna för Nordiska rådet, och också det isländska presidentskapsprogrammet tar avstamp i arbete för fred och säkerhet, med särskilt fokus på Arktis. Norden bör sträva efter att den strategiskt viktiga arktiska regionen förblir en militär lågspänningszon, och verka för fredligt samarbete i internationella fora.

Bättre språklig balans

Under Islands presidentskap vill man också lägga fokus på hur man ännu bättre kan se till att deltagare i det nordiska samarbetet som inte har ett skandinaviskt språk som modersmål kan delta på lika villkor på sitt eget nationalspråk. Bland annat vill man utreda om ny språkteknologi kan tas till hjälp för översättning och tolkning.

Jämställdhet och marginaliserade grupper

Minoriteters och marginaliserade gruppers rättigheter och möjligheter att leva att gott liv, särskilt i Nordens glesbefolkade områden är också på tapeten. I programmet påpekas att Norden har fått internationell uppmärksamhet för de framsteg vi gjort både inom jämställdhet och LGBT+ -personers rättigheter, och att de här frågorna fortsatt är viktiga att arbeta med.

Uppdatering av Helsingforsavtalet

Den pågående processen som Nordiska rådets presidium har inlett med att utreda en eventuell uppdatering av Helsingforsavtalet, som reglerar det officiella nordiska samarbetet lyfts fram i presidentskapsprogrammet. Både frågor som säkerhetspolitik, klimatpolitik och frågan om språkanvändning på Nordiska rådets möten kunde få större fokus om avtalet revideras.