Så söker du stöd från Nordiska ministerrådet

Varje år genomförs flera hundra projekt inom ramen för Nordiska ministerrådet. För att du ska kunna få medel beviljade från Nordiska ministerrådet är det viktigt att projektet ger mervärde för de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

Projekten spänner över en stor mängd olika områden men har alla gemensamt att de har nordisk nytta och är förankrade i Nordiska ministerrådets vision. Majoriteten av alla projekt genomförs av det vi kallar förvaltningsorgan, i huvudsak statliga verksamheter runt om i Norden, som administrerar projekt eller program på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Inom några få områden finansieras  projekt direkt från Nordiska ministerrådet genom utlysningar.

Alla projekt sker på bakgrund av politisk diskussion i ministerråden eller ämbetsmannakommittéerna. Beslut om tilldelning träffas av dem eller på bakgrund av ansökningsprogram och utlysningar. Här hittar du de aktuella möjligheter att söka projektmedel:

Observera att vi inte kan ta emot spontanansökningar.

Vilkor

Samtliga projekt som beviljas stöd behöver uppfylla Nordiska ministerrådets villkor. Nedan listas de generella villkoren som gäller alla projekt. Utöver det kan specifika krav tillkomma beroende på projekt och utlysning.

Knyta an till nordiska ministerrådets strategiska plattform

Projekt som finansieras med nordiska medel ska koppla an till ministerrådets vision, handlingsplan och budget. 

För det nordiska samarbetet finns vision 2030 – Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Det innebär att vi arbetar för: 

  • Ett konkurrenskraftigt Norden: Tillsammans vill vi främja grön tillväxt i Norden baserat på kunskap, innovation, mobilitet och digital integrering.
  • Ett grönt Norden: Tillsammans vill vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Ett socialt hållbart Norden: Tillsammans vill vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhållen region med gemensamma värderingar och ett stärkt kulturliv och välfärd.

Inom de olika ministerråden formuleras egna planer, strategier och program som uttrycker den politiska viljan. Utöver dem finns det tre tvärsektoriella strategier för hållbarhet, jämställdhet och barn och unga. 

 

Inkludera tre nordiska länder

Det viktigaste kriteriet för ett nordiskt projekt är att oavsett vem som administrerar eller genomför det så ska projektet ge mervärde för Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och/eller Åland. Projektet kan också inkludera minst två av de nordiska länderna, Grönland, Åland och/eller Färöarna samt ett icke nordiskt land.

Bidra med nordisk nytta

Den samnordiska nyttan ska tas tillvara i de projekt som finansieras med hjälp av den nordiska budgeten. Projekten ska därför uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Avser verksamhet som annars skulle ske i nationell regi, men där påtagliga positiva effekter uppnås genom gemensamma nordiska lösningar
  • Manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
  • Ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft
  • Stärker det nordiska inflytandet internationellt

Projektprocess

För att underlätta projektets redovisning rapportering är vår projektprocess uppdelad i tre faser. Beroende på var i processen ditt projekt befinner sig, så kan du på följande sidor läsa mer om projektens tre faser och vilka dokument som behövs för att bli färdig med varje steg. Välj nu det alternativ som passar ditt projekt bäst:  

Du kan läsa mer om samtliga steg i projektprocessen i vår vägledning.

Skandinaviskt dokument:

Engelskt dokument:

För dig med ramkontrakt

Om ditt projekt har ramkontrakt innebär det att projektet ska rapporteras varje år enligt en gemensam mall. De projekt som har ramkontrakt får instruktioner om årsredovisningen innan varje årsslut.

Hantera projekt

Projektportalen är till för dig som redan tilldelats medel från Nordiska ministerrådet. Här hanterar du ditt pågående projekt. Lösenord och användarnamn får du av Nordiska ministerrådets sekretariat.

Du kan läsa mer om projektportalen i vår manual. 

Skandinaviskt dokument:

Engelskt dokument:

Nordiska ministerrådets projektdatabas

I Nordiska ministerrådets projektdatabas kan du läsa om  de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter.