Om stöd från Nordiska ministerrådet

Det viktigaste kriteriet för att du ska kunna få medel beviljade från Nordiska ministerrådet är att projektet gagnar de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. Projektet ska ha en nordisk nytta och vara förankrat i den strategiska styrningen. De flesta projekt genomförs av förvaltningsorgan.

Varje år genomförs flera hundra projekt inom ramen för Nordiska ministerrådet. Den största delen av projekten genomförs av det vi kallar förvaltningsorgan, i huvudsak statliga institutioner och organisationer runt om i Norden, som administrerar projekt eller program på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Inom några få områden finansieras också projekt direkt från Nordiska ministerrådet genom utlysningar.

Pågående utlysningar hittar du här:

Vilkor

Nedan listas de generella villkor som krävs för att ett projekt ska få stöd av Nordiska ministerrådet. Ytterligare regler och krav kan ställas av de olika ministerråden.

Nordiska ministerrådets strategiska plattform

För det nordiska samarbetet finns visionen 2030 – Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region:

- Ett konkurrenskraftigt Norden. Tillsammans vill vi främja grön tillväxt i Norden baserat på kunskap, innovation, mobilitet och digital integrering.

- Ett grönt Norden. Tillsammans vill vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

- Ett socialt hållbart Norden. Tillsammans vill vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhållen region med gemensamma värderingar och ett stärkt kulturliv och välfärd.

Inom de olika ministerråden formuleras egna planer, strategier och program som uttrycker den politiska viljan. Utöver dem finns det tre tvärsektoriella strategier för hållbarhet, jämställdhet och barn och unga. I samband med ordförandeskapet disponerar ordförandeskapslandet den så kallade prioriteringsbudgeten. Det är därför naturligt att projekt som finansieras med nordiska medel kopplar an till ministerrådets vision, samarbetsprogram, ordförandeskapsprogram samt de tvärsektoriella strategierna.

Tre nordiska länder

Det viktigaste kriteriet för ett nordiskt projekt är att oavsett vem som administrerar eller genomför det så ska projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. Projekt kan också inkludera minst två av de nordiska länderna, Grönland, Åland och Färöarna samt ett icke nordiskt land.

 

Nordisk nytta

Den samnordiska nyttan ska tas tillvara i de projekt som finansieras med hjälp av den nordiska budgeten. Utgångspunkt för all nordisk verksamhet ska vara att den ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

- Den ska avse verksamhet som annars skulle ske i nationell regi, men där påtagliga positiva effekter uppnås genom gemensamma nordiska lösningar

- Den ska manifestera och utveckla nordisk samhörighet

- Den ska öka nordisk kompetens och konkurrenskraft

- Den ska stärka det nordiska inflytandet internationellt.

Projektprocess

Vår projektprocess är uppdelad i tre faser.

Uppstart

För att få projektmedel av de nordiska ministerråden måste du fylla i vår projektbeskrivelse och redovisa din budget.

Skandinaviska dokument

Engelska dokument

För flera sammanhängande projekt med en gemensam målsättning kan det vara aktuellt med ett program.

Status

Under projektet förväntas du återkomma med statusrapporter.

Du rapporterar genom projektportalen, se "Hantera projekt" nedan.

Avslut

När ditt projekt avslutas förväntas du återkomma med slutrapportering.

Du rapporterar genom projektportalen, se ”Hantera projekt” nedan.

Skandinaviska dokument

Engelska dokument

Årsredovisning - för organisationer på  ramavtal

Organisationer som har ramavtal med Nordiska ministerrådet ska årsrapportera. Projektets ansvarige person på NMRS kontaktar organisationen med instruktion innan årsslut.

Publikationer

Ska projektet ge ut en nordisk rapport eller publikation? Då har Nordiska ministerrådet en publiceringsstrategi och riktlinjer som ska följas:

Vägledning

Du kan läsa mer om samtliga steg i projektprocessen i vår vägledning.

Hantera projekt

I vår projektportal ska du som tilldelats medel från Nordiska ministerrådet hantera ditt pågående projekt. Lösenord och användarnamn får du av Nordiska ministerrådets sekretariat.

Här hittar du manualer till projektportalen:

Nordiska ministerrådets projektdatabas

I Nordiska ministerrådets projektdatabas kan du se de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter.