Så söker du stöd från Nordiska ministerrådet

Varje år genomförs flera hundra projekt inom ramen för Nordiska ministerrådet. För att du ska kunna få medel beviljade från Nordiska ministerrådet är det viktigt att projektet ger mervärde för de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.

Projekten spänner över en stor mängd olika områden men har alla gemensamt att de har nordisk nytta och är förankrade i Nordiska ministerrådets vision. Majoriteten av alla projekt genomförs av det vi kallar förvaltningsorgan, i huvudsak statliga verksamheter runt om i Norden, som administrerar projekt eller program på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Inom några få områden finansieras  projekt direkt från Nordiska ministerrådet genom utlysningar.

Alla projekt sker på bakgrund av politisk diskussion i ministerråden eller ämbetsmannakommittéerna. Beslut om tilldelning träffas av dem eller på bakgrund av ansökningsprogram och utlysningar. Här hittar du de aktuella möjligheter att söka projektmedel:

Observera att vi inte kan ta emot spontanansökningar.

Vilkor

Samtliga projekt som beviljas stöd behöver uppfylla Nordiska ministerrådets villkor. Nedan listas de generella villkoren som gäller alla projekt. Utöver det kan specifika krav tillkomma beroende på projekt och utlysning.

Knyta an till nordiska ministerrådets strategiska plattform

Projekt som finansieras med nordiska medel ska koppla an till ministerrådets vision, handlingsplan och budget. 

För det nordiska samarbetet finns vision 2030 – Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Det innebär att vi arbetar för: 

  • Ett konkurrenskraftigt Norden: Tillsammans vill vi främja grön tillväxt i Norden baserat på kunskap, innovation, mobilitet och digital integrering.
  • Ett grönt Norden: Tillsammans vill vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Ett socialt hållbart Norden: Tillsammans vill vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhållen region med gemensamma värderingar och ett stärkt kulturliv och välfärd.

Inom de olika ministerråden formuleras egna planer, strategier och program som uttrycker den politiska viljan. Utöver dem finns det tre tvärsektoriella strategier för hållbarhet, jämställdhet och barn och unga. 

 

Inkludera tre nordiska länder

För att få finansiering från Nordiska ministerrådet ska de nordiska länderna vara involverade i insatsen. Detta betyder, att minst tre av Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, Färöarna, Grönland eller Åland ska involveras i insatsen. En av dessa kan ersättas av ett eller flera länder utanför Norden. Med involvering menas deltagande i styrning eller genomförande av insatsen.

Bidra med nordisk nytta

Insatser ska bidra till nordisk nytta. En insats bidrar till nordisk nytta när:

  • det innebär ett mervärde att insatsen genomförs i samarbete mellan de nordiska länderna, och 
  • resultatet av insatsen kommer de nordiska länderna till godo.
Policy för tvärgående perspektiv

Projekt som finansieras med nordiska medel, ska förhålla sig till de tre tvärgående perspektiven: 

  • Hållbar utveckling 
  • Jämlikhet 
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv 

En framgångsrik integrering av de tre perspektiven är en förutsättning för att nå visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Integrationsarbetet är vårt gemensamma ansvar och vårt arbete påverkar livet för människor i Norden. Vi genomför initiativ som underlättar vardagen för befolkningen, vi sammanför nordiska aktörer och vi skapar kunskap och lösningar som stödjer utvecklingen i länderna. Därför är det viktigt att vi säkerställer att vårt arbete är hållbart, jämlikt, inkluderande, representativt och tillgängligt. Läs mer om detta här:

 

Projektprocess

För att underlätta projektets redovisning rapportering är vår projektprocess uppdelad i tre faser. Beroende på var i processen ditt projekt befinner sig, så kan du på följande sidor läsa mer om projektens tre faser och vilka dokument som behövs för att bli färdig med varje steg. Välj nu det alternativ som passar ditt projekt bäst:  

För dig med ramkontrakt

Om du har ramkontrakt ska du följa den mall som finns för kontraktsunderlag. Mallen innefattar insatsbeskrivning och budget. Insatser med ramkontrakt ska också rapporteras varje år enligt en gemensam mall för årsrapporter.

Hantera projekt

Projektportalen är till för dig som redan tilldelats medel från Nordiska ministerrådet. Här hanterar du ditt pågående projekt. Lösenord och användarnamn får du av Nordiska ministerrådets sekretariat.

Du kan läsa mer om projektportalen i vår manual. 

Skandinaviskt dokument:

Engelskt dokument:

Nordiska ministerrådets projektdatabas

I Nordiska ministerrådets projektdatabas kan du läsa om  de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter.