Avtal och lagstiftning

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Photographer
Norden.org
Det nordiska samarbetet har formaliserats genom en rad olika avtal som länderna har slutit med varandra. Följande avtal som är av central betydelse för det nordiska samarbetet tillhandahålls här i fulltextversioner. Här finner du också länkar till rättsdatabaser i de nordiska länderna.

Innan du läser dessa textversioner av de nordiska avtalen är det viktigt att du tar del av Nordiska ministerrådets friskrivning som gäller dessa texter.

Friskrivning

Observera att denna text inte är en officiell version av rättsakten och att texten enbart ska användas som dokumentationshjälpmedel. Texten har ingen rättslig verkan och ska inte användas för juridiska ändamål.

Nordiska ministerrådet tar inte ansvar för textens innehåll och reserverar sig för eventuella fel i texten. Den officiella versionen av texten finns hos utrikesdepartementet i det land där avtalet är deponerat.

Eventuella ändringar och rättelser av rättsakten har införts i texten. Nordiska ministerrådet garanterar dock inte att texten är aktuell vid alla tidpunkter.

_________________________

Helsingforsavtalet

Helsingforsavtalet – samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Avtalet undertecknades den 23 mars 1962 och trädde i kraft den 1 juli samma år. Den ursprungliga texten har reviderats genom överenskommelser som undertecknats den 13 februari 1971, den 11 mars 1974, den 15 juni 1983, den 6 maj 1985, den 21 augusti 1991, den 18 mars 1993 och den 29 september 1995. De senaste ändringarna trädde i kraft den 2 januari 1996.

Avtal om kulturellt samarbete

Avtalet om kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna av den 15 mars 1971 trädde i kraft den 1 januari 1972. Ändringsavtal har undertecknats den 13 juni 1983, den 6 maj 1985 och den 15 september 1989. Den senaste ändringen trädde i kraft den 1 juni 1990.

Överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad

Överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad undertecknades den 6 mars 1982 och trädde i kraft den 1 augusti 1983. Den ersätter en tidigare överenskommelse från den 22 maj 1954.

Den nordiska passkontrollöverenskommelsen

Överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, och Norge om upphävande av passkontrollen vid de internordiska gränserna av den 12 juli 1957, till vilken Island har anslutit sig den 24 september 1965, och som ändrats genom överenskommelsen av den 27 juli 1979, samt tilläggsöverenskommelsen av den 2 april 1973 och av den 18 september 2000. Överenskommelsen omfattar även Färöarna sedan den 1 januari 1961.

Språkkonventionen

Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land.

Avtal om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets sekretariat

Avtalet undertecknades den 13 maj 1987 och trädde i kraft den 13 oktober 1989. Den ursprungliga texten har ändrats den 29 oktober 2004 och ändringen trädde i kraft den 29 december 2005. Avtalet reglerar rättsställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets sekretariat.

Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Avtalet undertecknades den 9 december 1988 och trädde i kraft den 21 december 1989. Den ursprungliga texten har ändrats den 3 juli 2002, och trädde i kraft den 27 juli 2008. Avtalet reglerar rättsställningen för de samnordiska institutionerna och deras anställda.

Andra nordiska avtal och lagstiftning

I de nordiska länderna finns offentliga rättsdatabaser med nationell lagstiftning. Dessa databaser kan även innehålla information om internationella avtal.