Krav på personnummer och ID-handlingar ett problem för gränsgångare

De nationella kraven på personnummer och ID-handlingar ställer till svårigheter för personer som rör sig över gränserna. Det kan röra sig om konsumenter som inte kan köpa de varor de önskar på post, bank, alkoholbutik osv. i ett land där de inte är bosatta. Identifikation vid internethandel över gränserna är ett annat likartat problem.

Information

Serienummer
14-134
Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Övrigt
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

I vissa länder är det vanligt att personnummer används av privata företag för att identifiera kunder i avtalsrelationer, bland annat vid internethandel. Detta sker även i fall där det inte i författning ställs något krav på personnummer. Samtidigt är en privat avtalsparts egna krav på personnummer inte någon grund för folkbokföringsmyndigheter att utfärda personnummer till enskild. I sådana fall kan enskilda tvingas avstå från att köpa varor. En del leverantörer, t.ex. svenska SJ, har själva valt att godkänna ID-handlingar från de övriga nordiska länderna. Det underlättar resandet för nordiska resenärer med personliga biljetter.

Vilka handlingar som generellt ska accepteras som identitetshandlingar regleras i Sverige inte i författning. Endast på några få specifika områden regleras det vilka identitetshandlingar som godtas för att identiteten ska anses styrkt. I övrigt gäller som utgångspunkt att det är den som identitetshandlingen visas för, som avgör om den kan godtas som bevis för någons identitet. Inom vissa branscher finns emellertid en gemensam standard för vilka handlingar som godtas.

Vad gäller identitetsbeteckningar som kan tilldelas personer som tillfälligt vistas inom landets gränser har länderna olika system. Norge använder ett ”D-nummer”, Sverige ett ”samordningsnummer”, i Finland tilldelas en normal personbeteckning men enbart tillfällig adress registreras och Island använder sig av nationalt personnummer "kennitala". Mer information angående Island kan läsas på skra.is (Registers Island). 

Frågan om krav på personnummer har tagits upp i två rekommendationer från NR, rek. 11/2009 och 12/2009, där NR rekommenderar regeringarna att dels säkerställa koordineringen av nationella personregistersystem så att nordiska medborgare kan använda personnumret vid tillfällig vistelse i andra nordiska länder, dels utveckla ett system för identifikation vid internethandel. 

Vem berörs av problemet?

Alla nordiska medborgare som rör sig över gränserna.

Cause of issue

Erhvervsministeriet i Danmark har kommenterat i november 2020: 

"Hvis der er tale om en blokering undervejs i internethandlen, er det i strid med geoblockingforordningens regler, ifølge hvilken tjenestemodtagere ikke må diskrimineres på baggrund af nationalitet og hjemsted, dvs. købet ikke må betinges af fx samordningsnummer. Der er ifølge forordningen en salgspligt, men ikke en leveringspligt, dvs. en virksomhed er forpligtet til at sælge sine varer til personer fra andre EU-lande, men er ikke forpligtet til at levere varen uden for dens typiske leveringsområde."

Senast granskad av
Erhvervsmin. DK 17.11.2020 / Utrikesmin. FI 24.09.20 / Finansdept. NO 06.10.2022 / Finansdept. SE 06.10.2022 / GL 20.09.2019 / IS 08.11.2022 / AX 15.10.2020
Contact information