Personlig assistent vid flytt

Personer med funktionsnedsättning med personlig assistent har svårigheter att få med sin assistent vid flytt. Olika länder vill bedöma rätten till assistent nationellt och anställningsförhållandena för personliga assistenter skiljer sig mellan länderna.

Information

Serienummer
14-124
Berörda/drabbade länder
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Rätten till personlig assistent är knuten till det land där den enskilde personen bor. Länderna har olika villkor för att få en personlig assistent, omfattningen av assistans och hur sådan assistans organiseras. Nivån på och formerna för assistans beror i alla länder på hur personens behov bedöms. Det tas ställning till hur mycket stöd personen behöver med utgångspunkt i graden av funktionshinder och om personen bor på institution eller i eget hem.

Ländernas bestämmelser medför att den som behöver personlig assistans kan få problem på grund av avbrott i assistansen under tiden efter flytten. I de flesta fall innebär en flytt att assistansen även behöver utföras av nya assistenter. Reglerna för personlig assistans vid kortvariga resor är reglerade på olika sätt, och den möjligheten är även beroende av om assistenten är villig att följa med på resan samt de rådande anställningsförhållanden.

För Danmarks del gäller det att den som vistas lagligt i landet har rätt till personlig assistans, om man uppfyller de övriga kriterierna för att få hjälpen. Personer med funktionsnedsättning som uppehåller sig kortvarigt i utlandet (i upp till en månad) kan utan att ansöka hos kommunen ta sin assistent med under vissa kriterier. Därutöver kan det ansökas om att kommunen täcker utgifterna till extra omkostnader, som är knutna till det tillfälliga uppehållet, till exempel assistentens omkostnader till resa och uppehåll.

Grönländsk lagstiftning ger ingen möjlighet för förhandsgodkännande av till exempel en personlig assistent (støtteperson) vid flyttning till ett annat nordiskt land.

Gränshindret motsvaras av nr A3 i rapporten "Gränshinder i Norden på social- och arbetsmarknadsområdet" (Nord 2012:002).

Förslag till lösning

Det kunde, i de nationella lagstiftningarna, införas en möjlighet att ansöka om tidsbegränsad assistans inför flytt, eller en möjlighet till förhandsgodkännande före flytt. Detta gäller under förutsättning att det visar sig lämpligt vid en närmare analys av ekonomiska och administrativa konsekvenser.  En nordisk expertgrupp föreslog i rapporten Nord 2012:002 att denna fråga tas upp i samband med revideringen av den nuvarande nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Införandet av ett nordiskt samarbetsorgan för socialt bistånd och sociala tjänster har också diskuterats som ett möjligt lösningsförslag.

Arbetsgruppen om revision av den nordiska biståndskonventionen har avslutat sitt arbete och ärendet ligger hos EK-S.

Arbetsgruppen har föreslagit en precisering av artikel 9 (flytt till ett annat nordiskt land av personer med omfattande behov för hjälp) så att personkretsen utökas att gälla alla personer oberoende av ålder som har omfattande behov för stöd och hjälp. I den nuvarande artikeln gäller personkretsen personer som har behov av långvarig behandling och vård. Den föreslagna ändringen omfattar i större grad än tidigare personer som lever självständigt med hjälp av personliga assistenter. Lösningsmodellen är dock detsamma dvs att de ansvariga myndigheterna i kommunen man flyttar ut från och kommunen man flyttar till skall komma överens om hur kostnaderna fördelas.

Senast granskad av
Social og ældremin. DK 16.11.2022 / Social-och hälsovårdsmin. FI 07.10.2022 / Helse- og omsorgsdept. NO 04.10.2022 / Socialdepartementet SE 26.09.2022 / Socialministeriet FO 15.11.2019 / IS 21.11.2022 / AX 15.10.2020 / GL 12.11.2020
Contact information