Om Nordiska arbetsgruppen för matförvaltning och konsumentinformation (NMF)

Epler
Övergripande mål för NMF-gruppens projekt är att alla projekt ska utvärderas för att följa upp hur väl de uppfyllt handlingsprogrammets fyra strategiska principer och i vilket omfattning arbetet skett i samarbete med bransch- och konsumentorganisationer.

NMF-gruppen ansvarar för aktiviteter inom området regelverk, tillsyn/kontroll, märkning och konsumentinformation.  Gruppen verkar bland annat för att skapa en likvärdig kontroll i Norden och att utveckla kontrollmyndigheternas kompetens vilket stärker Nordens stämma i EU-samarbetet.

Gruppens projekt ska leda till att det nordiska ramprogrammets intentioner för 2013-2016 uppfylls. Genom sitt arbete ska gruppen bidra till att livsmedelsmyndigheterna i Norden arbetar effektivt, tidsenligt och harmoniserat. Gruppen ska fokusera på riskhantering och utveckling av en likvärdig tillsyn på livsmedelsområdet.

inom NMF-gruppens projekt ska det arbetas för att följa handlingsprogrammets fyra strategiska principer (se punkterna nedan) och man ska sträva efter att arbetet skett i samarbete med bransch- och konsumentorganisationer. När NMF-aktiviteter/projekt avslutas ska ett Faktablad skrivas. På faktabladet ska nordisk nytta tas in och resultat av utvärderingen av projektet. Faktabladet används bland annat som avrapportering till EK-Livs.  

  • Fokus på politiskt viktiga områden
  • Främja samarbete med näringslivet, konsumenter och myndigheter
  • Bruka resurserna på några få prioriterade områden
  • Sprida kunskap

NMF's sekretariat finns på Livsmedelsverket i Sverige

Ann-Christine Ekström, acla@slv.se

Telefon direkt: +46 18 17 57 94

Mobil: +46 709 24 55 44