Anne Berner (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
359
Person
Speaker role
Samarbejdsminister, Finland
Datum

Fru president! Bästa kolleger! Nordiskt samarbete har det senaste året genomgått en reformprocess som vi tagit till en ny nivå med våra ministerbeslut i år. En viktig målsättning är att vårt samarbete ska vara relevant och flexibelt i förhållande till de utmaningar våra länder möter. Budgeten innehåller en ny procedur som gör det möjligt för sektorerna att föreslå omfördelningar inom sina egna ramar under pågående budgetår. Om behov av sådan omfördelning uppkommer fortsätter kommunikationen med Nordiska rådet. Inför budgetberedningen 2018 diskuterar vi ökad flexibilitet också mellan sektorerna.

Ministerrådets budget har genomgått reduktioner de senaste tre åren. I år är den totala ramen oförändrad. Vi avsätter cirka 15 miljoner danska kronor till ett tvärgående samarbetsprogram om integrering av flyktingar och invandrare. Vi kan vinna mycket i våra respektive länder i Norden på att bygga och utväxla erfarenheter om integration. Integrationssatsningen finansieras genom att ta i bruk medel som befrias från fördröjningar i genomförandet, och en omprioritering i den internationella budgeten. Dessutom prioriterar alla relevanta sektorer i Nordiska ministerrådet arbetet med integration.

Intresset för Norden runt om i världen är stort. Därför fortsätter vi att prioritera profileringen och positioneringen av Norden i världen det kommande året. Det byggs vidare på erfarenheter från Nordic Cool insatsen i Washington 2013, via en kulturinsats vid Southbank Centre i London som ska stärka den nordiska kultursektorns samspel med omvärlden och profilera den utomlands. Dessutom lanseras det nya statsministerinitiativet om nordiska lösningar på globala utmaningar 2017. Initiativet syftar till att främja gemensamma nordiska lösningar för att tillmötesgå den internationella efterfrågan på innovativa samhällslösningar inom ramen för de områden där de nordiska länderna besitter spetskompetens. Fortsätter gör också Nordiska ministerrådet satsning för att bidra i kampen mot våldsbejakande extremism. Satsningen på demokrati, inkludering och säkerhet fortsätter.

Prioriteringsbudgeten som också omfattar ordförandeskapets projekt förs vidare nästa år. Norge tar över stafettpinnen från Finland och kommer inom ramen för prioriteringsbudgeten att satsa på grön omställning och konkurrenskraft i nordiska stadsregioner, bioekonomi, hälsa, integration, ett stärkt samarbete mellan de nordiska utrikespolitiska instituten och nordiskt energisamarbete. Dessutom förs de finländska och danska ordförandeskapens projekt vidare.

Det är glädjande att vi redan nu kan börja skörda frukterna av reformprocessen i Nordiska ministerrådet. Det nordiska samarbetet har blivit mer politiskt och relevant. De strategiska genomlysningarna är en bidragande faktor till detta. Genom dessa har man kunnat identifiera potentialen för nordiskt samarbete på olika områden inom ramen för ett 5-10 års perspektiv. Könberg-rapporten på hälsoområdet var den första genomlysningen som genomfördes i Nordiska ministerrådet. Det fortsätter att avsättas medel till uppföljningen i 2017 års budget. Uppföljningen av genomlysningen av arbetsmarknadsområdet som diskuterades här vid sessionen i går, liksom Olllila-rapporten på energiområdet som blir färdiga nästa år prioriteras också i 2017 års budget.

Låt mig avsluta med att tacka Nordiska rådet för ett konstruktivt fortlöpande samspel under året. Våra diskussioner om budgeten har resulterat i en överenskommelse om nästa års budget. Jag är också tacksam för att vi redan i går har kunnat påbörja dialogen mellan samarbetsministerrådet och Nordiska rådets presidium kring följande års prioriteringar. Den konstruktiva politiska dialogen kommer att fortsätta nästa år mellan det kommande årets rådspresident och Norges ordförandeskap i ministerrådet och därifrån kan vi bygga vidare. President, tack för ordet, och jag ser fram emot den debatt som följer.