258. Johanna Karimäki (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
258
Speaker role
Midtergruppen
Datum

Arvoisa presidentti! Ehdotus siitä, että Pohjoismaat tekisivät laajempaa yhteistyötä ja koordinointia metsäpolitiikassa EU:n suuntaan, on todellakin kannatettava, mutta metsien käytössä on syytä ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen reunaehdot. On totta, että Suomi on elänyt vuosia metsästä, ja Pohjolalle kaikissa maissa metsät ovat tärkeitä myös elinkeinon lähteenä, vientituotteina ja puutuotteina ja myös energiantuotannossa, mutta tässä tulevat kestävyyden rajat vastaan, jos hakkaamme liikaa metsää.

Hiilinielujen suojelu on yksi tärkeimpiä konsteja hillitä ilmastonmuutosta. Tästä kertoi meille juuri kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n hälyttävä raportti. Puusta on järkevää valmistaa kestäviä tuotteita, uusia innovatiivisia tuotteita, korvata fossiilisia raaka-aineita, mutta koko ajan on pidettävä kirkkaana mielessä se, että meidän täytyy hillitä liiallisia metsien hakkuita. Meidän täytyy varmistaa, että hiilinielut koko ajan kasvavat ja sitovat hiiltä ilmasta. WWF muistuttaa, että metsien kaataminen aiheuttaa viidesosan maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Tässä keskustelussa mainittu EU:n LULUCF-direktiivi on yksi keskeinen, tärkeä työkalu ilmastonsuojelussa, ja myös luonnon monimuotoisuus on huomioitava. Meillä on luonnon monimuotoisuuden heikkenemiskriisi, kuudes sukupuuttoaalto, menossa, ja moni uhanalainen eliö elää juuri vanhoissa metsissä, joten myös metsien suojelua on lisättävä. 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Jag välkomnar förslaget om utökat samarbete och bättre koordinering mellan de nordiska länderna i skogsbrukspolitiken gentemot EU, men vi bör beakta den biologiska mångfalden och de villkor som klimatförändringen ställer på användningen av skogen. Det är riktigt att Finland i åratal har levt på skogarna, och de är viktiga för alla länder i Norden som näringsgren, i form av exportprodukter, trävaror och energiproduktion, men vi kommer att nå gränserna för hållbarheten om vi avverkar för mycket skog.

Att skydda kolsänkorna är ett av de viktigaste sätten att bekämpa klimatförändringar. Det framgick nyligen av internationella klimatpanelen IPCC:s alarmerande rapport. Det är klokt att tillverka hållbara produkter av trä, nya innovativa produkter, ersätta fossila råvaror, men vi ska hela tiden ha klart för oss att vi måste motverka alltför stora skogsavverkningar. Vi måste se till att kolsänkorna växer hela tiden och att de binder koldioxid ur luften. WWF påpekar att skogsavverkningen står för en femtedel av utsläppen av växthusgaser globalt.

EU:s LULUCF-direktiv nämndes i debatten, och det är ett viktigt instrument för att skydda klimatet, men också den biologiska mångfalden bör beaktas. Vi upplever en kris med minskande biologisk mångfald, den sjätte massutrotningen, och eftersom många utrotningshotade organismer lever i gamla skogar måste vi öka skyddet av skogarna.