367. Kjell-Arne Ottosson (Huvudinlägg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
367
Speaker role
Utskottet för kunskap och kultur
Datum

Herr president! Frågan om att minska geoblockeringen mellan de nordiska ländernas publicservice-kanaler har diskuterats i utskottet för kunskap och kultur under en längre tid. På rekommendation av Nordiska rådet tog Nordiska ministerrådet fram en rapport om hur geoblockeringen kan minskas. I rapporten konstateras att länderna inte helt kommer att kunna avskaffa den. Det skulle helt enkelt bli för dyrt för de nordiska skattebetalarna att kompensera rättighetsinnehavarna för inkomstbortfallet. Men rapporten lade fram ett antal konkreta förslag på hur geoblockeringen i alla fall kan minskas.

Utskottet för kunskap och kultur inser att frågan om att göra publicservice-kanalers innehåll mer tillgängligt i hela Norden är komplicerad. Icke desto mindre anser utskottet att public services utmaningar ska mötas med mer nordiskt samarbete och mer tillgängligt material för medborgarna i Norden. Det är utskottets mening att avgörande för att de unga i dag ska få upp ögonen för att studera eller arbeta i ett annat nordiskt land är att de exponeras för nordiska språk och nordisk kultur. Det är de unga som ska driva det nordiska samarbetet vidare, och det är endast genom att vi kan intressera dem för detta samarbete som Vision 2030 om att Norden ska bli världens mest intregrerade och hållbara region kan bli verklighet.

Utskottet inser att det inte finns bara en enda lösning på denna utmaning. Ska man intressera unga för Norden, exempelvis genom att de tar del av nordisk tv, måste man arbeta brett med programutväxlingar, marknadsföring, paketering och nordiska avtalslicenser. Men som sägs i rapporten Nordisk tv över gränserna kommer inte större tillgänglighet av sig själv. Det kräver en insats både på politisk nivå och hos alla aktörer. Därför rekommenderar en majoritet i utskottet att de nordiska ländernas regeringar följer upp förslagen i rapporten med syfte att reducera geoblockeringen mellan de nordiska ländernas publicservice-kanaler. Utskottet är även medvetet om att ansträngningar har gjorts för att finna en lösning som möjliggör för den åländska befolkningen att ta del av det svenska SvT-Play. Även den finska regeringen har varit engagerad i saken. Utskottet rekommenderar därför att den svenska och den finska regeringen ökar sina ansträngningar för att finna en lösning på saken.

Jag är själv lärare i det civila och noterar att kunskapen i grannspråken i Norge och Sverige är betydligt sämre i dag än för bara några få år sedan. Det beror till stor del på att vi inte längre ser på varandras tv-kanaler. Vi såg på norsk barn-tv, för den var mycket bättre. Norrmännen såg på svensk barn-tv, för den var mycket bättre. Vilken som svar bäst vet jag inte, men vi lärde oss varandras språk.