Katri Kulmuni (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
220
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Ordförande! Arvoisa yleisö! Liittyen tähän selontekoon pohjoismaisesta terveysalan yhteistyöstä tein taannoin myös kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvostolle liittyen yhteen Könbergin raportin suositukseen, ehdotukseen 7 potilasliikkuvuudesta Pohjoismaissa. Tavoitteena oli tietenkin arvioida, minkälaisia vaikutuksia äskettäin hyväksytyn EU:n potilasdirektiivin täytäntöönpanolla on potilaille Pohjoismaissa, ja edelleen pyrkiä laajentamaan potilaiden oikeuksia saada hoitoa myös toisessa Pohjoismaassa.

Sain aivan asiallisen vastauksen, ja ehkä tässäkin selonteossa kuitenkin nousee esiin se, että kaikkia asioita ei ehkä ihan samalla lailla painoteta. Nimittäin kunnianhimon taso liittyen ehkä ennen kaikkea tähän rajat ylittävään pohjoismaiseen terveydenhuoltoon ei ole mielestäni kovinkaan suuri, ja tämä on erittäin iso kysymys etenkin pohjoisessa Skandinaviassa Suomen, Ruotsin ja Norjan rajaseuduilla – oletan myös, että aivan samalla lailla Ruotsin ja Norjan rajaseuduilla kuin se on Suomessa. Nimittäin olisi ainoastaan järkevää se, että ihmiset, jotka asuvat rajan pinnassa, voisivat hakea sosiaali- ja terveyspalveluita lähimmästä yksiköstä, jos se joskus sattuukin olemaan kansallisesti rajan toisella puolella. Pohjoisessa kuitenkin välimatkat ovat pitkiä, ja tämä olisi kyllä erittäin tärkeää. Sikäli toivon, että jatkossakin, kun Könbergin raportin asioita eteenpäin viedään, myös nämä rajat ylittävät näkökulmat olisivat vahvasti esillä.

Skandinavisk oversættelse

Ordförande! Ärade publik! När det gäller redogörelsen om nordiskt hälsosamarbete gjorde jag nyligen också ett skriftligt spörsmål till ministerrådet för social- och hälsopolitik om en rekommendation i Könberg-rapporten, förslag nr 7 om patientrörlighet i Norden. Avsikten var naturligtvis att bedöma hur implementeringen av det nyligen antagna EU-patientdirektivet påverkar patienter i Norden och sträva efter att ytterligare utvidga patienternas rätt att få vård i ett annat nordiskt land. 

Jag fick ett helt sakligt svar, men kanske det framgår av denna redogörelse att alla frågor inte betonas på riktigt samma sätt. Som jag ser det är ambitionsnivån i fråga om den gränsövergripande nordiska hälsovården nämligen inte speciellt hög, och det är en mycket stor fråga framför allt i norra Skandinavien i gränstrakten mellan Finland, Sverige och Norge – jag utgår ifrån att det gäller gränstrakterna i Sverige och Norge lika mycket som Finland. Det vore enbart vettigt om människor som bor vid gränsen kunde få social- och hälsovårdstjänster på den närmaste enheten, även om den någon gång råkade ligga på andra sidan gränsen. Avstånden är stora i norr och det här vore mycket viktigt. Därför hoppas jag att dessa gränsövergripande perspektiv också framöver är väl representerade då vi går vidare med frågorna i Könberg-rapporten.