Content

09.09.19 | News

Felles nordisk innsats mot korrupsjon og hvitvasking

Korrupsjon og hvitvasking hemmer den økonomiske utviklingen, øker ulikhetene i samfunnet, hindrer fri konkurranse og undergraver demokratiet. Den ødelegger for menneskers mulighet til å få tjenester på like vilkår og gjør alvorlig skade på samfunnsøkonomien. De nordiske justisministre ø...

14.06.18 | News

Dagfinn Høybråten leder norsk sanningskommission om samer och kväner

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten har fått i uppdrag att leda en sanningskomission som ska undersöka vilka oförrätter som samerna och kvänerna har utsatts för i Norge.

26.03.20 | Information

Om nordisk samarbeid om justitsspørsmål

I justissektoren samarbeider de nordiske justisministrene om felles utfordringer for nordisk integrasjon, sosial holdbarhet og den frie mobiliteten i Norden. Det handler blant annet om grenseoverskridende kriminalitet, grensehinder mellom de nordiske landene og vern av rettssikkerheten ...