The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Om Nordisk Arbejdsgruppe for Ernæring, Mad og Toksikologi (NKMT)

Frugt og grønt
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Arbejdsgruppens ansvarsområde omfatter aktiviteter indenfor kost og ernæring, madkultur- og kvalitet samt risikovurderinger knyttet til kemi og toksikologi.

Arbejdsgruppens ansvarsområde omfatter aktiviteter indenfor kost og ernæring, madkultur- og kvalitet samt risikovurderinger knyttet til kemi og toksikologi.

Arbejdsgruppen er én af tre arbejdsgrupper under Embedsmandskomitéen for Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (EK-FJLS) – Levnedsmiddelsektoren.

Gruppen vægter projekter af relevans for både ernæring og toksikologi. Der fokuseres på, at de projekter arbejdsgruppen igangsætter tilfører merværdi til eksisterende nationale projekter.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i Samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug samt formandskabsprogrammerne for de enkelte år. Med samarbejdsprogrammet udvikles og styrkes det nordiske samarbejde om fiskeri og akvakultur, landbrug, fødevarer og skovbrug. Samtidigt bidrager det nordiske samarbejde til at løse mange af de vigtige globale udfordringer som verdens lande er enedes om at prioritere i Agenda 2030 og de globale bæredygtige udviklingsmål. Samarbejdsprogram og formandskabsprogrammer udgør tilsammen handlingsprogrammet for samarbejde.

Gruppens aktiviteter ligger i naturlig forlængelse af målsætningen i strategien for en bæredygtig udvikling i Norden, og strategiens sigtelinje frem mod 2025 og er den overordnede tværsektorielle ramme for arbejdet med bæredygtig udvikling i Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd vil i alt deres arbejde forsøge at medtænke Bæredygtig Udvikling.

Jord/fjord til bord perspektivet er centralt for gruppens arbejde, hvorfor der samarbejdes med andre berørte arbejdsgrupper og organer under Embedsmandskomitéen for Fiskeri og Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (EK-FJLS) samt andre relevante sektorer i nordiske regi.

Det er samtidig vigtigt, at gruppen arbejder tæt sammen med private interessenter i Norden (erhverv og forbruger).

Den Nordiske Handlingsplan for kost og motion

Levnedsmiddelsektoren har i samarbejde med Social- og Helsesektoren udarbejdet Den Nordiske Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet. Handlingsplanen understøtter de enkelte nordiske landes indsatser for at fremme sunde kostvaner og fysisk aktivitet.

Handlingsplanen opstiller en række fælles nordiske målsætninger for befolkningens kost- og livsstilsvaner samt for forekomsten af overvægt og social ulighed.

[LINK: Handlingsplanen kort version]

Mandat 2017-2020

Nordisk arbejdsgruppe for ernæring, mad og toksikologi (NKMT)

1. Arbejdsgruppens ansvarsområde dækker aktiviteter indenfor ernæring, mad og toksikologi.

Arbejdsgruppens aktiviteter skal bidrage til EK-FJLS (livsmedel) gennemføring af MR-FJLS samarbejdsprogram 2017-2020, og planlagte aktiviteter og projekter skal ligge indenfor rammen for fastsatte prioriteringer 2017-2020, samt gældende formandskabsprogram. Derudover skal gruppen følge andre overordnede dokumenter og/eller styringssignaler fra MR-FJLS og EK-FJLS (livsmedel).

Jord/fjord til bord perspektivet og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 2030 (herunder særligt fokus på forbedret ernæring, et sundt liv for alle og bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug) skal være førende for gruppens arbejde, og der må derfor etableres et samarbejde med andre berørte arbejdsgrupper og organer under EK-FJLS samt andre relevante sektorer i det nordiske samarbejde, når det er relevant. Det er yderligere vigtigt med et samspil med erhverv, forbrugere og interesseorganisationer.

Arbejdet i gruppen skal være til nytte for landene og støtte op om landenes prioriteringer.

2. Arbejdsgruppen skal indenfor sit ansvarsområde holde overblik over situationen i Norden, tage initiativ til samarbejde og udarbejde forslag til mål og aktiviteter for at rammeprogrammets og andre styrende dokumenters politiske intentioner opfyldes. Arbejdsgruppen skal i planperioden bistå EK-FJLS (livsmedel) med opfølgning af ministerrådets deklarationer.

Arbejdsgruppen skal i perioden have ansvar for opfølgning på de Nordiske Næringsstof Rekommandationer (NNR) og bistå EK-FJLS (livsmedel) med opfølgningen på Nordisk Ministerråds handlingsplan for mad og motion, "Nordic Action Plan on better health and quality of life through diet and physical activity", der blev vedtaget i 2006, og i tilknytning hertil mulighederne for en fællesnordisk monitorering af visioner i denne handlingsplan. Derudover skal der være særlig fokus på risiko-nytte og helhedsvurderinger af fødevarer og fødevareforbrug.

Arbejdsgruppen skal i øvrigt bidrage til at styrelserne i Norden arbejder effektivt, rettidigt og harmoniseret, og kan planlægge og/ eller gennemføre en aktivitet indenfor områderne madkvalitet, madkultur og madkundskab, herunder økologiens betydning for ernæring og toksikologi.

3. Arbejdsgruppen kan, hvis det er relevant, foreslå konkrete aktiviteter overfor Nordic Innovation og NordForsk.

4. Medlemmene skal følge den internationale udvikling på sine respektive områder og gruppen skal komme med forslag som kan bidrage til at fremme fælles vurderinger og interesser i internationale processer og fora, regionalt og globalt. Der skal lægges særlig vægt på at forstærke det nordiske EU-samarbejde og synliggøre det nordiske samarbejde i EU-sammenhænge.

5. Arbejdsgruppen skal indenfor sit ansvarsområde vurdere muligheden for at initiere netværk på relevante områder sådan at de fungerer som effektive mødesteder og medvirker til gensidig informations- og erfaringsudveksling, når der er behov for det.

6. Dette mandat gælder til den 31. december 2020.