The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Mandat for den nordiske arbejdsgruppe for kemikalier, miljø og sundhed

Her kan du lese mandatet for den nordiske arbejdsgruppe for kemikalier, miljø og sundhed.

1. Målsætning for arbejdet i arbejdsgruppen 

Den overordnede målsætning for den nordiske arbejdsgruppe for kemikalier, miljø og sundhed er, at bidrage til at negative sundheds- og miljøeffekter af kemikalier i produkter, udslip og affald minimeres.
 
Gruppen skal indenfor sit arbejdsfelt bidrage til opfyldelsen af de relevante globale bæredygtighedsmål i Agenda 2030.

2. Arbejdsopgaver

Arbejdsgruppen skal bidrage til gennemførelsen af Det nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima for 2019-2024. Gruppen har dog et særligt ansvar for kapitel 4. om kemikalier, miljø og sundhed og afsnit 2.2 om ressource-effektive og giftfrie kredsløb. Gruppen skal også støtte op omkring andre sektorer og samarbejdsprogrammer, hvor det er aktuelt og forankret i EK-MK.
 
Gruppens skal arbejde med spørgsmål som er relevante, politisk prioriterede og aktuelle.
 
Gruppens projektarbejde skal følge Nordisk Ministerråds retningslinjer og mål.
 
Gruppen skal bidrage til international udvikling indenfor sit felt/ansvarsområde, inklusive EU, regionalt og globalt.

3. Samarbejde med andre arbejdsgrupper og sektorer

Gruppen skal særligt prioritere at søge synergier og samordne sig med miljø- og klimasektorens andre arbejdsgrupper.
 
Gruppen skal arbejde tværsektorielt for integrering af miljø- klimahensyn i andre sektorer og dér, hvor man kan opnå strategiske synergieffekter. Dette gælder også samarbejdet med forskningsmiljøer, næringslivet og det civile samfund.

4. Sammensætning af arbejdsgruppen

Landene udpeger medlemmer til arbejdsgruppen. Medlemmerne skal repræsentere nationale synspunkter og sikre national forankring for arbejdsgruppens virksomhed. Sekretariat for Nordisk Ministerråd deltager med jævne mellemrum i arbejdsgruppens møder som observatør.
 
Ordførendeskabet roterer. Ordførende vælges for 2 år og kan forlænges med yderligere 2 år. Ordførererne, koordinatorerne og arbejdsgruppemedlemmerne har individuelle roller og ansvar. Gruppen kan oprette undergrupper, som forudgående skal godkendes af EK-MK.

5. Gruppens sekretariatsfunktion

Gruppens sekretariatsfunktion forvaltes af en national myndighed, som agerer som forvaltningsorgan for sekretariatet, i et af de nordiske lande. Gruppen har mindst en fast koordinator. Forvaltningsorganet kan vælge at fordele koordinators arbejde mellem flere forskellige medarbejdere.

6. Informationspredning og kommunikation

Gruppen skal arbejde ud fra Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi og afsnit 7.5 i samarbejdsprogrammet. Gruppens projekter skal operere med klare kommunikationsplaner og målgrupper, som defineres i projektudviklingsfasen.
 
Gruppens projektresultater skal synliggøres gennem målrettet kommunikation med bedst egnede kommunikationsstrategier og –medier. Rapportenerne udgives på engelsk, når dette måtte være relevant.

7.  Rapportering og budget

Gruppen skal udarbejde arbejdsprogrammer for efterfølgende år, inkl. budget for projektvirksomheden og sekretariatsomkostningerne. Gruppen skal årligt levere en rapportering inkl. regnskab for det foregående års projekt- og sekretariatsvirksomhed.
 
I både arbejdsprogrammerne og årsrapporterne skal gruppen gøre rede for samarbejdet med sektorens øvrige arbejdsgrupper, og hvilken merværdi dette arbejde bidrager med.
 
Mulige undergruppers virksomhed skal ligeledes indgå i arbejdsprogram og årsrapporter.
Arbejdsprogram og årsrapporter skal godkendes af EK-MK.
 
Arbejdsgruppernes projektbudget skal betales trinvis i overensstemmelse med Nordiske Ministerråds retningslinjer.
 
Omkostningerne for medlemmers arbejde og deltagelse i arbejdsgruppemøder dækkes af landene. 

8. Mandatperiod

Dette mandat gælder fra 1. januar 2019 til den 31. december 2024.
 
Mandatet er godkendt af EK-MK. EK-MK kan ændre mandatet under perioden. Arbejdsgruppen har ret til at foreslå ændringer til EK-MK.
 

Contact information