267. Norunn Tveiten Benestad (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
267
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Date

Takk for ordet, president, og takk til ministeren for presentasjonen av Ministerrådets forslag om den nordiske finansieringen av samarbeidsorganene.

På vegne av utvalget vil jeg også takke for den dialogen som har vært mellom utvalget og Ministerrådet i saken. Dette er en sak som har vært behandlet i flere runder i utvalget, og vi er veldig glad for at Ministerrådet nå har kommet fram til en kompromissløsning som ser ut til å kunne aksepteres av alle de berørte parter, både av vertsuniversitetene og samarbeidsorganene.

Utvalget har vært i kontakt med både samarbeidsorganene og vertsuniversitetene i prosessen. De har gitt sitt syn på saken, og de har kommet med viktige innspill som vi i utvalget stiller oss bak, og som vi også oppfordrer Ministerrådet til å merke seg. Det gjelder det framtidige finansieringsinstrumentet som NordForsk får i oppdrag å etablere, som bør utformes i nært samarbeid med samarbeidsorganene. Videre må det foreslåtte finansieringsinstrumentet evalueres etter en viss tid.

Den delen av forslaget som sier at de nordiske midlene ikke kan anvendes til basisfinansiering, bør klargjøres. Dersom dette også skulle omfatte finansiering av gjesteforskere og postdokstillinger, kan det være problematisk.

Når det gjelder NIAS, står Nordisk ministerråd i dag for 80 pst. av finansieringen. Universitetet i København skriver selv at de har planer om å koble NIAS og universitetet tettere sammen. Vi vet at disse prosessene tar tid, så vi mener man må ta hensyn til det i utformingen av rammeavtaler og finansieringsinstrument.

Så er utvalget også opptatt av at det tydeliggjøres hvordan man sikrer finansieringen og driften av forskningsinfrastrukturen som samarbeidsorganene ivaretar, i form av databaser, biblioteker osv.

Evalueringen har vist at samtlige institutter bidrar til nordisk nytte, og at en dårligere nordisk finansiering risikerer å svekke den nordiske nytten, og at det nordiske fokuset kan minske eller forsvinne.

Den forrige ambassadøren Peter Stenlund foreslo i sin rapport om de nordiske samarbeidsorganene at Nordisk ministerråd bør overveie hvordan en dialog med Nordisk råd om hele det forskningspolitiske samarbeidet kan utvikles. Det var også Nordisk ministerråds egen forskningspolitiske redegjørelse opptatt av, da den ble presentert i Nordisk råds sesjon i 2017. Det er en dialog som vi i utvalget ser fram til å delta i.

Avslutningsvis anbefaler utvalget at Nordisk råd foreslår for Nordisk ministerråd å gjennomføre ministerrådsforslaget om samarbeidsorganenes finansiering, men også å ta hensyn til de synspunkter som utvalget har framført her. For ordens skyld orienterer jeg også om at Den konservative gruppen støtter dette forslaget.