The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Rapport: Frikoppla miljösamarbetet i Östersjön från Rysslandssanktioner

06.03.18 | News
Christina Gestrin
Photographer
Anna Jungner-Nordgren
Miljösamarbetet i Östersjöregionen borde undantas från EU:s sanktioner mot Ryssland. Det föreslår förra finländska riksdagsledamoten Christina Gestrin i en rapport som ges ut av Nordiska rådet. Gestrin säger att miljösamarbetet hotas om sanktionerna fortsätter på samma sätt som i dag.

Under de senaste decennierna har miljösamarbetet kring Östersjön varit mycket framgångsrikt. Nya miljöprojekt har startats upp, bland annat med hjälp av Nordiska investeringsbanken NIB och Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO, och det syns i konkreta resultat och bättre havsmiljö.

Men 2014 vände utvecklingen. Ryssland annekterade Krimhalvön och som en följd av det införde EU sanktioner mot Ryssland. Det innebar slutet på nya ryska miljöprojekt med västeuropeisk finansiering och experthjälp. Det oroar de 23 Östersjöexperter som Gestrin har intervjuat i sitt arbete med rapporten.

- Erfarenheterna visar att inga nya miljöprojekt påbörjas i Ryssland utan internationell medverkan och sakkunskap. Det ryska intresset för nya miljösatsningar minskar avsevärt om de internationella kontakterna bryts, säger Gestrin, som i lång tid har arbetat med Östersjöfrågor i flera olika instanser.

"Miljösamarbete gagnar hela regionen"

I sin rapport förslår Christina Gestrin att EU-länderna kring Östersjön ska försöka få EU att omtolka sanktionerna så att miljösamarbeten undantas. Gestrin vill att de europeiska och nordiska finansieringsinstituten återigen ska få möjlighet att investera i nya miljöprojekt i Ryssland.

- Miljösamarbetet gagnar hela Östersjöregionen. Ett fortsatt samarbete mellan EU och Ryssland för att lösa gränsöverskridande miljöproblem måste kunna fortsätta trots politiskt svåra tider. Politiska beslut som förhindrar europeisk och nordisk planering och medfinansiering av miljöprojekt i Ryssland ökar säkerhetsrisken för befolkningen och miljön i hela Östersjöregionen, säger Gestrin.

Konkreta förslag

Utgående från expertintervjuerna kommer Christina Gestrin i rapporten med sex konkreta slutsatser om vad som nu borde göras. Förutom att frikoppla miljösamarbetet från Rysslandsanktionerna vill Gestrin bland annat ha en gemensam handlingsplan för att tackla klimatförändringens effekter på Östersjön.

Lars Tysklind, ordförande för Nordiska rådets hållbarhetsutskott, konstaterar att rapporten visar hur värdefullt miljösamarbetet med Ryssland har varit och hur viktig roll de nordiska finansieringsinstituten har spelat. Men många problem är ännu olösta och därför är det viktigt att försöka hitta en lösning så att samarbetet kan fortsätta, säger Tysklind.

Havet och havsmiljön är ett prioriterat område i Nordiska rådet i år under Norges presidentskap. Havet är också temat för den temasession som rådet håller i Akureyri, Island, den 10 april.  

Fredligt samarbete

Gestrin betonar att miljösamarbetet i Östersjön alltid har förts i fredliga tecken, en utveckling hon också önskar för framtiden, och därför har rapporten fått rubriken Miljösamarbetet i Östersjöregionen – ett exempel på fredlig dialog. Rapporten offentliggjordes den 6 mars, samma dag som Helsingforskommissionen för skyddet av Östersjön HELCOM höll ett ministermöte i Bryssel, där man bland annat ska utvärdera hur aktionsplanen för Östersjön (BSAP) framskrider.

Christina Gestrin är tidigare mångårig riksdagsledamot för Svenska folkpartiet i Finland. Hon har också varit medlem i Nordiska rådet, ordförande för rådets miljöutskott samt observatör i HELCOM och ordförande för Parlamentariska Östersjökonferensen BSPC. I dag jobbar hon som utredare på Nylands förbund i Finland.

Christina Gestrins rapport ges ut av Nordiska rådet. Slutsatserna i rapporten är författarens egna och delas inte nödvändigtvis av Nordiska rådet.