The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Nordisk fagkonferanse om havforvaltning og klimaendringer

18.10.22 | Event
Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Hvordan kan erfaringene fra Østersjøen motivere bedre samarbeid om miljø og bærekraft i Skagerrak?

Information

Dates
18.10.2022
Time
09:00 AM - 03:30 PM
Location

Miljødirektoratet
Grensesvingen 7, Helsfyr
Oslo
Norway

Type
Konferanse

Nordisk ministerråd har som visjon at Norden skal være verdens mest bærekraftige og intergrerte region innen 2030. Det nordiske visjonsprosjektet Havforvaltning og klima inviterer forskere, forvaltere og interesseorganisasjoner fra hele Norden for å få mer kunnskap om og drøfte hva klimaendringer betyr for miljø, sjømatproduksjon og annen næringsvirksomhet i våre hav- og kystområder og hvilke konsekvenser dette bør ha for framtidig forvaltning.

Konferansen markerer oppstart av Visjonsprosjektet Havforvaltning og klima under Nordisk ministerråd som vil gå fram til utgangen av 2024. Det overordnete målet for visjonsprosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlag og samarbeid om hvordan klimaendringene og havforsuring i nordiske havområder kan innarbeides i en helhetlig, bærekraftig og økosystembasert forvaltning. Norge har i 2022 formannskapet i Nordisk ministerråd.

Program

DEL I Velkommen til konferansen
09:00-09:30

- Innlegg fra politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet,

- Norge Skagerrak, et økosystem i endring – et historisk perspektiv
v. Bjørn Strandli, tidligere nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark, Norge

Del II Situasjonsbeskrivelse – hvordan står det til i nordiske havområder og hvordan påvirkes de?
09:30-11:00

- Klimaendringer i nordiske havområder
V. Geir Ottersen, Havforskningsinstituttet, Norge

- Miljøtilstand og påvirkning i et klimaperspektiv
tbc

Kaffepause

Østersjøen – erfaringsoverføring til Skagerrak
V. HELCOM (tbc)

Spørsmål og kommentarer

Del III Naturbaserte løsninger og restaurering av marint biomangfold
11:00-12:10

- Marine karbonlager, effekten av nettverk av marine bevaringsområder
V. Havforskningsinstituttet (tbc)

- Restaurering av marine økosystem - EU-prosjektet CLIMAREST
V. Ida Beathe Øverjordet, SINTEF

- Ocean Nullfiske i Kattegat
Tbc

- Restaurering av danske stenrev
V. DTU Aqua (tbc)

- Hummerreservater
V. Even Moland, Havforskningsinstituttet

Spørsmål og kommentarer 

Lunsj

Del IV Grønn omstilling og arealbruk
13:00-14:00
 

- Mulige omstillinger i sjømatproduksjonen under nye klimabetingelser
tbc

- Havvind og sameksistens
V. Havs- och vattenmyndigheten (tbc)

- Øresundeksempelet
tbc

Spørsmål og kommentarer

Kaffepause

Del V Panelsamtale og avslutning
14:25-15:25

- Panelsamtale: Hva bør forvaltningen gjøre?

Avslutning

 

Konferansen vil også bli strømmet på nett, for dem som ikke har anledning til å delta fysisk.