The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Utvalgsforslag om å redegjøre for hvordan urfolks rettigheter blir ivaretatt ved gruvedrift i områder der urfolk bor