424. Jouni Ovaska (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
424
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Herr president, arvoisa presidentti! Ehdotus päätökseksi, jonka puheenjohtajisto esittelee mietinnössä, on kehittynyt alkuperäisestä ehdotuksesta. Alun perin keskiryhmä ehdotti, että Pohjoismaiden neuvosto suosittelee Pohjoismaiden hallituksille, että ne käynnistävät neuvottelut sopimusten tulkintaa koskevien yhtenäisten lakisäädösten käyttöönotosta pohjoismaisessa oikeudessa. Asiaa valmisteltiin puheenjohtajistossa, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että luodaan lisää selkeyttä asiaan ennen kuin aletaan ehdottamaan suuria muutoksia neuvotteluissa. Tämä johtuu kolmesta syystä.

Ensinnäkin, pohjoismaisen sopimusoikeuden säädösten tarkistaminen ei ole prioriteetti emeritusprofessori Backerin erinomaisessa raportissa, jonka nimi on ”Vahvempaa pohjoismaista oikeusyhteistyötä”. Tämä raportti on vuodelta 2018.

Toiseksi, Backerin raportissa kävi ilmi, että juristien keskuudessa on erilaisia käsityksiä siitä, tarvitaanko pohjoismaisen sopimusoikeuden säädösten tarkistamista ylipäätään.

Kolmanneksi, puheenjohtajiston käsitys on, että Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöllä ei ole tarpeeksi resursseja suositella tiettyjä oikeudellisia erityisaloja, koska pohjoismainen lakiyhteistyö on laaja ja monimutkainen aihealue.

Puheenjohtajisto ei kuitenkaan halua lopettaa asian käsittelyä, koska puheenjohtajiston mukaan pohjoismaisen oikeudellisen yhteistyön vahvistaminen on kiinteä osa Pohjolan kehittämistä maailman integroituneimmaksi alueeksi. Tästä syystä puheenjohtajisto ehdottaakin, että kysymystä pohditaan syvemmin ulkopuolisen juridisen asiantuntijan kanssa, mutta myös suhteessa pohjoismaisen oikeudellisen yhteistyön muihin osa-alueisiin liittyen. Tarkoituksena on, kuten sanottu, luoda lisää selkeyttä.

Selkeyttä tarvitaan juuri siihen, mitkä ovat niitä ajankohtaisimpia oikeudellisia aloja, joissa tiiviimmällä pohjoismaisella yhteistyöllä saadaan lisää arvoa, tämä myös suhteessa Backerin raporttiin liittyen.

Selkeyttä tarvitaan myös siihen, kuinka Pohjoismaiden neuvosto voisi edetä sen suhteen, mitä tarkkaan ottaen hallituksille suositellaan liittyen pohjoismaiseen lakiyhteistyöhön. Ulkopuolisen juridisen asiantuntemuksen käyttö voisi olla apuna myös tämän asian valmistelussa.

Puheenjohtajisto ehdottaa täten, että Pohjoismaiden neuvosto hyväksyy mietinnön.

 

Skandinavisk översättning

Herr president, ärade president! Förslaget till beslut som presidiet lägger fram i sitt betänkande har utvecklats jämfört med det ursprungliga förslaget. Ursprungligen föreslog mittengruppen att Nordiska rådet skulle rekommendera de nordiska regeringarna att inleda förhandlingar om införandet av gemensamma lagregler om avtalstolkning i nordisk rätt. Frågan bereddes av presidiet, som kom fram till att det behövs större klarhet i frågan innan man kan föreslå stora ändringar vid förhandlingarna. Detta beror på tre orsaker.

För det första är en justering av lagreglerna i den nordiska avtalsrätten ingen prioritering i professor emeritus Backers utmärkta rapport som bär namnet ”Styrket nordisk lovsamarbeid”. Rapporten är från 2018.

För det andra visade Backer-rapporten att det finns olika uppfattningar bland jurister om huruvida lagreglerna i den nordiska avtalsrätten överhuvudtaget behöver justeras.

För det tredje anser presidiet att Nordiska rådets sekretariat inte har resurser att rekommendera vissa juridiska specialområden, eftersom det nordiska lagstiftningssamarbetet är ett omfattande och komplicerat tema.

Presidiet vill dock inte avsluta behandlingen av ärendet, eftersom presidiet anser att ett stärkt nordiskt lagstiftningssamarbete är en integrerad del av utvecklingen av Norden till världens mest integrerade region. Därför föreslår presidiet att frågan ska diskuteras mer ingående med en utomstående juridisk expert, men också i förhållande till andra delområden av det nordiska lagstiftningssamarbetet. Avsikten är som sagt att skapa större klarhet.

Det behövs klarhet i vilka som är de aktuella områden där ett närmare nordiskt samarbete kan ge ett mervärde, detta också med avseende på Backer-rapporten.

Det behövs också klarhet i exakt vad Nordiska rådet kan rekommendera regeringarna gällande det nordiska lagstiftningssamarbetet. Att använda utomstående juridisk expertis kunde också underlätta beredningen av detta ärende.

Presidiet föreslår således att Nordiska rådet godkänner detta betänkande.