424. Jouni Ovaska (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
424
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Herr president, arvoisa presidentti! Ehdotus päätökseksi, jonka puheenjohtajisto esittelee mietinnössä, on kehittynyt alkuperäisestä ehdotuksesta. Alun perin keskiryhmä ehdotti, että Pohjoismaiden neuvosto suosittelee Pohjoismaiden hallituksille, että ne käynnistävät neuvottelut sopimusten tulkintaa koskevien yhtenäisten lakisäädösten käyttöönotosta pohjoismaisessa oikeudessa. Asiaa valmisteltiin puheenjohtajistossa, jossa tultiin siihen johtopäätökseen, että luodaan lisää selkeyttä asiaan ennen kuin aletaan ehdottamaan suuria muutoksia neuvotteluissa. Tämä johtuu kolmesta syystä.

Ensinnäkin, pohjoismaisen sopimusoikeuden säädösten tarkistaminen ei ole prioriteetti emeritusprofessori Backerin erinomaisessa raportissa, jonka nimi on ”Vahvempaa pohjoismaista oikeusyhteistyötä”. Tämä raportti on vuodelta 2018.

Toiseksi, Backerin raportissa kävi ilmi, että juristien keskuudessa on erilaisia käsityksiä siitä, tarvitaanko pohjoismaisen sopimusoikeuden säädösten tarkistamista ylipäätään.

Kolmanneksi, puheenjohtajiston käsitys on, että Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöllä ei ole tarpeeksi resursseja suositella tiettyjä oikeudellisia erityisaloja, koska pohjoismainen lakiyhteistyö on laaja ja monimutkainen aihealue.

Puheenjohtajisto ei kuitenkaan halua lopettaa asian käsittelyä, koska puheenjohtajiston mukaan pohjoismaisen oikeudellisen yhteistyön vahvistaminen on kiinteä osa Pohjolan kehittämistä maailman integroituneimmaksi alueeksi. Tästä syystä puheenjohtajisto ehdottaakin, että kysymystä pohditaan syvemmin ulkopuolisen juridisen asiantuntijan kanssa, mutta myös suhteessa pohjoismaisen oikeudellisen yhteistyön muihin osa-alueisiin liittyen. Tarkoituksena on, kuten sanottu, luoda lisää selkeyttä.

Selkeyttä tarvitaan juuri siihen, mitkä ovat niitä ajankohtaisimpia oikeudellisia aloja, joissa tiiviimmällä pohjoismaisella yhteistyöllä saadaan lisää arvoa, tämä myös suhteessa Backerin raporttiin liittyen.

Selkeyttä tarvitaan myös siihen, kuinka Pohjoismaiden neuvosto voisi edetä sen suhteen, mitä tarkkaan ottaen hallituksille suositellaan liittyen pohjoismaiseen lakiyhteistyöhön. Ulkopuolisen juridisen asiantuntemuksen käyttö voisi olla apuna myös tämän asian valmistelussa.

Puheenjohtajisto ehdottaa täten, että Pohjoismaiden neuvosto hyväksyy mietinnön.