427. Per-Arne Håkansson (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
427
Speaker role
Kontrolkomiteen
Date

Herr president! Jag ska i korta drag gå igenom kontrollkommitténs arbete och de berättelser som vi har lagt fram. Kontrollkommittén har att utföra den parlamentariska kontrollen med det arbete som finansieras av gemensamma nordiska medel samt det som plenarförsamlingen beslutar. Kontrollkommittén kan också avge uttalanden till presidiet om tolkning av Helsingforsavtalet och andra avtal om nordiskt samarbete och andra bestämmelser.

När det gäller 2021 har kontrollkommittén hållit fem möten, och pandemin har självklart inneburit att de har hållits i digital form. Men det har också genomförts fyra granskningar under året. Det var en första genomgång av rådsdirektionens mandat i förhållande till rådsdirektoratet. Då handlar det om Nordiska rådets förrättningar, ekonomiska reglementen och institutioner. Vi har också gjort en genomgång av regler för parti- och mandatstöd, och vi har tittat på frågeställningar bland nordiska institutioner såsom kommunikationsplan, genomslagskraft och digitalisering. Vi har också gjort en granskning av dialogen mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Där ser vi fram emot en uppföljning under kommande år.

Vi har även gjort en berättelse till Nordiska rådet om revisionen av Nordiska ministerrådets verksamhet 2020. Här har kontrollkommittén enats om formuleringen att vi ser med stort allvar på den danska riksrevisionens många kritiska synpunkter på väsentliga punkter i Nordiska rådets förrättningsärenden och interna kontroller. Vi ber Nordiska ministerrådet att få utarbetat en handlingsplan med angivelser av tid för uppföljning på varje enskild kritikpunkt som framläggs av riksrevisionen. Denna handlingsplan ska översändas till kontrollkommittén snarast möjligt för att vi ska kunna ha en fortsatt uppföljning.

När det gäller kulturfonden, som också är föremål för diskussion och beslut här, har vi också utgått från riksrevisionen, som i sin granskning menar att där inte finns någon kritik. Vi föreslår därför att vi godkänner årsberättelsen.

När det gäller kontrollkommittén och riksrevisionen kan jag också säga att vi har haft samtal med Nordiska ministerrådets direktör, och där tar man också självklart allvarligt på den kritik som framförs. Man lyfter fram vikten av fortsatt god dialog och transparens.