Ensamhet bland äldre personer i Norden

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Rapporten presenterar översikter av tidigare forskning och analyser av känslan av ensamhet bland äldre personer. Överlag finns det kunskap om ensamhetens konsekvenser för ohälsa, men det behövs ytterligare forskning där starkare slutsatser kan dras om sambandens riktning, och ett tydligare fokus på ensamhet i gruppen äldre personer. En systematisk översikt visar att det finns god kunskap om en del faktorer som ökar risken för ensamhet, men mer forskning behövs om andra potentiella riskfaktorer. Analyserna visar en relativt låg och stabil förekomst av ensamhet bland äldre personer i Norden, samt att ohälsa och olika indikatorer för social exkludering (t.ex. bristande sociala relationer, otillräcklig inkomst, samt otrygghet i närområdet) har samband med ensamhet. Slutligen konstateras att forskningen om nordiska interventioner för att minska ensamhet bland äldre personer är begränsad.
Julkaisunumero
2020:517