Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter för alla som bor i Norden.

Nordiska ministerrådet

Samarbetsministrarna (MR-SAM)
Det är i praktiken de nordiska samarbetsministrarna som på statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av det nordiska regeringssamarbetet.
Gå till organisation
Nordisk Migrant Ekspert Forum

Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

 

Gå till organisation
Nordiska samarbetskommittén (NSK)
Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.
Gå till organisation
Departementet för utrikesfrågor, Grönlands regering (GL)
Lagmandskontoret, nordiskt samarbete (FO)
Nordiskt samarbete (ÅL)
Nordisk Sekretariat, nordiskt samarbete (IS)
Utrikesministeriet, nordiskt samarbete (FI)
Utenriksdepartementet, nordiskt samarbete (NO)
Utrikesdepartementet, nordiskt samarbete (SV)
Udenrigsministeriet, nordiskt samarbete (DK)
Expertgruppen för hållbar utveckling
Expertgruppen ska tillhandahålla rådgivning åt Nordiska samarbetskommittén och samarbetsministrarna om hållbar utveckling.
Gå till organisation
Nordisk rådgivningskommitté för Arktis, NRKA
I samband med att ett nytt arktiskt samarbetsprogram godkändes 2002 upprättades Nordisk rådgivningskommitté för Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskommitté för Arktis består av de nordiska medlemmarna i Arktiska rådet och representanter för Färöarna, Grönland och Åland. I förhållande till Nordiska ministerrådet ska NRKA tillhandahålla rådgivning åt samarbetsministrarna och Nordiska samarbetskommittén i arktiska frågor.
Gå till organisation
Sekretariatet för Arktiska expertkommittén
Gränshinderrådet
Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet startade sin verksamhet 2014. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet ska leda gränshinderarbetet i samarbete med Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
Gå till organisation
Gränshinderarbete
Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat från och med 2022, är det kvantitativa målet att undanröja 5-8 gränshinder per år inom arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.
Gå till organisation
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå till organisation
Grensetjänsten
Grensetjänsten är ett gräns- och myndighetsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Grensetjänstens huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet.
Gå till organisation
Info Norden
Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Målet med tjänsten är att göra det enklare för personer att röra sig över de nordiska gränserna.
Gå till organisation
Norden i Fokus

Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Norden i Fokus-kontoren arrangerar seminarier och diskussioner om aktuella teman inom politik, miljö, näringsliv och kultur. De huvudsakliga målgrupperna är ämbetsmän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Gå till organisation
Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig
Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.
Gå till organisation
Nordkalottens Gränstjänst
Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. Utöver detta arbetar Gränstjänsten för att undanröja gränshinder.
Gå till organisation
Øresunddirekt
Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen. Øresunddirekt består av en webbredaktion i Köpenhamn samt ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. På Informationscentret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket med personal som på plats ger myndighetsinformation ur ett öresundsperspektiv.
Gå till organisation
Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)
NORDBUK är rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Sekretariat för NORDBUK
Nordisk utbytesordning (NORUT)
Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland.
Gå till organisation
Ministerråd
Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
De nordiska regeringarnas samarbete inom sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt områdena arbetsmiljö och arbetsrätt leds av de nordiska arbets- och sysselsättningsministrarna, vilka utgör MR-A
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)
Nordiska ministerrådet för digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL består av en minister från varje nordiskt land samt från Färöarna, Grönland och Åland. Dessutom representeras de baltiska länderna av en minister vardera från Estland, Lettland och Litauen. Följande ministrar har utsetts till MR-DIGITAL:

Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
Nordiska ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST)
De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-JUST. Lagsamarbetet är ett verktyg för de nordiska länderna i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer inom nordisk lagstiftning.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
Kulturministrarna i de nordiska länderna och på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. Det överordnade målet är bland annat att främja mångfalden av kulturuttryck och att förmedla konstnärer och deras arbete.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM)

De nordiska regeringars samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. De nordiska ländernas gemensamma kultur,historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete innanför jämställdhetsområdet.

Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK)
Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
De nordiska regeringarnas samarbete inom social- och hälsosektorn leds av de nordiska social- och hälsoministrarna som utgör MR-S. Det nordiska samarbetet inom social och hälsoområdet är baserat på gemensamma värderingar, som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)
De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi-finansområdet leds av de nordiska finansministrarna som utgör MR-FINANS. Samarbetet lägger grunden för att främja nordiska intressen internationellt och för en mer omfattande global ekonomisk integration.
Gå till organisation
Ämbetsmannakommittéer
Ämbetsmannakommittéer
Arbetsgrupper och utskott
Generalsekreteraren
Generalsekreterarens roll och initiativrätten Nordiska ministerrådets generalsekreterare utses av de nordiska regeringarna. Generalsekreterarens roll är att leda sekretariatets arbete. Ordförandeskapets och generalsekreterarens arbete sker enligt riktlinjer utarbetade av Nordiska samarbetskommittén (NSK), men generalsekreteraren har enligt arbetsordningen för Nordiska ministerrådet rätt och plikt att ta egna initiativ som anses nödvändiga för att utveckla samarbetet. Detta kallas för initiativrätten och gäller hela sekretariatets arbete. Sekretariatet har alltså inte bara en passiv roll som praktisk samordnare för beslut tagna i ministerråden och ämbetsmannakommittéerna, utan ska också själv komma med förslag och spela en aktiv roll i att driva samarbetet framåt.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets ordförandeskap
Sveriges ordförandeskap 2024
Sverige ska med sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 skapa ett säkrare, grönare och friare Norden och bidra till att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region.
Gå till organisation
Islands formandskab 2023

Fred spiller en nøglerolle i det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og for ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Formandskabsprogrammet

 

Gå till organisation
Norges ordförandeskap 2022
Finlands ordförandeskap 2021
Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.
Gå till organisation
Danmarks ordförandeskap 2020
Framtidens lösningar tillsammans. Det är rubriken på och ambitionen för Nordiska ministerrådets kommande ordförandeskap år 2020 för Danmark, Grönland och Färöarna. Ordförandeskapet kommer att verkställa Nordiska ministerrådets nya vision för 2030, då Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.
Gå till organisation
Islands ordförandeskap 2019
Unga, hållbar turism och havsmiljön är de prioriterade områdena under Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2019. Nordiska prioriteringar av jämställdhet, digitalisering, hållbar utveckling och FN:s mål för hållbar utveckling integreras i ordförandeskapets projekt.
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap 2018

Ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden är utgångspunkten när Sverige 2018 tar över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet. Digitalisering löper som en röd tråd genom Sveriges ordförandeskapsprogram.

Gå till organisation
Norges ordförandeskap 2017
Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017. Det norska ordförandeskapet har fokus på Norden i omställning, Norden i Europa och Norden i världen.
Gå till organisation
Finlands ordförandeskap 2016
Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2016. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor.
Gå till organisation
Danmarks ordförandeskap 2015
Tillväxt, välfärd och värderingar samt Arktis är rubrikerna för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2015.
Gå till organisation
Islands ordförandeskap 2014
Den gröna ekonomin och säkringen av de nordiska välfärdssamhällena står i fokus för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets sekretariat
Avdelningen för Förvaltning och HR (FOHR)

HR & Förvaltning har det överordnade ansvaret för rekrytering och personalutveckling samt juridik och bidragshantering. Vid sidan av de administrativa uppgifterna har avdelningen ansvar för att koordinera och förbereda möten i Ministerrådet för justitiefrågor (MR-JUST).

Gå till organisation
Generalsekreterarens kontor (GSK)
Nordiska ministerrådets kontor i Baltikum
Nordiska ministerrådets kontor i Estland
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland
Nordiska ministerrådets kontor i Lettland är en del av Nordiska ministerrådets sekretariat och fungerar som katalysator för det nordisk-baltiska samarbetet i Lettland. Kontoret har ett nära samarbete med de nordiska diplomatiska representationerna i Lettland och samordnar gemensamma Nordiska initiativ samt identifierar trender och möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet.
Gå till organisation
Nordiska ministerrådets kontor i Litauen
Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt litauiskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är "Nordiskt" och exponera det nordiska samarbetet i Litauen.
Gå till organisation
Visionsstyrning
Avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Avdelningen för kunskap och välfärd arbetar med initiativ inom utbildning och forskning samt det sociala området, inklusive hälso- och välfärdsfrågor. Därtill handhar avdelningen även arbetslivsärenden. Avdelningen har dessutom huvudansvar för det nordiska språksamarbetet och är enligt uppdrag från samarbetsministrarna ansvarig för det tvärgående samarbetet om integration.
Gå till organisation
Avdelningen för tillväxt och klimat (VK)
Avdelningen för tillväxt och klimat samordnar det nordiska samarbetet inom närings-, energi- och regionalpolitik (MR-TILLVÄXT), miljö (MR-MK), digitalisering (MR-DIGITAL) och finanspolitik (MR-FINANS).
Gå till organisation
Kommunikationsavdelningen (KOMM)
På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen har hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
Gå till organisation
Jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur (LINK)

Avdelning för jämställdhet, internationellt samarbete, naturresurser och kultur koordinerar det nordiska samarbetet inom områdena: Jämställdhet och LGBTI; Barn och unga (Nordiska barn- och ungdomskommittén); Internationellt samarbete; Fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel, skogsbruk och Ny nordisk mat; Kultur, konst, medier och de nordiska kulturinstitutionerna

Gå till organisation
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för ekonomistyrning och redovisning för hela Nordens hus. Avdelningens ansvars0mråde omfattar bland annat bokföring, månadsavstämning och upprättande av årsbokslut. Utöver det ansvarar avdelningen även för portföljförvaltning av de insatser som finansieras av Nordiska ministerrådets budget och som bidrar till Vision 2030.
Gå till organisation