Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten orgaanisten aineiden pohjoismainen seulontayhteistyö (NScG)

Tietämys haitallisten kemikaalien esiintymisestä ja leviämisestä Pohjoismaissa ja Arktiksella. Ryhmä tekee seulontatutkimuksia, jotka liittyvät uusiin, terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisiin aineisiin. Tuloksia hyödynnetään muun muassa EU:n vesidirektiivin prioriteettiaineiden luettelon päivityksessä, REACHin alaisessa riskienarvioinnissa sekä OSPARin ja HELCOMin alaisten aineiden valinnassa. Pohjoismaisen kemikaaliryhmän verkkosivujen lisäksi NScG tiedottaa omassa sivustossaan (www.nordicscreening.org), jossa esitellään työtä ja sen tuloksia.

Information

Contact