The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

"Havsbaserad vindkraft och grön sjöfart Nordens signum"

14.09.20 | News
Erna Solberg möter Nordiska rådet och Silja Dögg Gunnarsdóttir
Photographer
Matts Lindqvist
Surare, varmare, stormigare och mindre produktiva – det är havens nya tillstånd till följd av klimatförändringarna. Nordens hav och kustsamhällen kommer att påverkas kraftigt de kommande åren. Norges statsminister Erna Solberg, ledare för den Internationella Havspanelen, mötte nordiska rådet i ett samtal om hur de nordiska länderna kan bli bättre på skydda havsmiljön.

År 2018 lanserade Erna Solberg "High Level Panel for Sustainable Ocean Economy" som består av regeringschefer från 14 kustnationer. 

Målet är att skapa en internationell förståelse av hållbart havsutnyttjande och en god marin miljö.

- Vi i Norden har levt av havet i alla tider. Av Östersjön, Nordsjön, Norska havet, Barents hav, Islandshavet och Grönlandshavet. Men ska vi kunna skörda från havet i framtiden, behöver vi att agera för att få dem rena, sunda och produktiva igen, inledde Erna Solberg samtalet med nordiska rådets politiker.

Ett varmare och surare hav förändrar livsbetingelserna för många arter. Marin biologisk mångfald går förlorad i hög takt och främmande arter sprider sig snabbt.  

Är Norden berett att skydda havsmiljöer? 

Jana Salóme, Ungdomens nordiska råd, ville veta om de nordiska länderna är beredda att skydda havsområden, på samma sätt som man skyddar skog och områden med höga naturvärden på land.   

 

Erna Solberg svarade att det är viktigt att skydda vissa havsmiljöer, men underströk att när vi år 2050 kan vara 10 miljarder människor på planeten, kommer haven att behövas mer än någonsin som en källa till energi, mat, transporter och försörjning.

 

-  Det är inte tillräckligt att skydda delar av havet. Alla havsområden måste hanteras på ett bra sätt. Det lönar sig att ta hand om havet och kusten. Lönsamma affärer till sjöss är ett bra argument för att förvalta havet väl, sa Erna Solberg.

Norden ska leda havsbaserad vindkraft

Tiden är inne, menar Erna Solberg, för ett förstärkt nordiskt samarbete på havsområdet. De nordiska länderna kan bli ledande på att utveckla förnybar energi från havet, till exempel havsbaserad vindkraft. Detsamma gäller för grön sjöfart.

 

Ketil Kjenseth, norsk ordförande i Nordiska rådets Hållbarhetsutskott, undrade om Nordens statsministrar talar sig samman inför det kommande ”Parisavtalet för naturen”, alltså det nya globala avtalet för biodiversitet.   

När Alfågeln står mot kraftverket  

Staffan Eklöf, svensk ledamot i Hållbarhetsutskottet, undrade hur man ska göra när intresset av utbyggd havsbaserad vindkraft står i konflikt med exempelvis intresset att skydda hotade arter som Östersjötumlare och Alfågel.  

  

-    Det magiska ordet är helhetssyn. Det tror jag är nyckeln till en hållbar marin ekonomi, sa Erna Solberg och fortsatte: 

-    Vi måste se förvaltningen av sjöfartsindustrin i sitt sammanhang. Vi måste se olika miljöutmaningar i sitt sammanhang. Och vi måste se förvaltningen av havsområden nationellt, regionalt och internationellt i sitt sammanhang. Detta är ett budskap som jag hoppas att alla nordiska länder kommer att driva internationellt, även i de globala förhandlingarna om biologisk mångfald.

 

Samtalet mellan Erna Solberg och Nordiska rådet är en del av det årliga septembermötet som skulle ha hållts i Oslo, men som nu är digitalt.