The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Ministerbeslutning om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet

06.07.06 | Declaration
Ministerbeslutning fra 2006 i Lofoten, Norge, om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet.

Information

Ministermødet i Svolvær 2006 har vedtaget den nordiske handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet og anmodet EK-FJLS om at arbejde videre med implementeringen.

Vedtagelsen af handlingsplanen skal ses som et udtryk for, at Ministerrådet understreger vigtigheden af at arbejde for bedre sundhed og øget livskvalitet på lige vilkår for alle nordiske borgere.

Ministerrådet finder det derfor også nødvendigt at afsætte yderligere nordiske midler til gennemførelsesprojekter og organisering af handlingsplanens implementering.

I implementering af handlingsplanen skal EK-FJLS holde sig for øje, at:

  • der i tilrettelæggelsen af et styrket samarbejde skal lægges vægt på initiativer, der skaber øget nordisk nytte i forhold til de tiltag, de enkelte lande allerede har igangsat
  • udfordringerne på området nødvendiggør en multisektoriel indsats og et bredt tværgående samarbejde, herunder med inddragelse af EK-Social og Helse og andre relevante sektorer samt private interessenter
  • handlingsplanen skal kunne bruges som udgangspunkt for de nordiske landes deltagelse i den internationale og europæiske debat

Set i lyset af de voksende problemer med usund kost, fysisk inaktivitet og stigende forekomst af overvægt, lægger Nordisk Ministerråd vægt på, at handlingsplanen:

  • etablerer fælles nordiske målsætninger for udviklingen inden for kost, fysisk aktivitet og overvægt som en understregning af de nordiske regeringers ønske om at gøre en indsats for at styrke befolkningernes sundhed
  • lægger grundlaget for udvikling af en fælles nordisk monitering af kost, fysisk aktivitet og overvægt, som løbende kan anvendes til at vurdere de nationale indsatser i forhold til de opstillede fælles målsætninger
  • lægger op til en proces med henblik på øget anvendelse af komparative evalueringer af effektiviteten af de forskellige nationale initiativer
  • opfordrer til en styrkelse af det forskningsmæssige samarbejde inden for kost og fysisk aktivitet.