The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Yrkesutbildning i Norden måste bli mer attraktivt

25.11.21 | News
Kvinnelig elektriker
Photographer
Johnér Bildbyrå
Bristen på yrkesutbildad arbetskraft i Norden är självförvållad och måste lösas. Det måste bli mer attraktivt för unga att välja yrkesutbildningar och det måste bli lättare för yrkesutbildade att arbeta i hela Norden. Det menar Nordiska rådet, som nu ska samla arbetsmarknadens parter för att ta fram förslag på lösningar.

Allt fler unga väljer bort yrkesutbildningar. Samtidigt leder branschspecifikt reglerade gränshinder till att många yrkesutbildningar bara är giltiga i det land där man är utbildad. Konsekvensen är en generell brist på yrkesutbildad arbetskraft i hela Norden. Om utvecklingen fortsätter menar till exempel den danska fackföreningsrörelsen att Danmark kommer att sakna närmare 100 000 yrkesutbildade arbetare innan 2030. En rapport från norska Statistisk sentralbyrå 2019 uppskattade att Norge kommer att sakna 90 000 yrkesutbildade arbetare 2035. Ordföranden för utskottet för kunskap och kultur i Norden, Kjell Arne Ottosson, menar att det är bråttom med åtgärder som kan vända utvecklingen.

– Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur är övertygade om att projektet om yrkesutbildningars attraktionskraft och lösningar på branschspecifikt reglerade hinder kan bidra till visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Norden är beroende av att vi får fler unga att välja yrkesutbildningar och tillsammans med arbetsmarknadens parter ska vi försöka göra det enklare för den här gruppen att få arbete i fler nordiska länder, säger Ottosson.

Norden är beroende av att vi får fler unga att välja yrkesutbildningar.

Kjell Arne Ottosson

Nordiska rådet tar frågan på allvar och har därför tillsammans med Gränshinderrådet avsatt 345 000 danska kronor till ett projekt som ska ta fram strategier för att göra det mer attraktivt för unga att söka till yrkesutbildningar. Samtidigt menar Nordiska rådet att utbildningarna måste samordnas så att yrkesutbildade kan arbeta i hela Norden.

Det var den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet som presenterade medlemsförslaget om en gemensam nordisk konferens om yrkesutbildning under utskottet för kunskap och kulturs sommarmöte 2020. Förslaget togs så väl emot att även presidiet, Gränshinderrådet och utskottet för tillväxt och utveckling i Norden hakade på.  Ordföranden för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, Orla Hav, tvivlar inte på att det är väl använda pengar.

– Den nordiska välfärden bygger på ett gediget hantverkskunnande genom generationer. Fortsatt välfärd kommer också att bygga på kombinationen av kloka huvuden och kloka händer. Tyvärr är det färre unga som söker till yrkesutbildningarna. Det vill Nordiska rådet hjälpa de enskilda länderna att ändra på. Samhället behöver de unga, och vi bör erbjuda dem överskådliga utbildningar som kan skapa utveckling för individen och för samhället, säger Hav.

Samhället behöver de unga, och vi bör erbjuda dem överskådliga utbildningar som kan skapa utveckling för individen och för samhället.

Orla Hav

Vad händer nu?

Syftet med projektet är att föra samman alla berörda parter så att problemet kan belysas från alla håll och genom det skapa en gemensam förståelse. Därmed blir det möjligt att identifiera konstruktiva och realistiska lösningar med brett stöd.

Nordiska rådet tänker sig att man skapar en ad hoc-tankesmedja som ska bestå av utbildningsinstitutioner, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, ungdomsorganisationer och politiker. Resonans Nordic ska leda projektet och underlätta tankesmedjans möten samt arrangera en större konferens. Arbetet har kommit i gång och under januari ska tankesmedjan ha sitt första av fyra möten. Det ska sedan leda till en vitbok med förslag på konkreta åtgärder och politiska lösningar. Vitboken ska ligga till grund för en större konferens i april/maj 2022.

Nordiska rådets president Bertel Haarder är tydlig i sina förväntningar.

– Politik är det möjligas konst, och här måste de ansvariga ministrarna på området gå samman för att lösa utmaningen till det bästa för både arbetstagarna, arbetsgivarna och därmed även Norden som helhet. Därför har Nordiska rådets presidium också tydliga förväntningar på de nordiska regeringarna när forskare, utbildningsinstitutioner och arbetsmarknadens parter lägger fram sina rekommendationer, säger Haarder.

 

Politik är det möjligas konst, och här måste de ansvariga ministrarna på området gå samman för att lösa utmaningen till det bästa för både arbetstagarna, arbetsgivarna och därmed även Norden som helhet.

Bertel Haarder