The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordisk budgetkompromiss för 2023 är på plats

29.06.22 | News
Nordiske flag foran Riksdagen i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det nordiska samarbetets budgetkompromiss för 2023 godkändes av de nordiska samarbetsministrarna på tisdagen den 28 juni och har i dag behandlats av Nordiska rådets presidium. Resultatet är en kompromiss där man öronmärker 22,5 miljoner danska kronor för olika initiativ.

2019 antog de nordiska statsministrarna en ambitiös vision: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Visionen innehåller tre strategiska prioriteringar som syftar till att göra Norden till en föregångsregion när det gäller grön omställning, social hållbarhet och konkurrenskraft. För att kunna förverkliga visionen och stärka satsningarna på den gröna omställningen inleddes en omfördelning av medel under perioden 2021–2024. 

Nordiska rådet sätter sin prägel

Nordiska rådet har haft möjlighet att komma med inspel till budgeten för 2023 och har bland annat med hänvisning till pandemin velat öka bidragen till kultur, utbildning och krisberedskapssamarbete. Konkret har Nordiska rådets inspel resulterat i initiativ för 22,5 miljoner danska kronor. Bland annat har kultursektorn tilldelats 8,75 miljoner danska kronor och utbildningssektorn 6,5 miljoner. Dessutom har man avsatt 3 miljoner danska kronor till nordiska ungdomsinitiativ inom klimat och biologisk mångfald.

– Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. De nordiska samarbetsministrarna fattar beslut om ministerrådets budget. Budgeten presenteras för Nordiska rådet, som har möjlighet att komma med inspel. Nordiska rådet är de nordiska parlamentens officiella samarbetsorgan. 

Contact information