Korkea-asteen koulutus Grönlannissa

Young people in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tämä sivu kertoo korkea-asteen koulutusmahdollisuuksista Grönlannissa.

Ylioppilastutkinnon (GUX) suoritettuasi voit hakea korkea-asteen koulutukseen. Grönlannissa on tarjolla lyhyttä, keskipitkää ja pitkää korkea-asteen koulutusta.

Lyhyt korkea-asteen koulutus, 2–3 vuotta

Lyhyitä korkea-asteen koulutusohjelmia ovat niin sanotut ammattiakatemiakoulutukset (AU), jotka valmistavat kaupan, rahoitusalan, hallinnon, it-alan, kuljetuksen/logistiikan ja palvelualojen ammatteihin. Voit myös kouluttautua arktiseen matkailuun erikoistuneeksi matkaoppaaksi tai suorittaa näyttelijän tutkinnon tai yksivuotisen kuvataidealan koulutuksen.

Koulutuksessa vuorottelevat oppilaitoksessa annettava opetus ja käytännön harjoittelujaksot. Pääsyvaatimuksena on yleensä ylioppilastutkinto tai muu perustutkinto, mutta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos hakijalla on sopivaa työkokemusta tai jos hän on läpäissyt pääsykokeen.

Lyhyttä korkea-asteen koulutusta tarjoavat seuraavat oppilaitokset:

 • Campus Kujalleq (Qaqortoq)
 • Elintarvikealan oppilaitos Inuili (Narsaq)
 • Kaupallisen alan oppilaitos Niuernermik Ilinniarfik (Nuuk)
 • Merenkulkualan oppilaitos Imarsiornermik Ilinniarfik
 • Grönlannin teatterikoulu Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia
 • Grönlannin taidekoulu Nunatsinni Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik
Keskipitkä korkea-asteen koulutus, 3–4,5 vuotta

Grönlannissa on tarjolla alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor) johtavia koulutusohjelmia, joissa vuorottelevat teoreettiset ja käytäntöpainotteiset opintojaksot. Opintoihin sisältyy työharjoittelu. Opinnot valmistavat johonkin tiettyyn ammattiin, kuten opettaja, sairaanhoitaja, toimittaja, sosiaalityöntekijä, tulkki tai farmaseutti.

Keskipitkää korkea-asteen koulutusta tarjoavat seuraavat oppilaitokset:

 • Grönlannin yliopisto Ilisimartusarfik (Nuuk)
 • Kaupallisen alan oppilaitos Niuernermik Ilinniarfik (Nuuk)
 • Teknisen alan oppilaitos KTI (Sisimiut)
 • Sosiaalipedagogiseminaari (Ilulissat)
Pitkä korkea-asteen koulutus, 5–6 vuotta

Pitkä korkea-asteen koulutus koostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (bachelor) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (kandidat), joista molemmat suoritetaan Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa Nuukissa. Alempaa korkeakoulututkintoa opiskellessaan opiskelija saa laajat perustiedot jostain akateemisesta alasta. Monet haluavat tämän jälkeen syventää osaamistaan ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa ainoastaan Grönlannin yliopistossa Ilisimatusarfikissa Nuukissa.

Alemman korkeakoulututkinnon voi suorittaa seuraavilla aloilla:

 • kauppatieteet
 • journalistiikka
 • oikeustiede
 • kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria
 • opettajankoulutus
 • kääntäminen ja tulkkaus
 • yhteiskuntatieteet
 • sosiaalityö
 • kielet, kirjallisuus ja media
 • sairaanhoito
 • teologia

Ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa seuraavilla aloilla:

 • kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria
 • yhteiskuntatieteet
 • kielet, kirjallisuus ja media

Grönlannin ilmastotutkimuskeskuksessa on niin ikään tarjolla ylemmän korkeakoulutason kursseja.

Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Grönlannin yliopisto Ilisimatusarfik tarjoaa seuraavien alojen kolmivuotista tohtorikoulutusta (Ph.D.):

 • Arktinen tutkimus – kasvatustiede ja pedagogiikka
 • Arktinen tutkimus – terveys ja yhteiskunta
 • Arktinen tutkimus – kulttuuri, kieli ja yhteiskunta 

Grönlannin luonnonvarakeskus Pinngortitaleriffik julistaa vuosittain haettavaksi nuorten tutkijoiden Ph.D.- ja postdoc-apurahoja kaikilla päätutkimusaloilla. Apurahoja tarjotaan, mikäli Grönlannin itsehallinto ja Tanskan valtio osoittavat tarkoitukseen määrärahoja. Apurahojen tarkoituksena on vahvistaa Tanskan ja Grönlannin keskinäistä tutkimusyhteistyötä, tutkimuksen kehittämistä ja nuorten tutkijoiden rekrytointia Grönlannin-tutkimukseen.

Täydennyskoulutus

Grönlannin yliopisto Ilisimatusarfik tarjoaa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille myös täydennyskoulutusta. Tarjolla on seuraavanlaista yliopistollista täydennyskoulutusta:

 • Yksittäiset aineet
 • Journalistiikan maisterikoulutus
 • Didaktiikan, kulttuuristen kohtaamisten ja muutosprosessien maisterikoulutus
 • Arktisen erikoissairaanhoidon diplomikoulutus
 • Erityispedagogiikan diplomikoulutus
 • Erikoistumiskoulutus: tehohoito
 • Erikoistumiskoulutus: anestesiologia
 • Yliopistopedagogiikka
 • Kliininen ohjaaja
 • Opettajankoulutuslaitoksen kurssit
 • Pappisseminaari

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja haluat opiskella Grönlannissa

Pohjoismaiden kansalaiset voivat opiskella Grönlannissa yhdenvertaisesti grönlantilaisten kanssa. Voit siis hakea opiskelupaikkaa grönlantilaisesta oppilaitoksesta ja opiskella siellä maksutta.

Huomaathan, että tietyissä koulutusohjelmissa opiskelijoilta edellytetään grönlannin kielen taitoa. Kielitaitovaatimus riippuu monesti opettajasta. Ota yhteyttä oppilaitokseen ja kysy lisätietoja kielitaitovaatimuksista.

Lisäksi kannattaa selvittää, tunnustetaanko ulkomainen tutkintosi Grönlannissa ja Grönlannissa suorittamasi tutkinto ulkomailla.

Opintotuki Grönlannissa

Tiettyjen ehtojen täyttyessä voit saada grönlantilaista opintotukea. Ehdot ovat seuraavat:

 • Olet Tanskan kansalainen.
 • Asut vakinaisesti Grönlannissa.
 • Sinulla on opiskelupaikka ja opiskelet aktiivisesti.

Tanskalaiset ja färsaarelaiset opiskelijat täyttävät nämä ehdot, jos he asuvat vakinaisesti Grönlannissa ja opiskelevat aktiivisesti. Jos et täytä opintotuen saamisen ehtoja, voit hakea poikkeusta, mikäli pystyt dokumentoimaan, että sinulla on erityinen kytkös Grönlantiin.

Yleensä voit kuitenkin saada kotimaastasi opintotukea Grönlannissa suoritettaviin opintoihin.

Grönlannin opiskelija-asuntolat

Kaikissa Grönlannin opiskelukaupungeissa on opiskelija-asuntoloita. Asuntolapaikkoja hallinnoivat yksittäiset oppilaitokset.

Useimpien Nuukin opiskelija-asuntoloiden hallinnoinnista vastaa keskitetysti Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Opiskelupaikan saatuasi voit kysyä ohjeita asuntolapaikan hakemiseen oppilaitoksesi opintotoimistosta.

Haku alempiin korkea-asteen ohjelmiin

Voit hakea alempaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, jos olet suorittanut hyväksytysti lukion oppimäärän (ylioppilastutkinto, GUX). Useimpiin koulutusohjelmiin on myös muita pääsyvaatimuksia, kuten keskiarvo, opintosuunta tai tiettyjen aineiden arvosanat.  Useimmissa koulutusohjelmissa hakijoilta edellytetään lisäksi hyvää grönlannin, tanskan ja englannin kielen taitoa. 

Yliopisto voi ottaa vastaan hakemuksia myös muilta kuin pääsyvaatimukset täyttäviltä hakijoilta, mikäli hakijalla on virallisiin pääsyvaatimuksiin rinnastettavaa osaamista ja yliopiston arvion mukaan edellytykset tutkinnon suorittamiseen. 

Sairaanhoitajakoulutukseen opiskelijat valitaan kahdessa ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä (70 %) valitaan perustellun hakemuksen ja ylioppilastutkinnon keskiarvon perusteella. Toinen ryhmä (30 %) valitaan muilla perusteilla. 

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijoiden kokonaisosaaminen, eli ensisijaisesti ylioppilastodistuksen keskiarvo, toissijaisesti grönlannin ja tanskan kielen taito ja kolmanneksi aiemmin hankittu osaaminen. 

Korkea-asteen koulutukseen haetaan Sullissivik-palvelussa. Tiettyihin koulutusohjelmiin pyrkiville voidaan lisäksi järjestää valintakoe. Lisätietoja valintaperusteista saat opinto-oppaasta.

Miten haet Grönlannin yliopistoon, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon toisessa Pohjoismaassa?

Voit päästä opiskelemaan Grönlannin yliopistoon, jos olet suorittanut grönlantilaiseen/tanskalaiseen ylioppilastutkintoon rinnastettavan tutkinnon. Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriön tutkintokäsikirjasta saat apua tutkintojen ja arvosanojen vastaavuuksien selvittämiseen.

Koulutusohjelmakohtaiset valintaperusteet

Joissakin koulutusohjelmissa vaaditaan, että hakija on suorittanut tietyssä aineessa jonkin vähimmäisarvosanan. Lisätietoja saat yliopiston opinto-oppaasta.

Hakuajat

Kaikkien koulutusohjelmien hakuaika päättyy 1. maaliskuuta. Opiskelu alkaa syyskuussa.

Haku maisteriohjelmiin

Maisteriohjelmiin voit hakea, jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon (bachelor) kyseisellä laitoksella Grönlannin yliopistossa tai jossain muussa laitoksen johtajan hyväksymässä korkea-asteen oppilaitoksessa.

Haku täydennyskoulutukseen

Grönlannin yliopiston maisteri- ja diplomikoulutuksiin hakevilla on yleensä oltava relevantti ylempi korkeakoulututkinto tai muu perustutkinto sekä kyseisen alan työkokemusta. 

Pappisseminaarin pääsyvaatimuksena on Grönlannin yliopistossa suoritettu teologian kandidaatin tai teologian maisterin tutkinto.

Vaihto-opiskelu Grönlannissa

Jos haluat opiskella Nuukissa yhden lukukauden, voit tulla opiskelijavaihtoon Grönlannin yliopistoon Ilisimatusarfikiin. Vaihto-opiskelijoille on tarjolla tanskan-, grönlannin- ja englanninkielisiä kursseja. Vaihto-opiskelijoita otetaan vastaan kaikkialta maailmasta. Jos olet Pohjoismaan kansalainen, sinun kannattaa hakea opiskelijavaihtoon Erasmus+- tai Nordplus-ohjelman kautta, sillä näihin ohjelmiin osallistuvat hakijat asetetaan etusijalle. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi opintoneuvojaan ja kysy lisätietoja vaihto-ohjelmista ja opintojen hyväksilukemisesta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.