Høyere utdanning på Grønland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du få oversikt over mulighetene for høyere utdanning på Grønland.

På Grønland kan du søke på høyere utdanning etter å ha avlagt eksamen på studieforberedende program (GUX). De grønlandske høyere utdanningene deles opp i kortere, mellomlange og lange høyere utdanninger.

Korte høyere utdanninger, 2–3 år

En del av de korte høyere utdanningene på Grønland er akademiutdanninger (AU), som utdanner studentene til bestemte yrker innenfor eksempelvis handel, finans, administrasjon, IT, transport/logistikk og service. I tillegg finnes det også turistguideutdanninger med særskilt fokus på arktisk turisme, en skuespillerutdanning samt en ettårig kunstutdanning.

De korte høyere utdanningene veksler mellom skoleopphold og praksis. Som utgangspunkt er adgangskravet en bestått GUX eller annen grunnutdanning, men det kan gis dispensasjon i tilfeller der søkeren har relevant yrkeserfaring eller har bestått opptaksprøve.

Du kan ta korte høyere utdanninger på:

 • Campus Kujalleq i Qaqortoq
 • INUILI, Levnedsmiddelskolen i Narsaq
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
 • Imarsiornermik Ilinniarfik, Grønlands Maritime Center
 • Nunatta Isiginnaartitsinermik Ilinniarfia, Grønlands Skuespillerskole
 • Nunatsinni Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik, Grønlands Kunstskole
Mellomlange høyere utdanninger, 3–4,5 år

På Grønland kan man ta en rekke bachelorutdanninger som kombinerer teoretisk og praksisorientert utdanning, og det er lagt inn praksisforløp i utdanningen. En profesjonsbachelor er rettet mot en bestemt profesjon som for eksempel lærer, sykepleier, journalist, sosialrådgiver, tolk, farmakonom og andre.

Mellomlange høyere utdanninger tilbys på::

 • Ilisimartusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk
 • Niuernermik Ilinniarfik, Grønlands Handelsskole i Nuuk
 • KTI i Sisimiut
 • Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat
Lange høyere utdanninger, 5–6 år

En lang høyere utdanning på Grønland består av en bachelor og en kandidat, som begge tas på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk. En bachelor er en bred innføring i et akademisk fag, og mange velger derfor å ta en kandidatutdanning etterpå for å spesialisere seg innenfor et bestemt felt.

Bachelor- og kandidatutdanninger tilbys bare på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk.

Her finnes det bachelorutdanninger innenfor:

 • Næringsøkonomi
 • Journalistikk
 • Jus
 • Kultur- og samfunnshistorie
 • Lærer
 • Oversettelse og tolking
 • Samfunnsvitenskap
 • Sosialrådgiver
 • Språk, litteratur og medier
 • Sykepleie
 • Teologi

Samt kandidatutdanninger innenfor:

 • Kultur- og samfunnshistorie
 • Samfunnsvitenskap
 • Språk, litteratur og medier

Dessuten tilbyr Grønlands Klimaforskningscenter naturvitenskapelige kurs på kandidatnivå.

Ph.d.-forskerutdanninger

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, tilbyr 3-årig ph.d.-utdanning på områdene:

 • Arktiske studier – peagogikk og utanningsvitenskap
 • Arktiske studier – helse- og samfunnsforhold
 • Arktiske studier – kultur, språk og samfunnsforhold 

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, innkaller hvert år unge forskere fra alle vitenskapelige hovedområder til en søknadsrunde om ph.d.- og postdoc-stipender. Stipendene tilbys mot forventet bevilgning fra Grønlands Selvstyre og den danske staten. Stipendene skal styrke dansk-grønlandsk forskningssamarbeid, utvikling av forskning og rekruttering av unge forskere til Grønlands-forskningen.

Etterutdanninger

Ilisimatusarfik – Grønlands universitet tilbyr også en rekke etterutdanninger som kan supplere en bachelor- eller kandidatutdanning. På Ilisimatusarfik har du følgende muligheter for etterutdanning:

 • Enkeltfag
 • Master i journalistikk
 • Master i didaktikk, kulturmøter og forandringsprosesser
 • Diplomutdanning i arktisk spesialsykepleie
 • Diplomutdanning i spesialpedagogikk
 • Spesialutdanning: intensiv sykepleie
 • Spesialutdanning: anestesisykepleie
 • Universitetspedagogikk
 • Klinisk veileder
 • Kurs fra Institut for Læring
 • Pastoralseminar

Hvis du er nordisk statsborger og vil studere på Grønland

Er du nordisk statsborger, kan du studere på Grønland på like fot med grønlandske studenter. Du kan derfor søke om opptak på en grønlandsk utdanningsinstitusjon, der du kan studere gratis.

Legg imidlertid merke til at det i visse utdanninger stilles krav om kunnskaper i grønlandsk. Dette kommer ofte an på underviseren. Du kan få mer informasjon om språkkrav ved å kontakte utdanningsinstitusjonen direkte.

Det er også en god idé å sjekke hva kravene er i forhold til godkjenning av din nåværende utdanning på Grønland samt din grønlandske utdanning i utlandet.

Utdanningsstøtte på Grønland

Det gjelder særskilte betingelser for å motta grønlandsk utdanningsstøtte. Du må være:

 • Dansk statsborger
 • Bosatt på Grønland
 • innskrevet på en utdanning og være studieaktiv

Danske og færøyske studenter oppfyller betingelsene hvis de er bosatt på Grønland og er studieaktive. Oppfyller du ikke betingelsene, kan du søke om dispensasjon hvis du kan dokumentere en særskilt tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfeller kan du i stedet ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet.

Studentboliger på Grønland

Alle grønlandske studiebyer har studentboliger til rådighet. Studentboliger administreres av den enkelte utdanningsinstitusjon.

I Nuuk er de fleste studentboligene samlet i Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Når du blir tatt opp til en utdanning på Grønland, kan du få veiledning om å søke om studentbolig hos studieadministrasjonen på utdanningsinstitusjonen din.

Opptak til bachelorutdanninger

Minimumskravet for å bli tatt opp på bachelorutdanningen er en gjennomført og bestått studieforberedende utdanning (GUX-eksamen). De fleste utdanninger stiller imidlertid andre krav til karaktergjennomsnitt, studieretning, karakterer i visse fag og lignende.  De fleste utdanninger krever også at man har gode kunnskaper i grønlandsk, dansk og engelsk.

Universitetet kan tillate søkere å søke opptak på et annet grunnlag enn de forutsatte opptakskravene hvis søkeren har faglige kvalifikasjoner som kan sidestilles med disse, og universitetet vurderer at søkeren vil kunne gjennomføre utdanningen.

Sykepleieutdanningen har en spesifikk optaksstrategi der man blir tatt opp i to forskjellige grupper. Første gruppe, som utgjør 70 %, tas opp etter en motivert søknad samt gjennomsnittet på den adgangsgivende GUX-eksamenen. Andre gruppe, som utgjør 30 %, tas opp etter andre kriterier.

Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, tas søkerne opp ut fra universitetets samlede vurdering av søkernes kvalifikasjoner, primært søkernes eksamenskaraktergjennomsnitt fra videregående skole, sekundært søkernes grønlandsk- og danskkunnskaper samt tertiært søkernes realkompetanse.

Søknad skjer online via Sullissivik. I tillegg til søknaden kan det også bli arrangert opptaksprøver til noen utdanninger. Du finner mer informasjon om de ulike opptakskravene i utdanningenes studieordninger.

Hvordan søker du med en eksamen fra et annet nordisk land?

Man kan tas opp på grunnlag av utenlandsk eksamen, som kan likestilles med en grønlandsk/dansk adgangsgivende eksamen. Du kan bruke Uddannelses- og Forskningsministeriets Eksamensbog for å omregne dine karakterer og eksamener. 

Spesifikke fagkrav

Visse utdanninger har krav om minimumskarakter i spesifikke fag. Du kan få mer informasjon om dette i utdanningens studieordning. 

Søknadsfrister

Søknadsfrister til samtlige utdanninger er 1. mars. Studiestart er i september.

Opptak til kandidatutdanninger

For å få adgang til å skrive seg inn som kandidatstudent i Ilisimatusarfik må en studenter i forkant ha tatt en B.A.-grad ved samme institutt eller en annen høyere utdanningsinstitusjon som avdelingslederen kan godkjenne. 

Opptak til etterutdanninger

Det kreves som regel en relevant kandidatutdanning eller annen grunnutdanning samt yrkeserfaring for å kunne bli tatt opp på master- og diplomuddanningerer i Ilisimatusarfik.

Avsluttet bachelor i teologi fra Ilisimatusarfik eller en kandidateksamen i teologi er en forutsetning for å kunne bli tatt opp på pastoralseminaret.

Utveksling på Grønland

Har du lyst til å studere et enkelt semester i Nuuk, tilbyr Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, studieplasser til gjestestudenter. Her tilbys det kurs på dansk, grønlandsk og engelsk. Det tas opp gjestestudenter fra hele verden, men er du nordisk borger, kan du med fordel søke gjennom Erasmus+ eller Nordplus, ettersom du da får fortrinnsrett til en studieplass. Kontakt studieveilederen på ditt studium for å få veiledning om de enkelte utvekslingsprogrammene og godskriving.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.