Korkea-asteen koulutus Ruotsissa

Studerende på et bibliotek
Valokuvaaja
Yadid Levy/Norden.org
Täältä selviää, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Ruotsissa.

Korkea-asteen tutkinnon voi Ruotsissa suorittaa yliopistossa tai korkeakoulussa. Korkeakoulututkinnon voi suorittaa joko koulutusohjelmissa (programstudier) tai kokoamalla tutkinnon yksittäisistä opintokokonaisuuksista (fristående kurser).

Humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja luonnontieteellisten alojen opiskelijat koostavat tutkintonsa yleensä itse, kun taas oikeustieteellisten, teknisten ja lääketieteellisten alojen opiskelijat etenevät opinnoissaan useimmiten valmiin koulutusohjelman mukaisesti.

Ruotsin yliopistot ja korkeakoulut eivät juurikaan eroa toisistaan. Yliopisto-opiskelija voi halutessaan pyrkiä tieteellisiin jatko-opintoihin akateemisen perustutkinnon suoritettuaan. Kaikissa korkeakouluissa ei sen sijaan ole jatko-opintomahdollisuutta.

Opintojen laajuutta mitataan opintopisteinä

Korkea-asteen koulutuksen laajuutta mitataan Ruotsissa opintopisteinä (högskolepoäng). Yhden lukuvuoden eli 40 viikon mittainen kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä ja lukukausi 30 opintopistettä. Opiskelija voi suorittaa korkeintaan 45 opintopistettä lukukaudessa. Kurssin tavoitteet ja laajuus opintopisteinä ilmoitetaan korkeakoulujen kutakin kurssia varten laatimassa kurssisuunnitelmassa.

Korkea-asteen koulutus on jaettu kolmeen tasoon: 1) perustaso pohjautuu opiskelijan lukiokoulussa saamiin tietoihin, 2) ylempi taso pohjautuu perustason opintoihin ja 3) tutkijataso puolestaan tietoihin, jotka opiskelija on omaksunut perustasolla ja yleisellä tasolla.

Tutkintojen laajuus opintopisteinä

Perustaso

korkeakoulututkinto (högskoleexamen), 120 opintopistettä

kandidaatin tutkinto (kandidatexamen), 180 opintopistettä

Ylempi taso

maisterin tutkinto (magisterexamen), 60 opintopistettä

master-tutkinto (masterexamen), 120 opintopistettä

Tutkijataso

lisensiaatin tutkinto (licentiatexamen), 120 opintopistettä

tohtorin tutkinto (doktorsexamen), 240 opintopistettä

Ruotsissa kouluttautuneen henkilön työnhaku kotimaassa

Jos aiot ruotsalaisen tutkinnon suoritettuasi hakea töitä kotimaastasi, sinun kannattaa selvittää, tunnustetaanko Ruotsissa suorittamasi tutkinto kotimaassasi. Ota yhteyttä joko oman maasi EURES-palveluun tai ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta vastaavaan elimeen ja kysy lisätietoja tutkinnon kelpoisuudesta kotimaassasi.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen Ruotsissa

Hakumenettely

Ruotsin korkea-asteen koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa antagning.se. Sivuston kautta voi hakea sekä yksittäisille kursseille että kokonaisiin koulutusohjelmiin. Kaikki hakutoiveet kirjataan samaan hakemukseen. Voit hakea kerralla korkeintaan 20 koulutukseen. Muista laittaa hakutoiveet ensisijaisuusjärjestykseen. Hakemusta voi muokata viimeiseen hakupäivään saakka.

Koulutukseen pyrkivän tulee luoda käyttäjäprofiili ja valita haluamansa kurssit osoitteessa antagning.se. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta antagning.se. Samasta osoitteesta selviää myös, mitä asiakirjoja sinun on joko lähetettävä tai ladattava hakemuksen liitteeksi. Muista ilmoittaa opiskelijavalintojen selvittyä, otatko tarjotun opiskelupaikan vastaan. Kun opintojen alku lähestyy, sinuun otetaan yhteyttä siitä yliopistosta tai korkeakoulusta, jonka opiskelijaksi sinut on hyväksytty.

Hakuajat

Hakuaika syyslukukaudella alkaviin opintoihin päättyy yleensä 15. huhtikuuta ja kevätlukukaudella alkaviin opintoihin 15. lokakuuta. Joidenkin koulutusohjelmien hakuajat voivat poiketa edellä mainitusta, joten muista tarkistaa, milloin sinun on viimeistään lähetettävä hakemuksesi.

Kielitaitovaatimukset

Korkea-asteen koulutukseen pyrkivällä on oltava tietyt ruotsin ja englannin kielen perustaidot. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon jossain toisessa Pohjoismaassa, tutkinto riittää osoitukseksi riittävistä ruotsin kielen taidoista.

Tenttikielenä on yleensä ruotsi. Jos aineen opetuskielenä on englanti, myös tenttikielenä on englanti.

Muista Pohjoismaista tulevat opiskelijat voivat monesti halutessaan suorittaa sekä suulliset että kirjalliset tentit joko ruotsin, norjan tai tanskan kielellä. Ota yhteyttä tulevan ruotsalaisen oppilaitoksesi opinto-ohjaajiin ja selvitä, voiko tenttikielenä käyttää norjaa tai tanskaa.

Korkea-asteen koulutuksen pääsyvaatimukset

Korkea-asteen koulutukseen pyrkiviltä vaaditaan Ruotsissa tietyt perustiedot. Näitä tietoja kutsutaan kelpoisuusvaatimuksiksi. Eri koulutusohjelmien kelpoisuusvaatimukset selviävät oppilaitosten verkkosivuilta.

Korkea-asteen koulutuksessa on Ruotsissa käytössä erityyppisiä kelpoisuusvaatimuksia. Ne on jaettu perus- ja erityisvaatimuksiin. Peruskelpoisuus vaaditaan opiskelijoilta kaikessa korkea-asteen koulutuksessa. Sen lisäksi monissa koulutusohjelmissa hakijoilta vaaditaan erityiskelpoisuutta eli peruskelpoisuutta täydentäviä esitietoja ja -taitoja.

Peruskelpoisuus

Peruskelpoisuus (grundläggande behörighet): Korkea-asteen koulutukseen pyrkivillä on aina oltava peruskelpoisuus. Sinulla on peruskelpoisuus, jos olet suorittanut toisen asteen tutkinnon, joka antaa tutkinnon suorittamismaassa kelpoisuuden hakea korkea-asteen opintoihin. Jos sinulla ei ole peruskelpoisuutta, voit täydentää koulutustasi esimerkiksi aikuiskoulutuskursseilla.

Erityiskelpoisuus

Erityiskelpoisuus (särskild behörighet): Useimpiin korkea-asteen koulutusohjelmiin liittyy myös erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Koulutusohjelmasta riippuu, mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä. Usein vaaditaan, että hakija on suorittanut hyväksytysti tietyt lukion oppiaineet.

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, paikat jaetaan kiintiöiden pohjalta (betygsgrupper). Opiskelijan on opiskelutaustastaan riippumatta aina osoitettava täyttävänsä peruskelpoisuusvaatimukset. Hakukiintiösi riippuu siitä, miten osoitat peruskelpoisuutesi. Voit hakea korkea-asteen koulutukseen useassa eri kiintiössä, jos pystyt osoittamaan peruskelpoisuutesi usealla eri tavalla.

Ulkomaiset arvosanat

Hakijan ei tarvitse itse muuntaa ulkomaisia arvosanojaan ruotsalaisia arvosanoja vastaaviksi.

Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston sivustosta selviää, miten toisessa Pohjoismaassa suoritettujen toisen asteen arvosanojen muuntaminen tapahtuu.

Ylioppilaskunnat

Ruotsin korkea-asteen oppilaitoksissa on ylioppilaskuntia (stundetkår). Ylioppilaskunta on opiskelijoiden johtama ja opiskelijoiden etua ajava järjestö. Kaikilla Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoilla on oikeus kuulua ylioppilaskuntaan.

Kysy lisätietoja omasta oppilaitoksestasi tai tutustu aiheeseen Ruotsin ylioppilaskuntien liiton (SFS) verkkosivuilla.

Pohjoismainen sopimus pääsystä korkeampaan koulutukseen

Pohjoismaiden välillä on voimassa sopimus, joka takaa opiskelijoille pääsyn korkea-asteen koulutukseen muissa Pohjoismaissa. Sopimus antaa toisessa Pohjoismaassa asuville mahdollisuuden hakea julkiseen korkea-asteen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin oman maan hakijat. Pohjoismaiden kansalaiset voivat näin ollen hakea opiskelupaikkaa Ruotsista samoilla ehdoilla kuin Ruotsin kansalaiset. Pohjoismaan kansalaisen ei tarvitse maksaa ilmoittautumis- tai opintomaksua.

Jos et ole Ruotsin kansalainen, sinun on dokumentoitava olevasi jonkin Pohjoismaan kansalainen. Kansalaisuuden osoittavat asiakirjat on lähetettävä tiettyyn määräaikaan mennessä kullakin hakukierroksella. Jos et ole Pohjoismaan kansalainen mutta asut vakituisesti jossain Pohjoismaassa, sinun ei välttämättä tarvitse maksaa ilmoittautumis- ja opintomaksua.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.