Korkea-asteen koulutus Ruotsissa

Studerende på et bibliotek
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Tältä sivulta saat tietoa opiskelusta Ruotsin yliopistoissa ja korkeakouluissa. Kerromme muun muassa opiskelijahauista, pääsyvaatimuksista, hakukiintiöistä sekä siitä, miten ulkomaiset arvosanat muunnetaan ruotsalaisia arvosanoja vastaaviksi.

Ruotsin julkinen koulutus on maksutonta Pohjoismaiden kansalaisille. Yksityiset oppilaitokset voivat sen sijaan periä opiskelijoilta lukukausimaksuja.

Korkea-asteen tutkinnon voi Ruotsissa suorittaa yliopistossa tai korkeakoulussa. Yliopistot ja korkeakoulut eivät juurikaan eroa toisistaan. Jos opiskelet yliopistossa, voit perustutkinnon suoritettuasi hakea tutkijakoulutukseen. Kaikissa korkeakouluissa ei ole tutkijakoulutusmahdollisuutta.

Korkea-asteen tutkinnon voi suorittaa joko koulutusohjelmissa (programstudier) tai kokoamalla tutkinnon yksittäisistä opintokokonaisuuksista (fristående kurser). Korkea-asteen koulutuksen rakenne on kolmiportainen: 1) alempi korkea-asteen koulutus (grundnivå), 2) ylempi korkea-asteen koulutus (avancerad nivå) ja 3) tutkijakoulutus (forskarnivå). Alemman korkea-asteen tutkintonimike on Ruotsissa ”kandidat” tai ”bachelor”. Ylemmät korkea-asteen opinnot johtavat master-tutkintoon ja kestävät kaksi vuotta. Tarjolla on myös lyhyempiä maisteritason koulutuksia. Niiden tutkintonimike on ”magister”, ja ne ovat yksivuotisia.

Humanististen, yhteiskuntatieteellisten ja luonnontieteellisten alojen opiskelijat koostavat tutkintonsa yleensä itse, kun taas oikeustieteellisten, teknisten ja lääketieteellisten alojen opiskelijat etenevät opinnoissaan useimmiten valmiin koulutusohjelman mukaisesti. Ammatillista korkea-asteen koulutusta tarjotaan johonkin tiettyyn tutkintoon johtavina koulutusohjelmakokonaisuuksina.

Korkea-asteen koulutuksen laajuutta mitataan Ruotsissa opintopisteinä (högskolepoäng). Yhden lukuvuoden eli 40 viikon mittainen kokopäiväinen opiskelu vastaa 60 opintopistettä ja yksi lukukausi puolestaan 30 opintopistettä. Kurssin tavoitteet ja laajuus opintopisteinä ilmoitetaan oppilaitoksen kutakin kurssia varten laatimassa kurssisuunnitelmassa.

Lisätietoja Ruotsin korkea-asteen oppilaitoksista, koulutusaloista ja opiskelijaelämästä saat osoitteesta studera.nu.

Opiskelijavalinnat

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon toisessa Pohjoismaassa, voit hakea korkea-asteen koulutukseen Ruotsissa. Alta saat tietoa Ruotsin korkea-asteen oppilaitosten hakumenettelystä, hakuajoista, pääsyvaatimuksista, ulkomaisten ja ruotsalaisten arvosanojen vastaavuuksista sekä hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.

Hakumenettely

Korkea-asteen koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa antagning.se. Sivuston kautta voi hakea sekä yksittäisille kursseille että kokonaisiin koulutusohjelmiin. Hakutoiveet laitetaan ensisijaisuusjärjestykseen. Hakemusta voi muokata viimeiseen hakupäivään saakka.

Hakijan tulee luoda käyttäjäprofiili ja valita haluamansa kurssit osoitteessa antagning.se. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta antagning.se. Samasta osoitteesta selviää myös, mitä asiakirjoja tulee joko lähettää tai ladata hakemuksen liitteeksi. Muistathan ilmoittaa, otatko tarjotun opiskelupaikan vastaan. Kun opintojen alku lähestyy, sinuun otetaan yhteyttä siitä yliopistosta tai korkeakoulusta, jonka opiskelijaksi sinut on hyväksytty.

Hakuajat

Opiskelijahakuihin liittyy monia tärkeitä päivämääriä sekä ennen hakuajan alkamista että haun ollessa käynnissä. Lukukausien hakuajat ja muut tärkeät päivämäärät voit tarkistaa osoitteesta antagning.se.

Pääsyvaatimukset

Korkea-asteen koulutukseen pyrkiviltä vaaditaan Ruotsissa tietyt perustiedot. Näitä tietoja kutsutaan kelpoisuusvaatimuksiksi. Eri koulutusohjelmien kelpoisuusvaatimukset selviävät oppilaitosten verkkosivuilta ja osoitteesta antagning.se.

Korkea-asteen koulutuksessa on Ruotsissa käytössä erityyppisiä kelpoisuusvaatimuksia (behörighet). Ne on jaettu perus- ja erityisvaatimuksiin. Peruskelpoisuus (grundläggande behörighet) vaaditaan kaikilta korkea-asteen koulutukseen pyrkiviltä. Sen lisäksi tietyissä koulutusohjelmissa vaaditaan erityiskelpoisuutta (särskild behörighet) eli peruskelpoisuutta täydentäviä tietoja ja valmiuksia.

Sinulla on peruskelpoisuus, jos olet suorittanut toisen asteen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Jos sinulla ei ole peruskelpoisuutta, voit täydentää koulutustasi esimerkiksi aikuiskoulutuskursseilla.

Useimpiin korkea-asteen koulutusohjelmiin pyrkiviltä vaaditaan lisäksi myös muita tietoja ja valmiuksia. Vaatimukset vaihtelevat koulutusohjelmittain. Usein vaaditaan tiettyjen lukiokurssien suorittamista.

Hakukiintiöt

Jos hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, paikat jaetaan kiintiöiden pohjalta (betygsgrupper). Opiskelijan on opiskelutaustastaan riippumatta aina osoitettava täyttävänsä peruskelpoisuusvaatimukset.

Voit hakea korkea-asteen koulutukseen useassa eri kiintiössä, jos pystyt osoittamaan peruskelpoisuutesi usealla eri tavalla.

Hakukiintiö 1 (betygsgrupp 1, direktgrupp BI): Tähän kiintiöön kuuluvat ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat, joiden tutkinto oikeuttaa sellaisenaan hakemaan korkea-asteen opiskelupaikkaa.

Hakukiintiö 2 (betygsgrupp 2, kompletteringsgrupp BII): Tähän kiintiöön kuuluvat hakijat, jotka ovat täydentäneet tutkintoaan Ruotsin kunnallisessa aikuiskoulutuksessa (Komvux) täyttääkseen korkea-asteen pääsyvaatimukset.

Jos olet epävarma mahdollisuuksistasi opiskelupaikkaan ykköskiintiössä, voit osallistua korkeakoulukokeeseen (högskoleprovet). Tällöin osallistut korkeakoulukokeeseen ja haet haluamaasi koulutukseen kokeen tulosten perusteella. Koe järjestetään useissa Ruotsin oppilaitoksissa kahdesti vuodessa. Jos korkeakoulukoe menee huonosti, oppilaitos ottaa hakutilanteessa huomioon lukiotodistuksesi keskiarvon.

Lisätietoja korkeakoulukokeeseen ilmoittautumisesta ja kokeen ajankohdasta saat osoitteesta studera.nu. Voit valmistautua korkeakoulukokeeseen tekemällä aiempien vuosien koetehtäviä. Löydät niitä korkeakoulukoeoppaasta ja osoitteesta studera.nu.

Kielitaitovaatimukset

Korkea-asteen koulutukseen pyrkivältä edellytetään Ruotsissa ylioppilastutkintoa. Lisäksi hakijalla on oltava hyvät ruotsin ja englannin kielen taidot. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon jossain toisessa Pohjoismaassa, tutkinto riittää osoitukseksi riittävistä ruotsin kielen taidoista.

Opintokielenä on useimmiten ruotsi. Tenttejä ei kaikissa oppilaitoksissa voi suorittaa eikä tehtäviä palauttaa norjan tai tanskan kielellä. Jos aineen opetuskielenä on englanti, myös tenttikielenä on englanti.

Muista Pohjoismaista tulevat opiskelijat voivat toisinaan suorittaa sekä suulliset että kirjalliset tentit joko ruotsin, norjan tai tanskan kielellä. Ota yhteyttä tulevan ruotsalaisen oppilaitoksesi opinto-ohjaajiin ja selvitä, voiko tenttikielenä käyttää norjaa tai tanskaa.

Ulkomaiset arvosanat

Hakijan ei tarvitse itse muuntaa ulkomaisia arvosanojaan ruotsalaisia arvosanoja vastaaviksi.

Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston sivustosta selviää, miten toisessa Pohjoismaassa suoritettujen toisen asteen arvosanojen muuntaminen tapahtuu.

Opiskelijavaihto

Voit hyödyntää oppilaitoksesi opiskelijavaihtosopimuksia ja suorittaa osan kotimaisesta tutkinnostasi Ruotsissa. Ota yhteyttä oppilaitokseesi tai sen kansainväliseen toimistoon ja selvitä, mitä vaihto-ohjelmia on tarjolla.

Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi Ruotsiin, vaikka oppilaitoksellasi ei olisikaan vaihtosopimusta haluamasi ruotsalaisen oppilaitoksen kanssa. Ota yhteyttä haluamaasi oppilaitokseen ja selvitä, voitko päästä sinne free mover- tai guest student -vaihtoon yhdeksi lukukaudeksi tai kokonaiseksi lukuvuodeksi. Kotimaisen oppilaitoksen tulee joko ennen vaihtoon lähtöäsi tai vaihdosta palattuasi vahvistaa, että Ruotsissa suoritettavat opinnot hyväksytään osaksi kotimaista tutkintoasi.

Ylioppilaskunnat

Ruotsin korkea-asteen oppilaitoksissa on ylioppilaskuntia (stundetkår). Ylioppilaskunta on opiskelijoiden johtama ja opiskelijoiden etua ajava järjestö. Kaikilla Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoilla on oikeus kuulua ylioppilaskuntaan.

Kysy lisätietoja oppilaitoksestasi tai tutustu aiheeseen Ruotsin ylioppilaskuntien liiton (SFS) verkkosivuilla.

Pohjoismainen sopimus pääsystä korkeampaan koulutukseen

Pohjoismaiden välillä on voimassa sopimus, joka takaa opiskelijoille pääsyn korkea-asteen koulutukseen muissa Pohjoismaissa. Sopimus antaa toisessa Pohjoismaassa asuville mahdollisuuden hakea julkiseen korkea-asteen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin oman maan hakijat. Pohjoismaan kansalaiselta ei peritä Ruotsissa ilmoittautumis- tai opintomaksua.

Jos et ole Ruotsin kansalainen, sinun on dokumentoitava olevasi jonkin Pohjoismaan kansalainen. Kansalaisuuden osoittavat asiakirjat on lähetettävä tiettyyn määräaikaan mennessä kullakin hakukierroksella. Jos et ole Pohjoismaan kansalainen mutta asut vakituisesti jossain Pohjoismaassa, sinun ei välttämättä tarvitse maksaa ilmoittautumis- ja opintomaksua.

Varmista jo ennen opiskelupaikan hakemista, että Ruotsissa suoritettava tutkinto hyväksytään kotimaassasi, niin että voit valmistuttuasi toimia tutkintoa edellyttävissä tehtävissä myös kotimaassasi. Ota yhteyttä kotimaasi EURES-palveluun tai ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta vastaavaan elimeen ja kysy lisätietoja tutkinnon kelpoisuudesta kotimaassasi.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.