Omaisen kuolema Suomessa

Omaisen kuolema Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan kuoleman ilmoittamisesta Suomessa ja kuolintiedon välittämisestä toiseen Pohjoismaahan sekä perinnöstä, perunkirjoituksesta ja perintöverosta, kun omainen Suomessa kuolee. Sivulla annetaan myös ohjeet perukirjaan vaadittavan virkatodistuksen tilaamiseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, tulee Suomessa vakituisesti ennen kuolemaa oleskelleesta henkilöstä toimittaa perunkirjoitus. Suomessa perinnöstä maksetaan perintövero.

Kuoleman ilmoittaminen toiseen Pohjoismaahan

Jos Suomessa vakituisesti oleskeleva toisen Pohjoismaan kansalainen kuolee Suomessa, tieto kuolemasta ei useimmiten välity suoraan toisen Pohjoismaan viranomaisille. Jos on tärkeää, että kuolintieto näkyy aiemman kotimaan väestörekisterissä, omaisten on itse lähetettävä ote kuolinmaan väestörekisteristä ja mahdollisesti sairaalan kuolintodistus aiemman kotimaan väestörekisteriviranomaisille. Suomessa otteen väestörekisteristä saa Digi- ja väestötietovirastosta.

Jos Suomessa tilapäisesti oleskeleva Ruotsin kansalainen (ei suomalaista henkilötunnusta) kuolee Suomessa, tieto välittyy Ruotsin väestörekisteriin Ruotsin suurlähetystön kautta Suomen ja Ruotsin välisen tiedonvälityssopimuksen perusteella.

Kuoleman ilmoittaminen Suomessa

Kun ihminen kuolee Suomessa sairaalassa tai hoitolaitoksessa, sairaala tai hoitolaitos ilmoittaa kuolemantapauksesta Suomen väestörekisteriin ja muille viranomaisille. Äkillisestä kuolemasta on hyvä ilmoittaa poliisille. Lisäksi kuolemasta on ilmoitettava erikseen esimerkiksi pankkiin ja vakuutusyhtiöön.

Hautaus ja hautausavustus

Suomessa hautausluvan antaa lääkäri. Hautauslupa luovutetaan vainajan hautaamisesta huolehtivalle omaiselle tai hautaustoimiston edustajalle.

Seurakuntien ylläpitämät hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita, joihin kirkkoon kuulumaton voidaan haudata samaan hintaan kuin kirkkoon kuuluvat. Hautapaikan voi saada myös tunnustuksettomalta hautausmaalta.

Mikäli vainaja tuhkataan, on tuhka haudattava tai sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkauksesta. Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan suostumus ja paikasta on ilmoitettava kirjallisesti krematorioon.

Vähävaraiset perheet voivat hakea avustusta hautauskuluihin kunnan sosiaalitoimesta. Suomen sodissa vammautuneiden tai sairastuneiden sotainvalidien omaiset voivat saada hautausavustusta Valtiokonttorilta.

Perintö, perunkirjoitus ja perintövero

Perintökaari

Mikäli testamentissa ei muuta määrätä, vainajan omaisuus periytyy laissa määritellyn perintökaaren mukaan. Ensisijaisia perillisiä ovat lapset eli rintaperilliset. Mikäli lapsia ei ole, perinnön saa mahdollinen puoliso, ja jos puolisoa ei ole, vainajan perivät hänen vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa tai näiden lapset. Perintökaari katkeaa isovanhempien lapsiin, eli sedät, enot ja tädit voivat saada perinnön, mutta serkut eivät.

Eloonjääneellä puolisolla on oikeus jäädä asumaan pariskunnan yhteiseen asuntoon, jos hänellä ei ole omistuksessaan muuta, kodiksi sopivaa asuntoa.

Mikäli henkilö kuolee ilman perillisiä ja ilman testamenttia, menee hänen omaisuutensa valtiolle.

Ulkomaalaisella on Suomessa yhtäläinen oikeus perinnön saamiseen kuin Suomen kansalaisella.

Perunkirjoitus

Jos vainaja asui kuollessaan vakituisesti Suomessa, on kuoleman jälkeen pidettävä perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajan sekä mahdollisen lesken varat ja velat. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja perunkirja on toimitettava mm. verotoimistoon. Perunkirjoituksen toimittamiseen voi hakea lisäaikaa perustellusta syystä. Lisätietoja Verohallinnolta.

Virkatodistuksen eli väestötietojärjestelmässä olevat tiedot henkilöstä voi saada Suomen osalta perunkirjoitusta varten Digi- ja väestötietovirastosta. Jos vainaja asui elinaikanaan ulkomailla, tulee virkatodistus tilata jokaisesta maasta, jossa vainaja asui. Suomi ulkomailla -sivustolta löytyy kattavat ohjeet virkatodistuksen tilaamiseen Pohjoismaista.

Perintövero

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Perintöverotus toimitetaan peru­kirjan tai veroilmoituksen perusteella.

Perintöveron määrä lasketaan perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perustella. Lisätietoa perintöverotuksesta saat Verohallinnolta.

Perhe-eläkkeet omaisille

Omaisensa menettänyt voi saada perhe-eläkkeitä. Lue lisää perhe-eläkkeistä sivulla Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.