En anhörigs död i Finland

Omaisen kuolema Suomessa
Här kan läsa om att anmäla dödsfall i Finland och att förmedla dödsbudskapet till ett annat nordiskt land samt om arv, bouppteckning och arvsskatt när en anhörig dör. Du får också reda på hur man i Finland och de andra nordiska länderna beställer det ämbetsbevis (personbevis) som krävs för bouppteckningen.

Till skillnad från hur det är i de andra nordiska länderna ska man i Finland lämna in en bouppteckning för person som stadigvarande vistats i Finland före dödsfallet. I Finland betalas arvsskatt på arv.

Förmedling av besked om dödsfall till ett annat nordiskt land

Om en person som bor permanent i Finland och är medborgare i ett annat nordiskt land dör i Finland förmedlas beskedet om dödsfall i regel inte direkt till myndigheterna i det andra nordiska landet. Om det är viktigt att informationen om dödsfallet syns i det tidigare hemlandets folkbokföring måste de anhöriga själva skicka ett utdrag ur befolkningsregistret i landet där dödsfallet ägt rum och eventuellt även en dödsattest från sjukhuset till det tidigare hemlandets folkbokföringsmyndighet. I Finland får du ett utdrag ur befolkningsregistret från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om en svensk medborgare som vistas tillfälligt i Finland (utan finsk personbeteckning) dör i Finland vidarebefordras informationen till Sveriges folkbokföringsregister via Sveriges ambassad i enlighet med informationsutbytesavtalet mellan Finland och Sverige.

Anmälan om dödsfall i Finland

När en person dör på sjukhus eller en annan vårdinrättning i Finland ska sjukhuset eller vårdinrättningen anmäla dödsfallet till befolkningsregistret och andra myndigheter i Finland. Vid plötslig död bör man göra en anmälan till polisen. Dessutom ska dödsfall anmälas separat till exempelvis bank och försäkringsbolag.

Begravning och begravningsbidrag

I Finland utfärdas begravningstillstånd av läkare. Begravningstillståndet överlämnas till den anhörig som har hand om begravningen eller till en representant för en begravningsbyrå.

De begravningsplatser som församlingarna upprätthåller är allmänna begravningsplatser som personer som inte tillhör kyrkan kan begravas på till samma pris som de som är med i kyrkan. Man kan även få en gravplats på en begravningsplats för icke-konfessionella.

Om den avlidna kremeras ska askan begravas eller placeras permanent på en plats inom ett år efter kremeringen. Placeringen av askan måste ske med ägarens samtycke och man måste skriftligen underrätta krematoriet om platsen ifråga.

Mindre bemedlade familjer kan ansöka om bidrag till begravningskostnaderna från kommunens socialförvaltning. Anhöriga till krigsinvalider som blivit invalidiserade eller skadade i Finlands krig kan få begravningsbidrag från Statskontoret.

Arv, bouppteckning och arvsskatt

Ärvdabalken

Om inget annat anges i testamentet går den avlidnas egendom i arv i enlighet med ärvdabalken som fastställs enligt lag. De primära arvingarna är barnen, det vill säga bröstarvingarna. Om det inte finns några barn går arvet till en eventuell maka/make, och om det inte finns någon maka/make ärver den avlidnas föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar eller deras barn. Ärvdabalken bryts vid mor- och farföräldrarnas barn, det vill säga morbröder, farbröder, mostrar och fastrar kan ärva men inte kusiner.

Efterlevande maka/make har rätt att bo kvar i parets gemensamma bostad om han eller hon inte äger en annan bostad som är lämplig att bo i.

Om en person dör utan arvingar och utan testamente tillfaller personens egendom staten.

Utländska medborgare har i Finland samma rätt till arv som finska medborgare.

Bouppteckning

Om den avlidna var stadigvarande bosatt i Finland vid dödsfallet ska det upprättas en bouppteckning med uppgifter om den avlidnas och eventuell änkas/änklings tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet och sedan insändas till bland annat skattemyndigheten. Du kan begära förlängd tidsfrist för inlämning av bouppteckningen om det är motiverat. Mer information får du från Skatteförvaltningen.

Ämbetsbeviset, det vill säga de uppgifter om personen som står i folkbokföringsregistret, som behövs för bouppteckningen kan man i Finland få från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om den avlidna bott utomlands under sin livstid ska ett ämbetsbevis beställas från varje land där den avlidna har bott. På webbplatsen Finland utomlands hittar du utförliga anvisningar för beställning av ämbetsbevis från de nordiska länderna.

Arvsskatt

På egendom du fått via arv eller testamente måste du betala arvsskatt om arvlåtaren eller arv- eller testamentstagaren vid dödsögonblicket var bosatt i Finland. Arvsbeskattningen bygger på bouppteckningen eller skattedeklarationen.

Arvsskatten räknas ut utifrån värdet på den ärvda egendomen och släktskapsförhållandet till arvlåtaren. Mer information om arvsskatt hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Familjepension till anhöriga

Den som har förlorat en anhörig kan få familjepension. Läs mer om familjepension på sidan Familjepension till efterlevande i Finland.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.